234/1993

Given i Helsingfors den 26 februari 1993

Fodermedelslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja utbudet och användningen av trygga, för husdjursproduktionen i Finland lämpliga foderfabrikat av god kvalitet samt att se till att tillräckliga uppgifter om foderfabrikaten lämnas dem som köper och använder dessa produkter.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på marknadsföring och import av fodermedel, vissa produkter som används i djurfoder, tillsatsämnen för fodermedel och foderblandningar samt sådan tillverkning som sker för marknadsföring av dessa. Stadgandena om tillsatsämnen för fodermedel och om vissa produkter som används i djurfoder samt om de krav som gäller dessa, med undantag av kraven i fråga om märkning och förpackning, samt stadgandena om menliga ämnen och organismer tillämpas dessutom på den användning och tillverkning av foderfabrikat som sker på gårdsbruksenheterna.

Denna lag tillämpas inte

1) på foderfabrikat som används i djurförsök vid forskningsanstalter,

2) på foderfabrikat som exporteras, med undantag av fabrikat som förs till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3) på transitogods som införs i landet

förutsatt att bruksändamålet och, i fråga om fabrikat enligt 2 punkten, dessutom exportlandet klart framgår av påskrifterna på fabrikatets emballage eller, då det är fråga om transitogods, av de handlingar som gäller fabrikatet.

Om åtgärder för bekämpande och förebyggande av djursjukdomar stadgas i lagen om djursjukdomar (55/80).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) foderfabrikat fodermedel, vissa produkter som används i djurfoder, tillsatsämnen för fodermedel och foderblandningar,

2) fodermedel vegetabiliska eller animaliska produkter i befintligt skick, färska eller konserverade, som är avsedda för utfodring av djur, samt biprodukter från industrin och organiska eller oorganiska ämnen använda som sådana eller i foderblandningar oberoende av om de innehåller tillsatsämnen eller inte,

3) viss produkt som används i djurfoder produkter tillverkade genom vissa tekniska processer, vilka direkt eller indirekt fungerar som proteinkälla och är avsedda att användas som foderfabrikat eller i foderfabrikat,

4) råvara sådana i 2 punkten nämnda fodermedel som är avsedda att användas vid tillverkning av foderblandningar eller såsom bärsubstans i förblandningar,

5) förblandning tillsatsblandningar som används vid tillverkning av foderblandningar eller blandningar av ett eller flera tillsatsämnen bundna till bärsubstansen,

6) tillsatsämne för fodermedel ämnen och preparat, dock inte förblandningar som används för tillverkning av foderblandningar, vilka såsom tillsats i fodermedel används till utfodring av djur, antingen i befintligt skick eller blandade i fodermedel eller foderblandning, och vilka är avsedda att användas huvudsakligen för att främja djurens tillväxt eller djurproduktionen eller för att upprätthålla ett gott näringstillstånd hos djuren eller förebygga störningstillstånd som beror på annat än sjukdom; med tillsatsämne för fodermedel avses även ämnen och preparat som syftar till att förbättra fodermedels eller foderblandningars egenskaper eller hållbarhet,

7) foderblandning helfoder och kompletteringsfoder som utgör blandningar av vegetabiliska eller animaliska produkter, i befintligt skick, färska eller konserverade, eller biprodukter från industrin och som är avsedda att användas till utfodring av djur, eller olika organiska eller oorganiska ämnen oberoende av om de innehåller tillsatsämnen eller inte,

8) helfoder en foderblandning som i befintligt skick räcker som dagsranson för enkelmagade djur och, tillsammans med grovfoder, för idisslare, hästdjur och kaniner,

9) kompletteringsfoder en foderblandning som innehåller höga halter av vissa näringsämnen men som endast då den används tillsammans med andra foderfabrikat räcker som dagsranson,

10) dagsranson den genomsnittliga totalmängd foder, med en 12 procents fukthalt, som ett djur av en viss art och ålder och uppfödd för ett visst ändamål behöver för att tillfredsställa hela sitt näringsbehov samt

11) menligt ämne sådana ämnen eller produkter i foderfabrikat som kan förorsaka hälsofara för djur eller via husdjursprodukter för människor.

2 kap.

Tillverkning, marknadsföring och import av foderfabrikat

4 §
Fodermedel

Det är tillåtet att importera, marknadsföra och för marknadsföring tillverka

1) fodermedel som jord- och skogsbruksministeriet har infört i sin publicerade förteckning över fodermedel och som uppfyller de krav som ministeriet i denna förteckning har ställt på fodermedlet i fråga, samt

2) andra fodermedel än de som avses i punkt 1, under förutsättning att fodermedlet är sunt, äkta och av en sådan kvalitet att det duger att saluföras och att det inte förorsakar hälsofara för människor eller djur samt att anmälan har gjorts till kontrollcentralen för växtproduktion i enlighet med närmare föreskrifter som den meddelat.

På fodermedel som har införts i förteckningen över fodermedel får användas endast den benämning som där används. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar föreskrifter om grunderna för införandet i förteckningen, de uppgifter som skall lämnas i ansökan och om ansökningsförfarandet.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall de fodermedel som importeras, marknadsförs eller tillverkas för marknadsföring uppfylla de övriga kvalitetskrav som jord- och skogsbruksministeriet uppställt.

5 §
Vissa produkter som används i djurfoder

Endast sådana i 3 § 3 punkten nämnda produkter som jord- och skogsbruksministeriet har infört i sin förteckning över dessa produkter och som uppfyller de krav som ministeriet i denna förteckning ställer på produkten i fråga får importeras, marknadsföras eller tillverkas för marknadsföring samt tillsättas i foderfabrikat som importeras och marknadsförs. Samma gäller beträffande den användning och det tillsättande av dessa produkter i foderfabrikat som sker på gårdsbruksenheterna.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar föreskrifter om grunderna för införandet i den förteckning som avses i 1 mom. samt om vilka uppgifter som skall lämnas i en ansökan om godkännande av en ny produkt i förteckningen och om ansökningsförfarandet.

6 §
Tillsatsämnen för fodermedel

Endast sådana tillsatsämnen för fodermedel som jord- och skogsbruksministeriet har infört i sin förteckning över tillsatsämnen för fodermedel eller i förteckningen över tillsatsämnen som får marknadsföras med tillstånd för viss tid och som uppfyller de krav som ministeriet ställer i dessa förteckningar eller på något annat ställe får importeras, marknadsföras och tillverkas för marknadsföring samt tillsättas i foderfabrikat som importeras och marknadsförs. Samma gäller beträffande den användning av tillsatsämnen för fodermedel och tillsättandet av dessa ämnen i foderfabrikat som sker på gårdsbruksenheterna.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar föreskrifter om grunderna för införandet i de förteckningar som avses i 1 mom. samt om vilka uppgifter som skall lämnas i en ansökan om godkännande av ett nytt tillsatsämne eller ett nytt användningssätt i förteckningarna och om ansökningsförfarandet.

Vissa av jord- och skogsbruksministeriet fastställda tillsatsämnen eller förblandningar och foderblandningar som innehåller dessa tillsatsämnen får tillverkas endast av sådana tillverkare som kontrollcentralen för växtproduktion har infört i sin förteckning över dylika tillverkare. Samma gäller beträffande förmedling av dessa tillsatsämnen. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar föreskrifter om grunderna för godkännande av tillverkare att intas i förteckningen, om de uppgifter som skall lämnas i ansökan samt om anmälningsförfarandet. Kontrollcentralen för växtproduktion skall årligen senast den 30 november publicera förteckningen. Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela föreskrifter om bokföringen av sådana tillsatsämnen för fodermedel som avses i detta moment samt om meddelandet av dessa uppgifter till tillsynsmyndigheten.

7 §
Foderblandningar

Foderblandningar som importeras, marknadsförs eller tillverkas för marknadsföring får innehålla i 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. avsedda, gällande krav uppfyllande fodermedel, vissa produkter som används i djurfoder samt tillsatsämnen för fodermedel. Foderblandningarna skall dessutom uppfylla de kvalitetskrav som jord- och skogsbruksministeriet uppställt.

Med avvikelse från 1 mom. kan jord- och skogsbruksministeriet förbjuda användningen av vissa fodermedel och ämnen i foderblandningar.

Jord- och skogsbruksministeriet kan utfärda bestämmelser om typbenämningar på foderblandningar. Innan bestämmelserna utfärdas skall jord- och skogsbruksministeriet höra foderindustrin.

8 §
Tillfälliga begränsningar

Om en sådan produkt som används i djurfoder eller ett sådant tillsatsämne för fodermedel som ingår i den förteckning som nämns i 5 § 1 mom. eller 6 § 1 mom. på basis av nya rön inom forskningen eller en omvärdering av förefintliga uppgifter kan antas orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller, om det är fråga om tillsatsämnen för fodermedel, för miljön, kan jord- och skogsbruksministeriet tillfälligt förbjuda att produkten eller tillsatsämnet används i foderfabrikat eller begränsa användningen.

9 §
Menliga ämnen och organismer

Foderfabrikat som importeras, marknadsförs eller tillverkas för marknadsföring får inte innehålla sådana mängder menliga ämnen eller organismer att användning enligt bruksanvisningarna på grund därav kan orsaka kvalitetsfel hos animaliska produkter eller skada människor, djur eller natur. Samma gäller beträffande foderfabrikat som används och tillverkas på gårdsbruksenheter.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om högsta tillåtna mängd menliga ämnen och organismer i foderfabrikat.

10 §
Märkning

De uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer skall skriftligen lämnas köparen i varudeklarationen för foderfabrikat som importeras, marknadsförs eller tillverkas för marknadsföring. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer också vilka andra uppgifter om foderfabrikaten som får lämnas köparen i varudeklarationen och meddelar vid behov föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas i samband med den. Jord- och skogsbruksministeriet kan också meddela föreskrifter om grunderna för de uppgifter som skall lämnas samt om de begrepp som skall användas i informationen.

Varudeklarationen skall tryckas eller fästas på förpackningen eller behållaren eller, om det är fråga om varor som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer, fogas till de handlingar som följer med fabrikatet. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om hur märkningen skall göras samt bestämmer hur mycket halten av näringsämnen vid en kontroll får avvika från det värde som uppgivits i varudeklarationen.

11 §
Förpackningsbestämmelser

Foderfabrikat som importeras, marknadsförs eller tillverkas för marknadsföring skall uppfylla de förpackningskrav som jord- och skogsbruksministeriet uppställt.

12 §
Vilseledande marknadsföring

Vid marknadsföringen av foderfabrikat får köparna inte vilseledas med avseende på produktens namn, tillverkningssätt, innehåll, ursprung, kvalitet, kvantitet, sammansättning, verkan eller produktionseffekt eller i fråga om andra omständigheter.

13 §
Tillsyn över tillverkningen samt produktions- och förvaringslokaler

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela föreskrifter om hur en näringsidkare som tillverkar foderfabrikat skall ordna tillsynen över tillverkningen samt uppställa krav för produktions- och förvaringslokalerna, tillverkningsmetoderna och produktionsanordningarna.

3 kap.

Tillsyn

14 §
Tillsynsmyndigheter

Den allmänna styrningen av tillverkningen och marknadsföringen av foderfabrikat samt av tillsynen över denna tillverkning och marknadsföring ankommer på jord- och skogsbruksministeriet. Kontrollcentralen för växtproduktion utövar tillsyn över tillverkningen, marknadsföringen och importen samt över iakttagandet av denna lag och de stadganden och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Vid sidan av kontrollcentralen för växtproduktion utövar tullverket tillsyn över importen. Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning är tillsynsmyndighet inom sitt eget verksamhetsområde.

15 §
Auktoriserade kontrollörer och provtagare

Vid tillsynen skall kontrollcentralen för växtproduktion anlita kontrollörer och provtagare som den skriftligen har bemyndigat för uppgiften samt jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning veterinärer som den förordnat för uppgiften. De auktoriserade kontrollörerna och provtagarna samt de av veterinäravdelningen förordnade veterinärerna handlar i sitt uppdrag under tjänstemannaansvar.

Om en auktoriserad kontrollör eller provtagare är förhindrad att utföra sitt uppdrag, kan kontrollcentralen för växtproduktion förordna en ojävig person att tillfälligt sköta hans uppgifter. Även tullmyndigheten eller polis kan ta prov i enlighet med de anvisningar som kontrollcentralen för växtproduktion meddelar särskilt för [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: jordbruksstyrelsen meddelar särskilt för ] varje enskilt fall.

16 §
Kontroll

Kontrollcentralen för växtproduktion samt auktoriserade kontrollörer och provtagare har rätt att kontrollera foderfabrikat, produktions- och förpackningslokaler, lagerrum och försäljningsställen samt transportmedel, att granska näringsidkares varubokföring och register som avses i 18 § samt att kostnadsfritt ta behövliga prov av råvaror och färdiga produkter. Kontrollcentralen för växtproduktion kan tillsätta provtagare på de orter till vilka foderfabrikat importeras. Kontrollcentralen för växtproduktion kan dessutom tillsätta kontrollörer för anläggningar som tillverkar foderfabrikat.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om utförande av kontroll och granskning som avses i 1 mom. samt om tagande, insändande och undersökning av prov.

17 §
Anmälningsskyldighet

En näringsidkare som bedriver sådan tillverkning, marknadsföring eller import av foderfabrikat som avses i denna lag skall göra en skriftlig anmälan om sin verksamhet till kontrollcentralen för växtproduktion. Kontrollcentralen för växtproduktion för ett register över näringsidkarna med tanke på tillsynen.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om innehållet i anmälningsskyldigheten och om anmälningsförfarandet.

Tillverkaren skall bereda kontrollcentralen för växtproduktion tillfälle att inspektera produktionsanläggningen och lagerutrymmena innan verksamheten inleds.

18 §
Register

En näringsidkare som bedriver tillverkning, marknadsföring eller import av foderfabrikat skall över sin verksamhet enligt denna lag föra ett register, med hjälp av vilket uppgifter som behövs för tillsynen vid behov kan utredas. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: Kontrollcentralen för växtproduktion meddelar ] närmare föreskrifter om registrets innehåll och uppläggning.

Importören och tillverkaren skall på det sätt som kontrollcentralen för växtproduktion närmare bestämmer meddela kontrollcentralen för växtproduktion uppgifter om import- och produktionsvolymerna samt om den mängd råmaterial som har använts vid tillverkningen.

19 §
Importkontroll

Foderfabrikat som införs i landet skall kontrolleras genom stickprov innan de lämnas ut från tullen. Kontrollen utförs genom undersökning av ett prov som tagits av fabrikatet. Fabrikat som skall genomgå kontroll kan, om kontrollcentralen för växtproduktion så bestämmer, förvaras under tullens tillsyn på ett ställe som godkänts av kontrollcentralen för växtproduktion och tullen tills kontrollcentralen för växtproduktion på basis av kontrollen har godkänt importen av fabrikatet.

Oberoende av vad som stadgas i 1 mom. skall ett foderfabrikat likväl alltid kontrolleras på det sätt som nämns i 1 mom., om det finns grundad anledning att misstänka att fabrikatet medför hälsofara för människor, djur eller växter.

20 §
Tystnadsplikt

Den som i samband med ett uppdrag enligt denna lag har fått uppgifter om en näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställning får inte röja eller i förtjänstsyfte utnyttja dem, om inte den i vars intresse tystnadsplikt stadgas ger sitt samtycke.

Vad som stadgas i 1 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas ut

1) till åklagar- eller polismyndighet för utredning av brott,

2) till en sådan myndighet som avses i 14 § för utförande av uppgifter enligt denna lag, och

3) till en myndighet som prövar besvär i ett ärende enligt denna lag.

21 §
Offentliggörande av kontrollresultat

Kontrollcentralen för växtproduktion offentliggör resultaten av tillsynskontrollerna. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om hur resultaten skall offentliggöras.

22 §
Kontrollavgifter och arvoden

För att täcka statens kostnader för genomförande av övervakningen av iakttagandet av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, uppbärs två gånger om året en avgift hos näringsidkare som tillverkar och importerar foderfabrikat. Avgiften kan bestämmas särskilt för varje grupp av fabrikat utgående från produktions- och importvolymerna. För specialundersökningar kan kontrollcentralen för växtproduktion uppbära en särskild avgift. Om avgifterna gäller i övrigt vad som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

Till de kontrollörer och provtagare som har auktoriserats av kontrollcentralen för växtproduktion kan betalas arvoden och kostnadsersättningar för kontroll och provtagning inom ramen för statsbudgeten. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om betalningen av arvoden och ersättningar samt om grunderna för dem.

4 kap.

Tvångsmedel och påföljder

23 §
Förbud

Kontrollcentralen för växtproduktion skall förbjuda import, marknadsföring, tillverkning eller användning av ett foderfabrikat, om fabrikatet eller den information som ges om det, produktions- eller förvaringslokalerna som används vid tillverkningen av foderfabrikatet, tillverkningsmetoderna eller anordningarna eller sättet på vilket tillsynen över tillverkningen har ordnats inte uppfyller de krav som uppställs i denna lag eller som stadgas eller bestäms med stöd av denna lag.

Förbudet skall utfärdas för viss tid, om den brist som ligger till grund för förbudet kan avhjälpas. Förbudet skall återkallas utan dröjsmål, om den brist på vilket förbudet grundar sig har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på förbudet. Förbudet skall iakttas även om ändring söks, om inte besvärsinstansen förbjuder verkställighet av beslutet eller bestämmer att verkställigheten skall avbrytas.

Om importen av ett foderfabrikat förbjuds och en brist som det är behäftat med inte kan avhjälpas, skall importören återsända foderfabrikatet eller förstöra det på ett sätt som kontrollcentralen för växtproduktion godkänner.

24 §
Vite

Kontrollcentralen för växtproduktion kan förena ett förbud enligt 23 § med vite.

I ett beslut om föreläggande av vite får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

25 §
Straffstadgande

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet

1) importerar, marknadsför, tillverkar eller använder eller i foderfabrikat tillsätter foderfabrikat i strid med 4-7 §§ eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa eller i strid med den begränsning som avses i 8 §,

2) importerar, marknadsför, tillverkar eller använder foderfabrikat som inte uppfyller kraven i 9-11 §§ eller i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av dessa,

3) bedriver sådan vilseledande marknadsföring som avses i 12 §,

4) försummar att iaktta föreskrifterna enligt 13 § om ordnande av tillsyn över tillverkningen eller tillverkar eller förvarar foderfabrikat i strid med de krav som har uppställts med stöd av nämnda stadgande för produktions- och förvaringslokalerna, produktionsmetoderna eller anordningarna,

5) försummar anmälningsskyldigheten enligt 17 §,

6) försummar att föra register enligt 18 §

skall för förseelse mot fodermedelslagen dömas till böter, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag. Dessutom kan foderfabrikatet jämte förpackning eller en del därav eller deras värde dömas förbrutet till staten, om det inte är oskäligt med beaktande av förhållandena.

Den som bryter mot förbud som har utfärdats med stöd av 23 § och som har förenats med vite, kan inte dömas till straff för samma gärning.

Kontrollcentralen för växtproduktion anmäler i stället för de myndigheter som nämns i 14 § en förseelse enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver inte göras, om brottet som helhet betraktad skall anses som uppenbart ringa.

Angående straff för brott mot tjänstemans och offentligt anställda arbetstagares tystnadsplikt stadgas i 40 kap. 5 § strafflagen.

26 §
Skadeståndsskyldighet

Säljaren skall ersätta en skada som åsamkas köparen genom att en såld produkt inte uppfyller de krav som stadgats eller uppställts eller genom att produkten avviker från de uppgifter som lämnats köparen mer än vad som är tillåtet enligt jord- och skogsbruksministeriets föreskrifter. Ersättning skall betalas även om skadan inte orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

5 kap.

Särskilda stadganden

27 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs fodermedelslagen av den 16 maj 1986 (376/86) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

29 §
Övergångsstadganden

Utan hinder av 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. får, under en tid som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer och som kan vara högst två år efter det att lagen har trätt i kraft, även andra tillsatsämnen samt produkter som används i djurfoder vilka jord- och skogsbruksministeriet särskilt beslutar importeras, marknadsföras och tillverkas för marknadsföring samt tillsättas i foderfabrikat. Samma gäller beträffande den användning av tillsatsämnen för fodermedel och vissa produkter som används i djurfoder samt tillsättande av dessa tillsatsämnen och produkter i foderfabrikat som sker på gårdsbruksenheterna.

Näringsidkare som när denna lag träder i kraft bedriver verksamhet som avses i denna lag skall göra anmälan enligt 17 § om sin verksamhet inom sex månader från det lagen trätt i kraft.

RP 260/92
JsUB 26/92
Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv (70/524/EEG) (ändr. genom rådets direktiv 73/103/EEG och 84/587/EEG), rådets direktiv (87/153/EEG), rådets direktiv (77/101/EEG), rådets direktiv (79/373/EEG) (ändr. genom rådets direktiv 90/44/EEG), rådets direktiv (82/471/EEG), rådets direktiv (83/228/EEG), rådets direktiv (74/63/EEG) (ändr. genom rådets direktiv 80/502/EEG, 86/354/EEG, 87/519/EEG och 91/132/EEG)

Helsingfors den 26 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.