266/1993

Given i Helsingfors den 19 mars 1993

Lag om skattelättnader för bolagen Scopulus Oy, Solidium Oy och Sponda Oy

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I samband med de åtgärder som vidtas för tryggande av Sparbankernas Central-Aktie-Banks soliditet befrias bolagen Scopulus Oy, Solidium Oy och Sponda Oy från att betala stämpelskatt och kreditskatt så som stadgas i denna lag.

2 §

Bolagen Scopulus Oy, Solidium Oy och Sponda Oy är befriade från att betala stämpelskatt för överlåtelsehandlingar som avses i 16 och 26 §§ lagen angående stämpelskatt och vid överlåtelse av värdepapper. Skattefria är överlåtelser med vilka bolagen Scopulus Oy, Solidium Oy och Sponda Oy köper aktier i Oy Tampella Ab och egendom i Sparbankernas Central-Aktie-Bank eller i ett bolag som hör till samma koncern som banken eller i ett bolag som står i väsentlig ekonomisk intressegemenskap med ett sådant bolag.

3 §

Befriade från stämpelskatt är fordringsbevis som bolagen Scopulus Oy, Solidium Oy eller Sponda Oy inlämnar till en i 47 § lagen angående stämpelskatt avsedd inrättning eller kassa som idkar lånerörelse.

4 §

Bolagen Scopulus Oy, Solidium Oy och Sponda Oy är inte skyldiga att betala kreditskatt som avses i kreditskattelagen (48/90).

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993.

Lagen tillämpas på stämpelskatt för överlåtelser, avtal och fordringsbevis som avses i denna lag samt på kreditskatt, om avtalen ingåtts, överlåtelserna skett, fordringsbevisen utfärdats eller krediterna lyfts den 14 oktober 1991 eller därefter före utgången av 1993.

Länsskatteverket återbetalar på ansökan i lagen nämnd stämpelskatt och kreditskatt som har betalts före lagens ikraftträdande.

RP 246/92
StaUB 2/93

Helsingfors den 19 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.