222/1993

Given i Helsingfors den 26 februari 1993

Lag om vissa arrangemang i anslutning till bildande av Finlands Kommunförbund

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Suomen Kuntaliitto ry - Finlands Kommunförbund rf är en centralorganisation för kommunerna, på vilken föreningslagen (503/89) tillämpas, om inte något annat följer av denna lag.

I stadgarna för Finlands Kommunförbund kan bestämmas att de politiska styrkeförhållandena i medlemskommunerna skall beaktas när föreningens organ utses.

2 §

En kommun som den 31 mars 1993 är medlem i Suomen Kaupunkiliitto ry - Finlands Stadsförbund rf, Suomen Kunnallisliitto ry eller Finlands svenska kommunförbund rf är från den 1 april 1993 medlem i Finlands Kommunförbund.

En kommun kan låta bli att ansluta sig till Finlands Kommunförbund genom att skriftligen senast den 31 mars 1993 underrätta styrelsen för sin nuvarande centralorganisation om detta.

3 §

Om de i 2 § nämnda registrerade föreningarna samt Sairaalaliitto - Sjukhusförbundet rf, Suomen ammatillisten oppilaitosten liitto SAOL ry - Förbundet för Finlands yrkesläroanstalter FFY rf och Suomen maakuntien liitto ry - Landskapens förbund i Finland rf senast den 31 december 1993 beslutar att upplösa sig och överföra sin fasta och lösa egendom samt sina ansvarsförbindelser och skulder på Finlands Kommunförbund, överförs nämnda egendom och skulder den 1 januari 1994 med stöd av denna lag på Finlands Kommunförbund utan andra åtgärder. För egendom och skulder som överförts på detta sätt skall inte betalas stämpelskatt som avses i 16 och 55 §§ lagen angående stämpelskatt.

Arrangemangen i anslutning till bildande av Finlands Kommunförbund anses som en sådan ändring av verksamhetsformen som avses i 24 § inkomstskattelagen (1535/92).

4 §

På överföringen av kommunala arbetsmarknadsverkets egendom, skulder och ansvarsförbindelser på Finlands Kommunförbund tillämpas 3 §. Om kommunala arbetsmarknadsverket stadgas i övrigt särskilt.

5 §

Utan hinder av vad som i stadgarna för en i 3 § nämnd förening sägs om upplösning av föreningen och om överlåtelse av egendomen, kan beslut om att upplösa föreningen och överföra egendomen på Finlands Kommunförbund fattas med sådan kvalificerad majoritet som anges i 27 § 1 mom. 3 punkten föreningslagen.

På en förening som har fattat beslut om att upplösa sig tillämpas inte vad 40 § 2 mom. föreningslagen stadgar om slutredovisning och fortsatt ekonomisk verksamhet. Bokslut och ansvarsfrihet för tiden efter beslutet om upplösning av föreningen behandlas av Finlands Kommunförbunds fullmäktige.

6 §

Beslut om upplösning av stiftelsen Kunnallissäätiö kan fattas utan hinder av 18 § lagen om stiftelser.

Vad som sägs i 3 och 5 §§ gäller även i tillämpliga delar stiftelsen Kunnallissäätiö, om stiftelsens delegation med minst tre fjärdedels majoritet senast den 31 december 1993 fattar beslut om att stiftelsen skall upplösas. Vid upplösningen och överföringen till Finlands Kommunförbund skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som ovan stadgas om föreningar.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

8 §

Vad någon annan lag eller förordning stadgar om kommunernas centralorganisationer eller kommunala centralorganisationer eller deras personal gäller på motsvarande sätt Finlands Kommunförbund och dess personal.

RP 347/92
FvUB 19/92

Helsingfors den 26 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.