236/1993

Given i Helsingfors den 26 februari 1993

Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samarbete inom företag av den 22 september 1978 (725/78) 7 b § och 11 § 1 och 3 mom., av dessa lagrum 7 b § sådan den lyder i lag av den 29 juli 1988 (724/88), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 1 juli 1988 och den 21 december 1990 (652/88 och 1195/90), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-5 mom. blir 3-6 mom., samt till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 29 juli 1988, nya 3-5 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 6 mom., som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag, med undantag för 8 och 15 a §§, tillämpas på i 6 § 3 b punkten avsedda uppsägningar som verkställs av produktionsorsaker eller ekonomiska skäl samt utbildnings- och omplaceringsavgöranden i samband därmed även i företag, vars personal i arbetsförhållande normalt uppgår till färre än 30 men minst 20 personer, om arbetsgivaren överväger en uppsägning av minst 10 arbetstagare.


7 b §
Meddelande till arbetskraftsmyndigheterna

I det fall att en förhandlingsframställning som nämns i 7 a § omfattar åtgärder som gäller minskning av arbetskraften, skall framställningen eller de omständigheter som framgår därav meddelas skriftligen arbetskraftsmyndigheterna för kännedom då förhandlingarna inleds, om inte motsvarande upplysningar har lämnats tidigare i något annat sammanhang. Om det material som uppkommit under förhandlingarna väsentligt avviker från det redan tidigare lämnade materialet skall arbetsgivaren lämna även detta material till arbetskraftsmyndigheterna.

11 §
Arbetsgivares informationsskyldighet

Arbetsgivaren skall innan samarbetsförfarande inleds lämna vederbörande arbetstagare eller funktionärer samt vederbörande företrädare för personalen de uppgifter som behövs för ärendets behandling. Uppgifterna skall lämnas skriftligen, om arbetsgivaren överväger en uppsägning av minst 10 arbetstagare.


Överlåtaren och mottagaren av rörelsen skall meddela företrädarna för de av sina arbetstagare som överlåtelsen berör:

1) orsakerna till överlåtelsen,

2) de juridiska, ekonomiska och sociala verkningarna av överlåtelsen för arbetstagarna, samt

3) de planerade åtgärder som berör arbetstagarna.

Överlåtaren skall lämna företrädarna för sina arbetstagare de i 3 mom. avsedda upplysningarna i god tid innan överlåtelsen verkställs.

Vad som ovan stadgas om överlåtelse gäller också fusionering.

I tvåspråkiga kommuner är arbetsgivaren skyldig att lämna de i 1-5 mom. nämnda upplysningarna och utredningarna på landets båda språk, om antalet personer som bildar den språkliga minoriteten är minst tio och utgör över tio procent av personalen.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 109/92
ApUB 12/92
Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv (75/129/EEG och 77/187/EEG)

Helsingfors den 26 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.