206/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Förordning om ändring av 4 och 37 §§ förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg

På föredragning av arbetsministern

upphävs i förordningen den 17 juni 1976 om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/76) 37 § 3 mom. samt

ändras 4 § 1 mom. och 37 § 2 mom. som följer:

4 §
Godkännande av ritningar

Sjöfartsstyrelsen godkänner de ritningar som avses i 3 §. En förutsättning för godkännande är att ritningarna överensstämmer med denna förordning och att arbetsministeriet har gett sitt utlåtande om dem. Ritningarna kan godkännas villkorligen, om de innehåller smärre bristfälligheter som går att avhjälpa. I beslutet om godkännande skall då anges hur ritningarna skall rättas.


37 §
Tillsyn och rätt att utfärda bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning meddelas av sjöfartsstyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

De beslut som arbetarskyddsstyrelsen med stöd av de stadganden som gällde när denna förordning träder i kraft har fattat om största tillåtna bullernivå och belysningen i besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg gäller fortfarande tills sjöfartsstyrelsen upphäver dem.

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.