226/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 februari 1993

Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 9 § 2 mom. och 10 § 1 mom. lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter, sådana dessa lagrum lyder i lag av den 23 december 1982 (1015/82), och med stöd av 19 § 1 mom. lagen den 28 juli 1989 om lantbruksinkomst (736/89) samt med stöd av moment 30.32.43 i statsbudgeten för 1993 beslutat:

Allmänna stadganden
1 §

Från moment 30.32.43 i statsbudgeten kan betalas som prisskillnadsersättning för produkter som hör till lagen om accis på livsmedelsprodukter, med undantag av de produkter som nämns i 2 §, enligt det som stadgas i detta beslut.

2 §

Från moment 30.32.40 i statsbudgeten kan som prisskillnadsersättningar för produkter som hör till produktgrupperna 1-4, 6-10 och 49 i accistabellen i lagen om accis på livsmedelsprodukter samt för produkter som hör till positionerna 16.01 och 16.02 i tulltariffen betalas enligt det som stadgas i detta beslut.

3 §

Som prisskillnadsersättning kan även för sådana produkter som nämns i den förteckning som utgör bilaga till detta beslut betalas från ovan i 1 § avsedda moment ett belopp som framgår av nämnda förteckning.

4 §

Om det inte stadgas annorlunda i detta beslut bestäms prisskillnadsersättning på grund av det som stadgas i 4 a och 5 §§ i lagen om accis på livsmedelsprodukter. I prisskillnadsersättningar tas som avdrag till hänsyn det i 55 § omsättningsskattelagen avsedda skattebelopp som inte har återburits.

Köttberedningar
5 §

För köttberedningar som hör till produktgrupperna 1-4 i accistabellen och till positionerna 16.01 och 16.02 i tulltariffen kan prisskillnadsersättning betalas, om minst 85 procent av den totala mängden kött eller andra djurdelar som använts vid tillverkning av dessa produkter härrör från svin, nötkreatur, får eller ren.

6 §

Prisskillnadsersättning kan betalas för tillverkning av köttberedningar använt kött av svin, nötkreatur, får och ren, frånräknat benets andel som hör till produktgrupperna 1-4 och till positionerna 16.01 och 16.02 och som endast avses i 2 § 1, 3 e och 4 a punkten förordningen om köttprodukter (902/88).

Prisskillnadsersättning för nötkreatur är 19,00 mark per kilogram och för svinkött 13,00 mark per kilogram. Såsom prisskillnad för ren- och fårkött används prisskillnaden för nötkött.

Prisskillnaden är lika med det belopp som nämns i 2 mom. multiplicerat med den köttmängd som avses i 1 mom. Råvaruanvändning och levererade mängder anges i hela kilogram.

7 §

För kallröksprodukter som hör till produktgrupperna 1-4 betalas prisskillnadsersättning bara om produkterna har tillverkats genom rökning i en lägre temperatur än 30°C eller genom torkning så att de står sig i rumstemperatur och uppfyller följande villkor:

1) aw-värde under 0,95 och pH-värde under 5,2 eller

2) aw-värde under 0,91 eller

3) pH-värde under 5,0.

Prisskillnadsersättning betalas inte för sådant rått kött som hör till kapitel 16 i tulltariffen,som har beretts endast genom smaksättning eller marinering.

8 §

Prisskillnadsersättning betalas inte för köttberedningar som säljs till personalen på ett fartyg eller en luftfarkost eller ombord på ett fartyg annat än i samband med servering.

För produkter hänförliga till produktgrupperna 117 och 119 betalas prisskillnadsersättning, som är produktens prisskillnad minskad med 2,00 mark per kilo.

Kvoterade livsmedelsprodukter
9 §

För exportprodukter som hör till produktgrupperna 9, 50, 190, 191 och 193 i accis-tabellen kan prisskillnadsersättningar betalas 1993 endast som följer:

ton
produktgrupp 9, kornmalt 49 000
produktgrupperna 50, 190, 191 och 193 sockerkemiska produkter 3 500

Finansministeriet fastställer de inhemska tillverkarnas eller exportörernas andelar av de mängder som avses i 1 mom. eller i bilagan.

Utrednings- och bokföringsskyldighet
10 §

För att prisskillnadsersättning för köttberedningar skall betalas skall den sökande på en blankett som tullstyrelsen har godkänt förelägga en utredning om de i recept angivna råvarumängder som har använts till köttberedningarna, specificerade enligt djurursprung samt en utredning för varje produktgrupp om exportmängderna av produkterna.

Tillverkaren skall på begäran framläggarecepten och andra påkallade verifikat för distriktstullkammaren till stöd för utredningen. Om tillverkaren säljer köttberedningar, som berättigar till prisskillnadsersättning, för export skall de viktuppgifter som baserar sig på receptet och som ligger till grund för prisskillnadsersättningen antecknas på handelsfakturan eller på ett motsvarande verifikat, som exportören på begäran skall framlägga för distriktstullkammaren till stöd för de utredningar som nämns i 1 mom.

11 §

En inhemsk tillverkare och likaså en exportör och en överförare skall med tanke på skattemyndigheternas granskning ha en sådan bokföring varav framgår anskaffnings-, försäljnings- och lagermängder för produkter som berättigar till prisskillnadsersättning.

Tillverkaren skall dessutom som bilaga till sin bokföring över tillverkningen bevara tillverkningsrecepten för produkterna och deras användningstider under den tid som stadgas i 13 § lagen om påförande av accis.

12 §

Om den till vilken prisskillnadsersättning har betalats inte vid den granskning som skall göras i efterskott kan påvisa att de råvarumängder eller andra uppgifter som legat till grund för betalningen av prisskillnadsersättningen är riktiga, återkrävs prisskillnadsersättningen till den del den har betalats till ett för stort belopp enligt vad som stadgas i lagen om påförande av accis.

Särskilda stadganden
13 §

För livsmedelsprodukter som berörs av lagen om accis på livsmedelsprodukter betalas prisskillnadsersättning till en sådan inhemsk tillverkare, exportör eller överförare som avses i nämnda lag.

För kvoterade livsmedelsprodukter betalas prisskillnadsersättning endast till en sådan tillverkare som avses i 9 § i detta beslut.

För produkter som nämns i den tabell som utgör bilaga till detta beslut betalas prisskillnadsersättning till exportören.

14 §

Prisskillnadsersättning skall betalas till en exportör eller överförare enligt de prisskillnadsersättningsbelopp som var i kraft då utförseln eller överföringen skedde.

I fråga om utförsel av malt tillämpas med avvikelse från stadgandena i 9 § 1 mom. lagen om påförande av accis den prisskillnadsersättning som varit i kraft då bindande försäljningsbud gjordes samt i tillämpliga delar stadgandena i 19 § tullskattelagen (289/83) om exportförmån samt om ersättlighet mellan inhemska och utländska varor.

15 §

När produkter som avses i lagen om accis på livsmedelsprodukter eller i tabellen i bilagan till detta beslut före utförsel har överförts till friområde betalas prisskillnadsersättning på ansökan efter utförseln från friområdet. Ersättningen betalas enligt de prisskillnadsbelopp som var i kraft då utförseln skedde.

16 §

För köttberedningar och sådana produkter som nämns i förteckningen i bilagan till detta beslut betalas prisskillnadsersättning endast på ansökan.

En tillverkare av köttberedningar skall ansöka om ersättning hos distriktstullkammaren på tillverkningsplatsen. Annars skall ansökan göras hos distriktstullkammaren på utförsel- eller överföringsorten.

Prisskillnadsersättning skall sökas hos distriktstullkammaren inom tre månader sedan det år har utgått under vilket produkterna har utförts ur landet eller överförts till ett tullager eller till en skattefri butik.

Om en ansökan har inlämnats efter föreskriven tidpunkt kan prisskillnadsersättning betalas på villkor att övriga förutsättningar för dess betalning föreligger. Härvid iakttas dock vad som i 15 b § lagen om påförande av accis stadgas om fastställande av felavgifter.

17 §

Om en prisskillnadsersättning, som har betalats för livsmedelsprodukter som tillverkats i landet, är större än den accis som uppbärs för en produkt som har returnerats till ett tullområde eller som uppbärs i sådana fall som avses i 8 § lagen om accis på livsmedelsprodukter, uppbärs hos importören ett belopp som motsvarar differensen mellan den prisskillnadsersättning som har betalats och den accis som skall uppbäras.

18 §

Vid fastställande av prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter avses såsom produktgrupp i accistabellen nämnd produktgrupp eller av tullstyrelsen bestämd underproduktgrupp.

19 §

Vid bestämmande, debitering och återkrav av prisskillnadsersättning som betalats till ett för stort belopp samt om sökande av ändring av sådan ersättning, om räntan på och höjning av ersättning och även eljest gäller om prisskillnadsersättning för produkter som nämns i förteckningen i bilagan till detta beslut i till-lämpliga delar vad som i lagen om påförande av accis stadgas om prisskillnadsersättningar.

20 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1993.

Detta beslut tillämpas på produkter som överförs till det ändamål som nämns i bilagan eller till accisfritt ändamål, utförs ur landet eller överförs till ett friområde, tullager eller en skattefri butik den 1 januari 1993 eller därefter.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 23 januari 1992 om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter (43/92).

Helsingfors den 25 februari 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Finansråd
Lasse Valtonen

Tulltariffposition Produkt Prisskillnadsersättningsbelopp
ur 02.08 Kött av ren avsedd i finansministeriets beslut (högst 100 000 kilo) 19,00 mk/kg
ur 04.06 Färskost (fettinnehåll minst 23 % av vikt) 7,00 mk/kg
11.04 Havreförädlingsprodukter Importavgift på havre
23.09 Hund- eller kattfoder Importavgift

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.