242/1993

Utfärdat i Helsingfors den 4 mars 1993

Statsrådets beslut om avtal om naturenlig lantbruksproduktion 1993

Statsrådet har med stöd av 6 och 12 §§ lagen den 22 december 1989 om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89), av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 november 1990 (975/90), vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §
Avtalsperiodens början

I 12 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89), nedan balanseringslagen, avsedda avtal om naturenlig lantbruksproduktion får 1993 ingås för en avtalsperiod om sex, sju eller åtta år. Avtalsperioden börjar den 15 april 1993.

2 §
Ingående av avtal

Avtal med odlaren ingås av det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger.

Ansökan om avtal skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Nämnda myndighet sänder ansökan jämte sitt utlåtande till landsbygdsnäringsdistriktet. Ansökan kan likaså lämnas in till landsbygdsnäringsdistriktet, som skall inbegära kommunens landsbygdsnäringsmyndighets utlåtande om ansökan.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet och det förfarande som skall iakttas när avtalet ingås.

3 §
Avtalsobjekt

Avtalet skall gälla gårdsbruksenhetens hela åkerareal. Avtalet gäller även åkrar som utarrenderats från gårdsbruksenheten sedan de återgått i odlarens besittning och likaså åkrar som odlaren arrenderar eller köper för sin gårdsbruksenhet sedan avtalet har ingåtts. Sådana mindre åkerområden som hör till gårdsbruksenheten och på vilka det inte är ändamålsenligt att bedriva naturenlig odling på grund av deras beskaffenhet eller läge kan dock lämnas utanför avtalet.

I avtalet skall fastställas de åkerområden som avtalet gäller. Avtalet skall rättas om åkerarealen ändras av ovan nämnda skäl under den tid avtalspremie betalas ut. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet och förfarandet i anslutning till rättelse av avtalet.

4 §
Avtalets innehåll

I avtalet förbinder sig odlaren att överföra alla åkrar som avses i avtalet i naturenlig odling under ett övergångsskede om högst tre år för varje åkerskifte och att därefter odla åkrarna enligt ett naturenligt produktionssätt till avtalsperiodens utgång. Under avtalsperioden skall odlaren följa av jord- och skogsbruksministeriet fastställda villkor för naturenlig lantbruksproduktion.

Odlaren skall överföra den åkerareal som avses i avtalet i avtalsenlig produktion

1) på en gång så att hela åkerarealen från och med det första avtalsåret ändras till åker i övergångsskede eller

2) i etapper, ett åkerskifte i gången, under högst de tre första avtalsåren så att under de två första avtalsåren årligen minst tre hektar åker ändras till åker i övergångsskede.

5 §
Avtal om påbörjad produktion

Avtal kan ingås även med en sådan odlare vars gårdsbruksenhets åkerareal under den växtperiod som direkt föregår avtalet helt eller delvis varit i naturenlig odling eller i övergångsskedet till naturenlig odling.

Om en gårdsbruksenhets åkerareal som avses i 3 § 1 mom. i sin helhet har varit i naturenlig odling innan avtalet ingås, skall odlaren i avtalet förbinda sig att under avtalsperioden bedriva naturenlig produktion enligt detta beslut. I de övriga fall som avses i 1 mom. skall odlaren förbinda sig att överföra gårdsbruksenhetens i 3 § 1 mom. avsedda åkerareal i naturenlig odling i den ordning som fastställs i 4 § även till den del den inte varit i naturenlig odling innan avtalet ingicks och att bedriva naturenlig odling enligt detta beslut under avtalsperioden.

6 §
Förutsättningar för ingående av avtal

En förutsättning för att avtal skall ingås är att

1) avtalet gäller ett åkerområde som omfattar minst tre hektar och lämpar sig för naturenlig odling,

2) det åkerområde som avtalet avser 1992 har odlats, legat i träda som ingår i odlingscirkulationen eller baserar sig på avtal eller som åker som ingår i övergångsskedet till naturenlig odling,

3) gårdsbruksenheten under avtalsperioden omfattas av odlingskontroll som jord- och skogsbruksministeriet godkänt,

4) för gårdsbruksenheten utarbetas eller har utarbetats en av landsbygdsnäringsdistriktet godkänd odlingsplan som odlaren förbinder sig att följa,

5) från gårdsbruksenheten har erhållits en sådan försäljningsinkomst av lantbruksprodukter per åkerhektar som motsvarar den balanseringspremie som åtminstone skall betalas enligt den senast fastställda beskattningen eller i undantagsfall enligt medeltalet av de tre senast fastställda beskattningarna,

6) odlaren uppvisar en av jord- och skogsbruksministeriet föreskriven utredning om sådan yrkeskunskap som bedrivandet av naturenlig lantbruksproduktion förutsätter,

7) odlaren är under 55 år och att

8) den som ingår ett avtal stadigvarande bor på lägenheten.

Avtalet kan inte ingås i fråga om en lägenhet som huvudsakligen producerar foder för utfordring av trav- eller ridhästar.

I de fall som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer kan landsbygdsnäringsdistriktet avvika från det ålderskrav som nämns i 1 mom. 7 punkten.

7 §
Andra avtal

Avtal får inte ingås, om odlaren under avtalsperioden är bunden av något avtal enligt balanseringslagen, lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) eller annan motsvarande tidigare lagstiftning.

Avtal får dock ingås trots att odlaren under avtalsperioden är bunden av ett avtal som ingåtts med staten eller odlaren annars får premie av staten

1) för minskad mjölkproduktion, hönsäggsproduktion eller annan husdjursproduktion,

2) för nötköttsproduktion baserad på dikor,

3) för trädesavtal som gäller annan åkerareal än den som avtalet avser, eller

4) för en annan än i avtalet avsedd åker som tagits ur lantbruksproduktionen.

8 §
Utbetalning av premien

På grundval av avtalet betalas till odlaren årligen en balanseringspremie, som i Satakunta, Åbo och Nylands landsbygdsnäringsdistrikt uppgår till 2 200 mark per hektar åker, i Södra Österbottens, Tavastehus, Mellersta Finlands, Kuopio, Kymmene, S:t Michels, Birkalands, Norra Karelens och Vasa landsbygdsnäringsdistrikt till 2 000 mark per hektar åker och i Kajanalands, Mellersta Österbottens, Lapplands och Uleåborgs landsbygdsnäringsdistrikt till 1 800 mark per hektar åker. För samma åkerområde betalas premie dock högst för tre på varandra följande avtalsår.

Premien betalas från det första avtalsåret på basis av den åkerareal i övergångsskede som varje år skall ändras till naturenlig odling. Areal som berättigar till premie definieras med 10 ars noggranhet. Vid odlingen skall den godkända odlingsplanen iakttas. Om det på gårdsbruksenheten finns åkrar som är i naturenlig odling då avtalsperioden börjar, betalas premie från det första avtalsåret även för de åkrar som odlas naturenligt.

För en åker som är av dålig kvalitet eller i dåligt bruk betalas premien minskad med 20 procent.

Då premien betalas kan de odlingsarealer som uppgivits i avtalet justeras under förutsättning att de i 4 och 5 §§ förutsatta fordringarna fortfarande uppfylls.

9 §
Avtalsperiodens längd

Avtalsperiodens längd räknas i hela år på basis av odlingsplanen för gårdsbruksenheten så att avtalsperioden utgår efter att tre år har förflutit från utgången av det sista avtalsåret som berättigar till premie. Avtalsperioden skall fastställas då avtalet ingås.

10 §
Minskad åker

Avtalet skall hävas av landsbygdsnäringsdistriktet, om den åkerareal som avtalet avser är mindre än tre hektar efter en i 19 § 1 mom. balanseringslagen avsedd överlåtelse. För den tid avtalet är i kraft betalas en sådan del av premien som motsvarar förhållandet mellan avtalets giltighetstid och hela avtalsperioden. Premien betalas dock inte om grunden för hävning av avtalet har uppkommit innan ett år har förflutit från det avtalsperioden började.

Om den åkerareal som avtalet avser har minskat efter att avtalet slutits men avtalet dock inte hävs med stöd av 19 § 1 mom. balanseringslagen, betalas för avtalstiden efter minskningen nedsatt premie i motsvarighet till den minskade åkerarealen. Om hela premien redan har betalts, skall den överbetalda delen av premien återkrävas till staten.

11 §
Avtalsfrånträde

Om odlaren i enlighet med 18 § balanseringslagen frångår avtalet under det första avtalsåret, betalas ingen premie på grundval av avtalet och eventuellt betald premie skall återkrävas till staten.

Om odlaren frångår ett avtal som varit i kraft minst ett år, betalas för den tid avtalet varit i kraft en sådan del av premien som motsvarar förhållandet mellan avtalets giltighetstid och hela avtalsperioden.

12 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

13 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 10 mars 1993.

Vad som stadgas i 3 § 2 mom. i detta beslut tillämpas även på statsrådets beslut av den 18 januari 1990 om avtal om naturenlig lantbruksproduktion år 1990 (44/90), statsrådets beslut av den 10 januari 1991 om avtal om naturenlig lantbruksproduktion år 1991 (26/91) samt statsrådets beslut av den 30 januari 1992 om avtal om naturenlig lantbruksproduktion 1992 (67/92).

Ett avtal som innan detta beslut trätt i kraft har ingåtts med stöd av ett statsrådsbeslut som avses i 2 mom. kan ändras så, att de villkor för naturenlig lantbruksproduktion som skall fastställas med stöd av 4 § 1 mom. i detta beslut iakttas i nämnda avtal.

Helsingfors den 4 mars 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.