227/1993

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 1993

Finansministeriets beslut om betalning av förskottsinnehållningar, som verkställs av staten och dess inrättningar, arbetsgivares socialskyddsavgift och källskatt

Finansministeriet har med stöd av 19 § 3 mom. och 21 § 3 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 11 augusti 1978 (612/78), och med stöd av 5 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 augusti 1978 (613/78), samt med stöd av 8 § lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) beslutat:

1 §

Statens räkenskapsverk och inrättningar betalar in de förskottsinnehållningar som de har verkställt och arbetsgivares socialskyddsavgift med inbetalningskortet för registrerad arbetsgivare, senast den 10 dagen i den kalendermånad som följer på verkställandet av innehållningen, och de källskatter som de har uppburit med inbetalningskortet för källskatt, senast den 10 dagen i den kalendermånad som följer på uppbörden, på respektive länsskatteverks postgirokonto enligt räkenskapsverkets placeringsort.

2 §

Staten och dess inrättningar kan, med länsskatteverkets tillstånd, betala de förskottsinnehållningar som de har verkställt och arbetsgivares socialskyddsavgift samt de källskatter som de har uppburit även med användande av bokföringsförfarande senast den 10 dagen i följande månad.

Med bokföringsförfarande avses att räkenskapsverken på remisskontot gottskriver länsskatteverket för beloppet av de förskottsinnehållningar eller källskatter som de har innehållit samt för beloppet av den socialskyddsavgift som de har betalt. Som redovisningsrapport används anmälningsblanketten för statens myndigheters förskottsinnehållningar och anmälningsblanketten för källskatt. Blanketterna fastställs av skattestyrelsen.

Skattestyrelsen lämnar månatligen statskontoret meddelande om de prestationer som har skett via remisskontot.

3 §

De statliga ämbetsverk och inrättningar som verkar som arbetsgivare antecknas i arbetsgivarregistret enligt räkenskapsverk. Sker prestationen med länsskatteverkets tillstånd enligt betalningsställe, antecknas även betalningsstället eller annan betalande enhet i registret.

Statens ämbetsverk och inrättningar skall vid behov meddela länsskatteverket de ändringar som skall göras i arbetsgivarregistret.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 4 mars 1993.

De statliga räkenskapsverk och inrättningar som finns antecknade i länsskatteverkets arbetsgivarregister då beslutet träder i kraft betalar de belopp för lönebetalningsåret 1993 som avses i detta beslut enligt den praxis som följdes innan beslutet trädde i kraft, om inte länsskatteverket bestämmer något annat.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 7 december 1978 om erläggande av förskottsinnehållningar, som verkställes av staten och dess inrättningar, arbetsgivares socialskyddsavgift och källskatt (941/78).

Helsingfors den 23 februari 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Jukka Havula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.