244/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 februari 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fastställande av exportkostnadsavgift och trädesläggning av åkrar 1993

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 23 § lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen (1314/90, ändr. 21/92 och 1335/92) och 5 § 2 mom., 7 § 1 mom. 4 punkten och 11 § statsrådets beslut om trädespremie 1993 (1473/92) beslutat meddela följande föreskrifter:

1 kap.

Stadganden som gäller exportkostnadsavgiften

1 §
Brukningsenhet

En brukningsenhet som avses i 3 § lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen (1314/90), nedan kallad exportkostnadsavgiftslagen, kan förutom att den är en gårdsbruksenhet som omfattar ett driftscentrum också vara en obebyggd jordbruksenhet som omfattar åker.

I brukningsenheten inräknas de åkrar inom jordbruksenheten som tillhör en och samma ägare eller innehavare. Olika personers åkerområden som sköts gemensamt från ett och samma driftscentrum betraktas dock som en och samma brukningsenhet. För brukningsenheternas del iakttas de principer enligt vilka brukningsenheten definierats i 2 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).

2 §
Beskogning

Åkerbeskogning som enligt 7 § exportkostnadsavgiftslagen kan jämställas med trädesläggning anses ha skett när plantorna planterats.

2 kap.

Stadganden som gäller trädespremien

3 §
Användning av grönträda

Med tillstånd av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet får, utöver vad som stadgas i 7 § statsrådets beslut (1473/92), på grönträda bärgas skörd av tillåtna grönträdesväxter till energi, fiber och kompost samt till strö för egna pälsdjur på gårdsbruksenheter som inte idkar någon annan husdjursproduktion, liksom för andra motsvarande ändamål, dock inte till foder.

4 §
Minsta åkerskifte

För ett åkerskifte som är mindre än en hektar och som är beläget någon annanstans än på strandområdet invid ett vattendrag kan trädespremie betalas endast om hela åkerskiftet läggs i träda och för ett åkerskifte som är större än en hektar endast om minst en hektar av det läggs i träda. Det ovanstående gäller inte brukningsenheter beträffande vilka trädningsförpliktelsen är mindre än en hektar.

3 kap.

Stadganden som gäller förfarandet

5 §
Föreskrivna tider

Ansökan om undantag enligt 8 § exportkostnadsavgiftslagen skall tillställas landsbygdsnäringsdistriktet senast den 15 april 1993. Av särskilda skäl kan också ansökningar som tillställts senare behandlas. Till ansökan skall fogas kopior av för avgörandet behövliga handlingar om ägandeförhållandena beträffande brukningsenheten, om jordbrukets andel på brukningsenheten och om fördelningen av jordbruksarbetena på brukningsenheten mellan dem som utför arbetena.

Anmälan om betalningsskyldighet och trädesläggning år 1993 enligt 10 § exportkostnadsavgiftslagen skall tillställas kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 31 maj 1993. Om anmälan inte har gjorts inom utsatt tid skall landsbygdsnäringsmyndigheten uppmana den betalningsskyldige att göra den senast den 30 juni 1993.

6 §
Fastställande av exportkostnadsavgift

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall fastställa att den betalningsskyldige skall erlägga den exportkostnadsavgift som avses i 1 § 1 mom. exportkostnadsavgiftslagen, om de förutsättningar för befrielse från avgiften och användning av åker som stadgas i 4, 5 och 7 §§ i nämnda lag samt bestäms i statsrådets beslut om trädespremie 1993 (1473/92) och med stöd av det inte uppfylls.

7 §
Fastställande av avgift enligt uppskattning

Då exportkostnadsavgiften enligt 12 § exportkostnadsavgiftslagen fastställs enligt uppskattning utförs uppskattningen utgående från de arealuppgifter som angetts i den betalningsskyldiges deklaration eller i någon annan motsvarande utredning.

8 §
Debitering och uppbörd

Utgående från kommunens landsbygdsnäringsmyndighets beslut om exportkostnadsavgift skall till den betalningsskyldige sändas en debetsedel, av vilken framgår uppgifter om beloppet, förfallodagen och det kontonummer som avgiften skall betalas in på. Förfallodagen skall vara senast den 25 dagen i den andra kalendermånaden som följer på den månad då beslutet meddelats.

Betalningen skall riktas till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars område brukningsenhetens driftscentrum eller, om inget sådant finns, huvudparten av brukningsenhetens åkrar är belägna. Summan betalas in på landsbygdsnäringsdistriktets postgirokonto.

9 §
Anstånd

Om en betalningsskyldig ansöker om anstånd med betalningen av den exportkostnadsavgift som har ålagts honom skall han tillställa nämnda ansökan före den förfallodag som nämns på debetsedeln. Om ändring i avgiftsbeslutet har sökts genom besvär kan en ansökan om anstånd som gjorts senast inom en månad från det att beslutet vunnit laga kraft dock behandlas.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 10 mars 1993.

Helsingfors den 25 februari 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Agronom
Risto Jokio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.