260/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 mars 1993

Statsrådets beslut om avtal om produktion av ärter och grönmjölshö 1993

Statsrådet har med stöd av 6 och 11 §§ lagen den 22 december 1989 om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89), av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 november 1990 (975/90), vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §
Avtalets innehåll

Som sådana avtal för omställning av lantbruksproduktionen som avses i 11 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/ 89), nedan balanseringslagen, kan 1993 med odlarna ingås avtal om produktion av ärter och grönmjölshö.

2 §
Avtal om produktion av ärter

I avtalet förbinder sig odlaren att under avtalsperioden odla ärter på sin gårdsbruksenhet på den areal som definieras i avtalet. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer de ärtsorter för vilkas odling avtal kan ingås. Odlaren får bärga ärtfröskörden och använda den på sin gårdsbruksenhet eller överlåta den till att användas som frö eller foder.

3 §
Avtal om produktion av grönmjölshö

I avtalet förbinder sig odlaren att under avtalsperioden på sin gårdsbruksenhet på en areal som fastställs i avtalet odla en sort av grönmjölshö som jordbruksstyrelsen godkänt genom sitt beslut av den 19 augusti 1992.

4 §
Förutsättningar för avtal om produktion av ärter

Ingåendet av avtal förutsätter att gårdsbruksenheten omfattar minst tre hektar åker och att matärter inte produceras på lägenheten för att användas såsom livsmedel. Den odlingsareal för ärter som definieras i avtalet skall vara minst två hektar.

5 §
Förutsättningar för avtal om produktion av grönmjölshö

Ingåendet av avtal förutsätter att gårdsbruksenheten omfattar minst tre hektar åker. Odlaren skall dessutom ingå ett avtal med en affär som bedriver torkverksamhet beträffande grönmjöl (torkinrättning) om odling av en kvantitet grönmjölshö som åtminstone motsvarar produktionsavtalet och som används som råvara för grönmjöl (odlingsavtal).

6 §
Ingående av avtal

Avtal med odlaren ingås av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Ansökan om ingående av avtal skall lämnas in hos landsbygdsnäringsmyndigheten före en tidpunkt som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

7 §
Avtalsperiod

Avtalsperioden börjar den 1 maj 1993 och slutar den 31 december 1993.

8 §
Verkningar av andra avtal

Ett sådant avtal enligt balanseringslagen, lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) eller annan tidigare lagstiftning som gäller för odlaren under av-talsperioden eller en sådan premie som har betalats till odlaren och som inte gäller den aktuella åkerarealen utgör inte något hinder för att ett sådant avtal som avses i 1 § ingås.

9 §
Premiens storlek

I produktionspremie för ärter betalas för skörden under avtalsperioden 1 600 mark och för grönmjölshö 2 200 mark för varje hektar odlingsmark som omfattas av produktionsavtalet. Premien betalas med 0,1 hektars noggrannhet. Landsbygdsnäringsmyndigheten betalar premien till odlaren årligen före utgången av november.

10 §
Utbetalning av produktionspremien för ärter

För betalning av produktionspremien för ärter skall odlaren tillställa landsbygdsnäringsmyndigheten en utredning om ärter som han odlar och om användningen av dem samt om andra omständigheter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

11 §
Utbetalning av produktionspremien för grönmjölshö

För betalning av produktionspremien för grönmjölshö skall odlaren tillställa landsbygdsnäringsmyndigheten torkinrättningens utredning över den skörd som odlaren levererat dit. I utredningen skall uppges den råvarumängd som levererats till torkinrättningen på basis av odlingsavtalet och odlingsarealen för det grönmjölshö som använts som råvara.

12 §
Minskad åker

Landsbygdsnäringsmyndigheten skall häva avtalet om åkerarealen på den gårdsbruksenhet som avtalet avser är mindre än tre hektar efter en sådan överlåtelse som avses i 19 § 1 mom. balanseringslagen.

13 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut meddelas av jord- och skogsbruksministeriet.

14 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 17 mars 1993 och gäller till utgången av 1993.

Helsingfors den 11 mars 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.