246/1993

Given i Helsingfors den 8 mars 1993

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/92) 3 § 1 mom., 4 § 2 mom., 5 § 1 mom., 6, 8 och 14 §§, 15 § 1 mom. och 18 §,

av dessa lagrum 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 oktober 1992 (933/92) och 15 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 1 § ett nytt 4 mom. och till lagen nya 6 a, 6 b och 14 a §§, som följer:

1 §
Fondens uppgift

Fonden biträder finansministeriet vid beredningen av statsrådets allmänna sammanträdes och finansministeriets bankstödsbeslut samt fullgör uppgifter i samband med tillsynen över användningen av stöd enligt dessa beslut.

3 §
Fondens förvaltning

Fonden är en sådan under riksdagens garanti stående fond som avses i 83 § riksdagsordningen. Dess förvaltning sköts av ett förvaltningsråd, en direktion och en direktör.


4 §
Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet skall övervaka fondens förvaltning och verksamhet. Det skall i synnerhet

1) utse och entlediga direktionens medlemmar och suppleanter samt förordna ordförande och vice ordförande för direktionen,

2) godkänna fondens stadgar,

3) fastställa fondens årliga budget samt dess resultat- och balansräkning,

4) hos statsrådet framställa om upptagande av lån för fondens verksamhet,

5) besluta hur fondens interna revision skall ordnas,

6) besluta om ansvarsfrihet för direktionen och direktören samt

7) behandla övriga ärenden som direktionen lägger fram.

5 §
Direktion

Fondens direktion har högst fem medlemmar som förvaltningsrådet väljer för fyra år i sänder. Medlemmarna har personliga suppleanter. Åtminstone en direktionsmedlem och dennes suppleant skall komma från finansministeriet. Förvaltningsrådet förordnar en medlem till ordförande och en till vice ordförande.


6 §
Direktör och övrig personal

Fonden har en direktör i tjänsteförhållande. Fonden kan ha också annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

Fondens direktör skall sköta fondens förvaltning enligt fondens stadgar samt direktionens föreskrifter och anvisningar. Direktörstjänsten inrättas av statsrådets allmänna sammanträde.

Statsrådets allmänna sammanträde utnämner direktören för fonden och förordnar en tjänsteman som skall sköta direktörens åligganden när denne har förhinder. Fondens övriga personal utnämns eller anställs av fondens direktion. Fondens tjänster kan besättas utan att de förklaras lediga.

På fondens tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden tillämpas vad som stadgas om statliga tjänsteförhållanden. Statsrådets allmänna sammanträde kan säga upp direktören enligt 47 § statstjänstemannalagen (755/86).

6 a §
Anställningsvillkor

Statsrådets allmänna sammanträde fastställer direktörens anställningsvillkor. Om den övriga personalens anställningsvillkor och bestämmandet av dem gäller på motsvarande sätt vad som stadgas, bestäms eller avtalas om statsanställda, om inte direktionen beslutar något annat.

6 b §
Pensioner samt övriga förmåner och ersättningar

De hos fonden anställdas pensioner och andra sådana av anställningen beroende förmåner och ersättningar som centraliserat betalas ut till de anställda samt i anställningen intjänade familjepensioner till de anställdas anhöriga skall betalas av anslag som tagits in i statsbudgeten, i tillämpliga delar enligt samma stadganden som gäller statsanställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Fonden betalar en pensionsavgift som inkomstförs i statsbudgeten. Grunderna för avgiften fastställs av statskontoret. De förmåner och ersättningar som nämns i 1 mom. skall uppbäras hos fonden enligt vad statskontoret bestämmer.

8 §
Jäv

Om jäv för förvaltningsrådets medlemmar, direktionens medlemmar och suppleanter, direktören samt fondens övriga anställda gäller vad lagen om förvaltningsförfarande (598/82) stadgar om jävsgrunder och verkan av jäv i fråga om tjänstemän.

14 §
Beslut om stödåtgärder

Om lån av fondens medel och andra stödåtgärder samt om samtycke som avses i 55 § 4 mom. och 56 § 1 mom. lagen om depositionsbankernas verksamhet och om andra ärenden i samband med stödåtgärder beslutar direktionen.

Om överlåtelse av aktier och andelar som fonden förvärvat med stöd av 1 § 3 mom. beslutar statsrådets allmänna sammanträde på framställning av fondens direktion.

14 a §
Specialgranskning

Fondens direktion skall förordna en eller flera granskare för att i den utsträckning som direktionen bestämmer specialgranska en stödtagande eller stödansökande bank.

Den som utför specialgranskning har samma rätt att få uppgifter som bankinspektionen eller dennas företrädare har enligt lagen om bankinspektionen (1273/90).

Vad 1 och 2 mom. stadgar om specialgranskning skall tillämpas också på de banker i fråga om vilka statsrådets allmänna sammanträde eller finansministeriet fattar beslut om stödåtgärder.

15 §
Upplåning

Fonden kan ta upp lån om dess egna tillgångar inte förslår för behövliga stödlån eller för andra stödåtgärder enligt denna lag. Lånebeloppet får sammanräknat med fondens egna tillgångar och borgensförbindelser uppgå till högst 20 000 miljoner mark. Motvärdet av lån i utländsk valuta beräknas enligt den medelkurs som Finlands Bank noterade för valutan när lånet togs. Om fondens upplåning samt om ränte- och valutaväxlingsavtal i samband med lånen beslutar statsrådets allmänna sammanträde, som kan ge finansministeriet i uppdrag att fatta beslut om fondens upplåning samt om ränte- och valutaväxlingsavtal i samband därmed inom de gränser som statsrådet bestämmer. Lånen, med undantag för kortfristiga lån, upptas i statens namn.


18 §
Tystnadsplikt

Den som är medlem av fondens förvaltningsråd, medlem eller suppleant i direktionen, revisor, direktör eller anställd hos fonden eller den som fullgör uppdrag för dessa, är skyldig att hålla hemligt vad han i sin syssla fått veta om en banks, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller en enskilds personliga angelägenheter eller affärs- eller yrkeshemlighet, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att saken får röjas.

De uppgifter som avses i 1 mom. har fonden rätt att överlämna till statsrådets allmänna sammanträde och till finansministeriet, när dessa behandlar bankstödsåtgärder, till myndigheter som utövar tillsyn över finansieringsmarknaden, Finlands Bank, till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter.

Finlands Bank, bankinspektionen och en stödtagande bank har, utan hinder av vad i någon annan lag stadgas om tystnadsplikt, skyldighet att till fonden överlämna uppgifter som denna behöver för att fullgöra sina åligganden.


Denna lag träder i kraft den 11 mars 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Mandatperioden för den direktion som avses i 5 § lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/92) upphör när denna lag träder i kraft.

RP 379/92
EkUB 1/93

Helsingfors den 8 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.