181/1993

Given i Helsingfors den 12 februari 1993

Förordning om fastighetsmäklare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 3 § 13 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 januari 1944 (72/44):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fastighetsförmedlingsrörelse.

2 §
Definitioner

Med fastighetsförmedlingsrörelse avses verksamhet där avtalsparter yrkesmässigt eller kontinuerligt mot arvode sammanförs för överlåtelse av i Finland eller utomlands belägen

1) fastighet,

2) fastighet eller lägenhet vars besittningsrätt baserar sig på ägande av aktier eller andelar, eller

3) viss del eller visst område av en fastighet, ett område som är gemensamt för flera fastigheter eller en del eller andel av ett dylikt.

Med fastighetsförmedlingsrörelse avses också sådan verksamhet där avsikten är att åstadkomma hyresavtal som gäller egendom enligt 1 mom., dock inte hyresavtal som gäller bostadslägenheter.

Med fastighetsmäklare avses i denna förordning en enskild person eller en registrerad sammanslutning som idkar ovan nämnd verksamhet.

2 kap.

Villkor för fastighetsförmedlingsrörelse

3 §
Ansvarig föreståndare

En fastighetsförmedlingsrörelse skall ha en ansvarig föreståndare.

En och samma person kan inte samtidigt vara ansvarig föreståndare för flera fastighetsförmedlingsrörelser.

Idkas fastighetsförmedling i en filial skall den ha en särskild ansvarig föreståndare.

Den ansvariga föreståndaren skall råda över sig och sin egendom.

4 §
Yrkeskompetens

Den ansvariga föreståndaren skall ha yrkeskompetens som visats vid ett fastighetsmäklarprov.

5 §
Inledande av verksamhet

Innan rörelsens verksamhet inleds skall en anmälan enligt lagen angående rättighet att idka näring göras. Dessutom skall innan verksamheten inleds till länsstyrelsen för den ort där fastighetsförmedlingsrörelsen och dess filial är belägna lämnas följande uppgifter och handlingar:

1) rörelsens firma och adress samt den ansvariga föreståndarens namn,

2) intyg över att den ansvariga föreståndaren råder över sig och sin egendom och har yrkeskompetens,

3) intyg över att anmälan enligt lagen angående rättighet att idka näring har gjorts, samt

4) utdrag ur handelsregistret, om verksamhetsidkaren är en sammanslutning.

Byte av ansvarig föreståndare skall meddelas till länsstyrelsen inom en månad från den tidpunkt då den föregående ansvariga föreståndarens uppdrag har upphört. Till anmälan skall fogas intyg enligt 1 mom. 2 punkten. Ändras rörelsens adress eller upphör verksamheten, skall detta utan dröjsmål meddelas länsstyrelsen.

Länsstyrelsen för en förteckning över fastighetsmäklarna.

3 kap.

Drivande av fastighetsförmedlingsrörelse

6 §
Rörelsen och den ansvariga föreståndarens uppgifter

Då fastighetsförmedlingsrörelse drivs skall utöver vad som stadgas på något annat ställe i lag och i denna förordning iakttas god fastighetsförmedlingssed.

Den ansvariga föreståndaren skall direkt delta i skötseln av fastighetsförmedlingsuppgifterna, övervaka personalens verksamhet och svara för att fastighetsförmedlingen är lagenlig.

7 §
Uppdragsavtal och de uppgifter som skall ges vid fastighetsförmedling

Över mottagna uppdrag skall ett skriftligt uppdragsavtal upprättas i två exemplar, av vilka det ena stannar hos uppdragsgivaren och det andra hos fastighetsmäklaren.

Innan ett köp avslutas skall fastighetsmäklaren ge uppdragsgivaren och dennes motpart all den information som enligt vad mäklaren vet eller borde veta påverkar köpslutet, samt också i övrigt bevaka båda parternas intressen. Vad detta moment stadgar om köp gäller på motsvarande sätt även ingående av hyresavtal.

I förhållandet mellan en fastighetsmäklare och en konsument skall iakttas vad därom stadgas eller bestäms särskilt.

8 §
Uppdragsdagbok

I en fastighetsförmedlingsrörelse skall dagbok föras över mottagna uppdrag.

9 §
Benämning

Benämningen fastighetsmäklare, fastighetsförmedlingsrörelse eller avledningar av dessa får användas endast av den som har gjort sådan anmälan och gett de uppgifter och handlingar som nämns i 5 § 1 mom.

Fastighetsmäklare skall på sin affärsskylt och vid annonsering använda beteckningen ''Auktoriserad fastighetsmäklare'' eller förkortningen ''AFM''.

4 kap.

Fastighetsmäklarnämnden

10 §
Nämndens sammansättning och uppgifter

Handels- och industriministeriet tillsätter för tre år i sänder en fastighetsmäklarnämnd, som har en ordförande, en vice ordförande och tre andra medlemmar. För var och en av dem utses en personlig suppleant. Nämnden har rätt att anta en sekreterare.

Nämndens ordförande och vice ordförande skall ha avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande tidigare examen och de skall inte kunna anses representera fastighetsmäklarna. Av de övriga medlemmarna skall två representera fastighetsmäklarna.

Nämnden skall minst två gånger per år ordna fastighetsmäklarprov som avses i 4 § samt att utföra andra uppgifter som ministeriet ålägger den.

11 §
Beslutförhet och jäv

Nämndens sammanträde är beslutfört då ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande. Vid omröstning i ett ärende blir majoritetens åsikt nämndens beslut. Faller rösterna lika blir den åsikt som ordföranden har biträtt beslut i saken.

Om jäv för nämndens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om domarjäv.

5 kap.

Kompletterande stadganden

12 §
Övervakning

Länsstyrelsen övervakar att denna förordning iakttas.

13 §
Skyldighet att lämna upplysningar

Övervakningsmyndigheten skall när den så kräver få sig förelagd fastighetsförmedlingsrörelsens uppdragsdagbok och de handlingar som hör till den samt övriga uppgifter som är nödvändiga för övervakningen.

14 §
Bestämmande av administrativa påföljder

Har en fastighetsmäklare eller en ansvarig föreståndare försummat att iaktta stadgandena i denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan länsstyrelsen ge en varning.

Är försummelserna eller förseelserna allvarliga eller upprepas de trots varning, kan länsstyrelsen avbryta rörelsens verksamhet för en viss tid, dock för högst tre månader.

15 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i länsstyrelsens beslut stadgas särskilt. Länsstyrelsens beslut skall iakttas även om det har överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar annorlunda.

I beslut genom vilket varning har getts får ändring inte sökas.

16 §
Straffstadgande

Den som bryter mot 8, 9 eller 13 § skall för brott mot stadgandena om fastighetsförmedlingsrörelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas någon annanstans.

17 §
Närmare bestämmelser

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 februari 1968 om fastighetsförmedlare (140/68).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

19 §
Övergångsstadgande

De fastighetsmäklare som idkar verksamhet med stöd av de stadganden som gäller då denna förordning träder i kraft överförs på tjänstens vägnar till den förteckning som avses i 5 § 3 mom.

Vad 4 § stadgar om visande av yrkeskompetens gäller inte den som innan förordningen träder i kraft har fått tillstånd att driva fastighetsförmedlingsrörelse eller har godkänts som ansvarig föreståndare för en fastighetsförmedlingsrörelse, och inte heller den som har godkänts vid ett fastighetsförmedlarprov innan förordningen träder i kraft.

På affärsskyltar och annonsmaterial som har anskaffats innan denna förordning träder i kraft får i stället för beteckningar enligt 9 § 2 mom. fortfarande användas beteckningar enligt stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 12 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.