262/1993

Utfärdat i Helsingfors den 4 mars 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om skogsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Följande prestationer är sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka skogsforskningsinstitutet uppbär en avgift som motsvarar statens totalkostnader för prestationerna (självkostnadsvärde):

1) kontroll av bekämpningsmedel som används inom skogsbruket, samt

2) skötseln av ett skogsgenetiskt register och utlämning av uppgifter ur det.

Med hänvisning till internationellt samarbete eller ömsesidighet kan det beslutas att avgiften för prestationer som nämns i 1 mom. 2 punkten skall vara mindre än självkostnadsvärdet eller att avgiften inte alls skall uppbäras.

2 §

Följande prestationer är sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda övriga avgiftsbelagda prestationer för vilka skogsforskningsinstitutet uppbär en avgift som fastställts enligt företagsekonomiska grunder:

1) forskningspublikationer,

2) beställda undersökningar,

3) undersökningsmaterial,

4) analyserings- och rådgivningstjänster, testning samt övriga sakkunnig- och serviceuppgifter som hänför sig till forskningsverksamhet,

5) ADB-program,

6) utbildnings- och kursverksamhet,

7) ljuskopior och andra kopior av handlingar,

8) försäljning av trävirke,

9) tillstånd av olika slag och uthyrning av lokaler, samt

10) övriga tjänster som har beställts särskilt av skogsforskningsinstitutet.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1993 och gäller tillsvidare.

Helsingfors den 4 mars 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Regeringsråd
Matti Setälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.