195/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 1 februari 1991 om inrikesministeriet (206/91) 16 § 1 mom. 11 punkten och 39 a § sådan den lyder i förordning av den 1 mars 1991 (450/91),

ändras 2 och 3 §§, 5 § 2 mom., 12 § 2 och 4 mom., 13 §, 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 16 § 1 mom. 3, 5, 9 och 10 punkten, 17 och 18 §§, 20 § 1 och 3 mom., 21 §, 22 § 3 och 4 punkten, 25 § 1 mom., 27 och 28 §§, 30 § 2 mom., 32 § 1 mom., i 33 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 mom. 10 och 11 punkten, i 34 § det inledande stycket samt 3-5 punkten, 35 § 1 mom. 7 punkten, 37 § 1 mom. 6, 22 och 23 punkten samt 2 mom., 39 § 1 mom. 5 och 6 punkten och 2 mom. samt 40 §,

av dessa lagrum 12 § 4 mom., 32 § 1 mom. 2-4 punkten och 37 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 14 februari 1992 (103/92) och 17 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning, samt

fogas till 22 § ett nytt 2 mom., till 33 § 1 mom. en ny 12 punkt, till 37 § 1 mom. en ny 24 punkt och till 39 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

2 §

Vid ministeriet finns följande avdelningar: en administrativ avdelning, en avdelning för kommunala ärenden och regional utveckling, en polisavdelning, en räddningsavdelning, en gränsbevakningsavdelning och en utlänningscentral.

3 §

Vid avdelningarna kan finnas verksamhetsenheter enligt vad som bestäms i avdelningens arbetsordning.

5 §

Avdelningen sköter dessutom de uppgifter som inte ankommer på ministeriets övriga avdelningar.

12 §

Chef för en avdelning är en avdelningschef, chef för polisavdelningen dock en polisöverdirektör som avdelningschef och chef för räddningsavdelningen en räddningsöverdirektör som avdelningschef.


Vid ministeriet finns dessutom tjänster med följande tjänstetitlar: polisdirektör, regionutvecklingsråd, förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, teknisk direktör, regeringsråd, räddningsöverinspektör, utbildningsdirektör, lagstiftningsråd, konsultativ tjänsteman och datachef.


13 §

Chefen för verksamhetsenheten för trafik vid polisavdelningen är chef för rörliga polisen och en av polisöverinspektörerna vid verksamhetsenheten biträdande chef för rörliga polisen.

14 §

Om placering av ministeriets gemensamma tjänster samt tillfälliga personal och personal i arbetsavtalsförhållande vid någon avdelning samt om överföring av en tjänst inom ministeriet enligt 8 § statstjänstemannalagen bestämmer kanslichefen.


15 §

Avdelningschefen vid administrativa avdelningen, vid avdelningen för kommunala ärenden och regional utveckling samt vid utlänningscentralen har titeln överdirektör.


16 §

Behörighetsvillkor är


3) för räddningsöverdirektören som avdelningschef och avdelningschef högre högskoleexamen, ledarerfarenhet och förtrogenhet med ifrågavarande enhets verksamhetsområde,


5) för en polisdirektör juris kandidatexamen och förtrogenhet med polisväsendet,


9) för en enhetschef och en överinspektör vid utlänningscentralen högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till tjänsten,

10) för en polisöverinspektör enligt uppgifternas art antingen juris kandidatexamen och förtrogenhet med polisväsendet eller tjänsteexamen för polisbefäl eller lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till verksamhetsområdet samt


17 §

Kanslichefen, polisöverdirektören som avdelningschef, räddningsöverdirektören som avdelningschef, en avdelningschef, en konsultativ tjänsteman som inte är placerad vid någon avdelning, en polisdirektör, ett regionutvecklingsråd, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, en teknisk direktör, ett regeringsråd, räddningsöverinspektören, utbildningsdirektören och en regeringssekreterare utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Tjänsterna som kanslichef, polisöverdirektör som avdelningschef, räddningsöverdirektör som avdelningschef, avdelningschef och konsultativ tjänsteman som inte är placerad vid någon avdelning besätts utan att de ledigförklaras.

18 §

Andra konsultativa tjänstemän än de som avses i 17 §, datachefen och lagstiftningsrådet utnämns av statsrådet.

20 §

Ministern utnämner eller anställer en tjänsteman som avses i 19 §, om hans lön betalas minst enligt löneklass A 26 eller S 26.


Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av chefen för respektive avdelning.

21 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal samt annan tjänstledighet för högst fjorton dagar beviljas av chefen för respektive avdelning.

Annan tjänstledighet än sådan som avses i 1 mom. beviljas

1) en tjänsteman som utnämnts av republikens president, för högst ett år av kanslichefen och för längre tid än ett år av statsrådet,

2) en tjänsteman som utnämnts av statsrådet och ministern, av kanslichefen samt

3) andra tjänstemän av chefen för respektive avdelning.

Cheferna för, de konsultativa tjänstemännen och överinspektörerna vid de verksamhetsenheter som svarar för avdelningarnas personaladministration avgör jämte chefen för en avdelning i 1 mom. åsyftade ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

22 §

Vikarier och de som skall sköta en tjänst interimistiskt anställs


3) i fråga om tjänster till vilka ministern utnämner, av chefen för respektive avdelning för högst ett år och av kanslichefen för längre tid än ett år samt

4) i fråga om andra tjänster, av chefen för respektive avdelning.

I fråga om tjänster högst i löneklass A 20 vid en avdelning kan i ministeriets arbetsordning bestämmas att vikarier och de som skall sköta en tjänst interimistiskt anställs för högst ett år förutom av chefen för avdelningen av chefen för en verksamhetsenhet.

25 §

Chefen för en avdelning skall som ministerns medhjälpare leda verksamheten vid sin enhet, se till att de uppgifter som ankommer på enheten sköts med framgång, följa och bedöma utvecklingen inom enhetens verksamhetsområde samt ta initiativ till reformer.


27 §

Om avdelningarnas uppgifter samt om behandlingen av ärendena vid ministeriet utfärdas närmare bestämmelser i ministeriets arbetsordning, som fastställs av ministern.

Om indelning av avdelningarna i verksamhetsenheter, om verksamhetsenheternas uppgifter samt om behandlingen av ärenden vid avdelningarna bestäms vid behov i avdelningens arbetsordning, som fastställs av chefen för respektive avdelning.

28 §

Om ställföreträdare vid förhinder för kanslichefen, chefen för en avdelning och en konsultativ tjänsteman som inte är placerad vid någon avdelning bestäms i ministeriets arbetsordning.

Om ställföreträdare för övriga tjänstemän bestäms vid behov i avdelningens arbetsordning.

30 §

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra. I enskilda fall har kanslichefen och chefen för en avdelning samma rätt beträffande ärenden i vilka avgörandet har anförtrotts en underlydande tjänsteman.

32 §

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande i frågor som hänför sig till flera än en avdelnings verksamhetsområde,

2) fördelning av anslag som anvisats för ministeriets verksamhet till avdelningarna,

3) semester för avdelningscheferna, de konsultativa tjänstemän som inte är placerade vid någon avdelning och ställföreträdare för dem,

4) förordnande om utrikestjänsteresor för avdelningscheferna och de konsultativa tjänstemän som inte är placerade vid någon avdelning,

5) inrättande och indragning av annan tjänst vid ministeriet än sådan som avses i 5 § 2 mom. statstjänstemannalagen samt ändring av tjänstetitlar vid ministeriet,

6) avlöning som med stöd av 5 § 2 mom. 2 punkten lagen om statens tjänstekollektivavtal (588/92) bestäms för ministeriets tjänstemän,

7) ministeriets interna förvaltning och ordning, om frågan är principiellt viktig och vittsyftande, samt

8) utvisning av utlänningar ur landet.


33 §

Chefen för en avdelning avgör ärenden som gäller


10) betänkanden som uppgjorts av en kommitté som hör till enhetens verksamhetsområde samt arvoden och ersättningar till den,

11) avgörande som avses i 8 § lagen om allmänna handlingars offentlighet och tillstånd som avses i 20 § nämnda lag samt

12) semesterersättningar för tjänstemännen och personalen i arbetsavtalsförhållande vid avdelningen.


34 §

Förutom av chefen för en avdelning avgörs ärenden som avses i 33 § enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning


3) vid polisavdelningen av cheferna för verksamhetsenheterna, datachefen, polisöverinspektörerna, projektchefen, de konsultativa tjänstemännen, överinspektörerna, överingenjören, utbildningschefen, överkommissarierna och byråingenjörerna,

4) vid räddningsavdelningen av cheferna för verksamhetsenheterna och den konsultativa tjänstemannen vid den verksamhetsenhet som svarar för förvaltningen, samt

5) vid utlänningscentralen av cheferna för verksamhetsenheterna och överinspektören.

35 §

Avdelningschefen vid administrativa avdelningen avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som gäller


7) ålderstillägg eller tjänstgöringstillägg för ministeriets tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande samt andra lönetillägg och tilläggsarvoden som grundar sig på tjänstekollektiv- och kollektivavtal med undantag av de ersättningar som nämns i 33 § 1 mom. 12 punkten,


37 §

Polisöverdirektören som avdelningschef avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som ankommer på avdelningen i dess egenskap av polisens högsta ledning samt ärenden som gäller


6) tillstånd för import och export av skjutvapen och skjutförnödenheter,


22) uniform,

23) polishundsverksamhet samt

24) bildande av ett samarbetsområde som avses i 8 § 2 mom. polisförvaltningslagen (110/92).

Cheferna för verksamhetsenheterna, datachefen, polisöverinspektörerna, projektchefen, de konsultativa tjänstemännen, överinspektörerna, överingenjören, utbildningschefen, överkommissarierna och byråingenjörerna avgör jämte polisöverdirektören ärenden som nämns i 1 mom. samt ärenden som gäller polisdepån och polisläroanstalterna enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

39 §

Avdelningschefen vid utlänningscentralen avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som gäller


5) utlänningars inresa till och utresa ur landet samt vistelse och arbete i landet,

6) anmälan om medborgarskap samt

7) asylansökningar.

Cheferna för verksamhetsenheterna, överinspektörerna och inspektörerna avgör jämte avdelningschefen vid utlänningscentralen i 1 mom. nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

40 §

Kanslichefen kan förordna att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har chefen för en avdelning och chefen för en verksamhetsenhet i ett ärende som annars skulle behandlas av en tjänsteman som lyder under någon av dem.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.