228/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 2, 8-11 och 25 §§ lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 januari 1969 (9/69) och 25 § sådan den lyder i lag av den 16 december 1977 (961/77),

ändras 1 och 7 §§ samt 27 § 1 mom.,

av dessa lagrum 7 § sådan den lyder i nämnda lag av den 16 december 1977, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 10 januari 1969, nya 3 och 4 mom. som följer:

1 §

På de villkor som stadgas i denna lag får laglig och med god sed förenlig näring idkasav

1) fysiska personer som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) finska sammanslutningar och stiftelser samt

3) utländska sammanslutningar och stiftelser som registrerat en filial i Finland och som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verk samhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Handels- och industriministeriet kan bevilja också andra fysiska personer samt utländska sammanslutningar och stiftelser än de som avses i 1 mom. tillstånd att idka näring. Sådant tillstånd behövs även för idkande av näring som bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag.

Villkoren enligt 1 mom. 1 och 3 punkten tillämpas dock inte, om något annat bestäms i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland.

6 §

En näringsidkare skall ha en företrädare som har hemort i Finland och rätt att på näringsidkarens vägnar ta emot stämningar och andra delgivningar. Den som är omyndig eller försatts i konkurs kan inte vara företrädare. En fysisk person som har hemort i Finland samt en finsk sammanslutning och stiftelse som har en i ett register över sammanslutningar eller stiftelser antecknad firmatecknare eller någon annan företrädare med hemort i Finland behöver dock inte utse en särskild företrädare. Företrädaren skall anmälas för anteckning i handelsregistret. Utan hinder av vad som stadgas i annan lag anses stämning och annan delgivning ha tillställts näringsidkaren när den har delgetts dennes företrädare.

Vad som i 3 mom. stadgas om skyldighet att ha en företrädare gäller dock inte redare eller ett partrederis huvudredare.

7 §

En fysisk person som har förvärvat tillstånd att idka näring som nämns i 3 § eller har för avsikt att idka näring som avses i 6 § samt utländsk sammanslutning och stiftelse skall innan verksamheten inleds göra grundanmälan enligt handelsregisterlagen. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte redare eller ett partrederis huvudredare.

Om skyldighet att för anteckning i handelsregistret anmäla finsk sammanslutning och stiftelse som idkar näring stadgas särskilt.

27 §

Den som underlåter att utse en företrädare enligt 6 § 3 mom. eller att göra anmälan enligt nämnda lagrum eller som överskrider den näringsrätt om vilken stadgas i denna lag eller särskilt skall för näringsförbrytelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Den som idkar näring enligt gällande stadganden då denna lag träder i kraft får fortsätta sin näringsutövning utan hinder av vad som stadgas i 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten i denna lag.

Säkerhet som ställts innan denna lag trätt i kraft och som avses i 1 mom. i den upphävda 2 § är utan hinder av denna lag i kraft så som stadgas i den upphävda 2 § till den del säkerheten hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

RP 259/92
EkUB 51/92
EES-avtalet, artiklarna 31-39

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.