239/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 februari 1993

Försvarsministeriets beslut om dagspenning till värnpliktiga

Försvarsministeriet har med stöd av 50 b § värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 23 december 1988 (1169/88), beslutat:

1 §

Värnpliktiga som fullgör beväringstjänst får i dagspenning 19,00 mark för varje dag som kan hänföras till tjänstgöringstiden. Om en värnpliktig med stöd av stadgandena i 5 § eller 7 a kap. värnpliktslagen har förordnats att tjänstgöra mer än 240 dagar, är dagspenningen 19,50 mark om dagen för den tjänstgöringstid som överstiger 240 dagar.

2 §

Värnpliktiga som inkallats till reservens repetitionsövningar eller extra tjänstgöring och värnpliktiga som utför frivilliga övningar får i dagspenning 19,50 mark om dagen.

3 §

En värnpliktig erhåller inte dagspenning för den tid som med stöd av 44 § värnpliktslagen (1260/92) inte hänförs till hans tjänstgöringstid. Dagspenningen innehålls för hela dygn.

4 §

Dagspenning erläggs till de värnpliktiga minst en gång i månaden.

5 §

Huvudstaben meddelar vid behov föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1993.

Genom detta beslut upphävs försvarsministeriets beslut av den 14 juni 1991 om dagspenning till värnpliktiga (943/91).

Helsingfors den 22 februari 1993

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Överinspektör
Jaakko Kangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.