274/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 mars 1993

Statsrådets beslut om stödjande av projekt för utvecklande av landsbygden år 1993

Sedan riksdagen beviljat anslag för ändamålet har statsrådet vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Av det anslag om 160 miljoner mark, som anvisats under moment 30.33.44 (Bidrag för främjande av småföretagarverksamhet på landsbygden) i statsbudgeten för år 1993, riktas 50 miljoner mark till utvecklandet av företag som verkar på landsbygden, av företagens verksamhetsförutsättningar samt utvecklandet av servicen på landsbygden, så som i detta beslut föreskrivs.

2 §
Stödjande av företagsverksamhet

Av det anslag som avses i detta beslut får 35 miljoner mark användas till stödjande av småföretagarverksamhet på landsbygden på det sätt som stadgas i landsbygdsnäringslagen (1295/90) och landsbygdsnäringsförordningen (248/91).

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar nämnda belopp mellan landsbygdsnäringsdistrikten, som skall använda det till stödjande av företagsverksamhet.

Då medel beviljas skall särskild uppmärksamhet fästas vid skapandet av nya arbetsplatser på landsbygden, utvecklandet av verksamhetsförutsättningarna för företag som verkar på landsbygden och av servicen på landsbygden.

3 §
Stödjande av regionala utvecklingsprojekt

Av det anslag som avses i detta beslut får högst 15 miljoner mark användas till stödjande av regionala utvecklingsprojekt.

Kommuners och andra offentliga sammanslutningars samt föreningars och privata företags och sakkunnigas utvecklingsprojekt kan stödas som regionala utvecklingsprojekt.

Syftet med de projekt som avses i denna paragraf är att öka produktutvecklings- och marknadsföringsberedskapen hos företag som verkar på landsbygden, öka den mekaniska träförädlingen och användningen av trä som energikälla och främja utvecklandet av distansarbete på landsbygden samt att även i övrigt göra landsbygdsnäringarna och servicen på landsbygden mångsidigare och att omorganisera dessa näringar och denna service.

Statsbidragets andel får i regel utgöra högst 60 procent av totalkostnaderna för de projekt som avses i denna paragraf.

4 §
Ansökan om och beviljande av bidrag

Ansökan om bidrag till stödjande av ett sådant regionalt utvecklingsprojekt som avses i 3 § i detta beslut kan tillställas landsbygdsnäringsdistriktet eller länsstyrelsen.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om beviljande av bidrag till stödjande av regionala utvecklingsprojekt på basis av landsbygdspolitiska delegationens framställning. Ansökningarna skall preliminärt behandlas i samarbetsgrupper som bildats länsvis och består av sakkunniga i frågor som gäller utvecklandet av landsbygden.

5 §
Verkställighet

Vid användningen av bidragen, vid kontroll och övervakning av användningen och vid återkrav och ändringssökande i samband därmed samt vid andra myndighetsuppdrag iakttas stadgandena i landsbygdsnäringslagen och landsbygdsnäringsförordningen i tillämpliga delar.

6 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut meddelas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 24 mars 1993.

Helsingfors den 18 mars 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Regeringsråd
Väinö Vainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.