177/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 februari 1993

Statsrådets beslut om understöd som beviljas av Penningautomatföreningens avkastning

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 36 § penningautomatförordningen (676/67) beslutat:

1 §
Tillämpning

Utöver vad som stadgas i penningautomatförordningen (676/67) om understöd, skall bestämmelserna i detta beslut tillämpas på understöd som beviljas av Penningautomatföreningens avkastning.

2 §
Allmänt understöd och specialunderstöd

Understöden beviljas som allmänt understöd för understödstagarens verksamhet eller något verksamhetsområde eller som specialunderstöd för investeringar eller för försöks- och utvecklingsprojekt.

3 §
Grunderna för beviljande av understöd

En allmän förutsättning för beviljande av understöd är att understödet kan anses vara behövligt och ändamålsenligt med tanke på användningssyftet.

När behovet av understöd prövas och dess storlek bestäms skall annat för ändamålet till buds stående offentligt understöd och övriga finansieringsmöjligheter, så som intäkterna från den verksamhet som understöds, beaktas.

När beslut om investeringsunderstöd fattas skall särskilt avseende fästas vid understödstagarens förutsättningar att finansiera självfinansieringsandelen av investeringen och de driftskostnader som uppstår av investeringen.

Har understödets maximibelopp bestämts i lag eller med stöd av lag, får understödet tillsammans med andra offentliga understöd inte överstiga detta maximibelopp.

4 §
Beslut om beviljande av understöd

Sökanden skall på ansökan om understöd få ett skriftligt beslut. Av beslutet skall framgå för vilket ändamål understödet har beviljats och understödets belopp samt de vilkor som hänför sig till understödet.

Är understödet avsett endast för en del av utgifterna för verksamheten eller projektet skall av beslutet framgå utom understödets belopp i mark även den maximiandel med vilken understöde beviljas för utgifterna.

5 §
Utbetalning av understöd

Penningautomatföreningen betalar de allmänna understöden i fyra rater så att tidigast i februari, maj, augusti och november varje år utbetalas en fjärdedel av det beviljade understödet, ifall det inte är motiverat att i enskilda fall avvika från detta på grund av väsentliga variationer i tidpunkten för kostnaderna eller verksamheten eller till följd av förändringar i verksamheten.

Penningautomatföreningen betalar specialunderstöden enligt tidpunkten för verksamheten och kostnaderna i så stora rater som den anser att understöd behövs för de godtagbara kostnaderna enligt beslutet om understöd.

Vid anhållan om utbetalning av specialunderstöd skall vid behov en godtagbar utredning om helhetsfinansieringen av projektet och finansieringen av driftskostnaderna företes.

Understöd som beviljats för byggande kan inte, med undantag för vad som hänför sig till planeringskostnaderna, betalas ut förrän Penningautomatföreningen har godkänt byggnadsplanen.

Understöden betalas med postgiro till det konto som mottagaren meddelat.

6 §
Iakttagande av användningsändamålet

Understödet får användas endast för det ändamål som nämns i beslutet om understöd. Har användningsändamålet inte specificerats närmare i beslutet om understöd, skall understödet användas för det ändamål som nämns i ansökan.

7 §
Behörig användning av understöden

Understödet anses ha blivit använt på behörigt sätt, om understödstagaren har haft godtagbara kostnader till ett belopp som motsvarar minst understödet.

När understödet enligt underslödsbeslutet endast beviljas för en del av kostnaderna för den verksamhet eller investering eller det projekt som skall understödas, beaktas endast den andel av de godtagbara kostnaderna som enligt beslutet skall understödas.

8 §
Godtagbara kostnader

Som godtagbara kostnader avses till beloppet skäliga kostnader som verksamheten eller projektet enligt beslutet om understöd medför och som är nödvändiga med tanke på det användningssyfte som skall understödas.

Ett understöd som beviljats av statens medel för samma ändamål beaktas så att det avdras från de godtagbara kostnaderna eller, om penningautomatunderstödet har beviljats till maximal andel av de godtagbara kostnaderna, från det beviljade penningautomatunderstödet.

Avskrivningar, värdeminskningar, hyresvärden samt sådana reserveringar och andra kalkylmässiga poster som inte baserar sig på utgifter eller förluster som redan har uppstått är inte godtagbara kostnader. Låneamorteringar och andra än i 11 § 1 mom. avsedda finansieringskostnader, är inte heller godtagbara kostnader, om inte något annat framgår av beslutet om understöd.

9 §
Allmänt understöd

Allmänt understöd får även användas till utgifterna för anskaffning av lösa anläggningstillgångar.

Allmänt understöd får inte användas till sådana utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar som föranleds av inrättande, utvidgning, omorganisering eller grundlig förbättring av en verksamhetsenhet.

Som en godtagbar kostnad för försäljning av förnödenheter och annan därmed jämförbar förmedling beaktas endast underskott i verksamheten.

10 §
Understöd för semesterverksamhet

Allmänt understöd för semesterverksamhet enligt 29 § 1 mom. 8 punkten penningautomatförordningen får användas till sådant direkt stöd för semesterfirande som har beviljats en kund och till andra direkta kostnader som åsamkas kunden samt till kostnaderna för ordnande av semesterverksamhet till det belopp som nämns i beslutet om understöd.

Med direkt stöd för semesterverksamhet avses semesterstöd som på de grunder som nämns i 3 mom. beviljats en enskild person i form av pengar eller rabatt. Ett godtagbart pris för ett semesterdygn är högst en sådan avgift enligt semesterställets prislista där rabatterna beaktats.

Understödstagaren skall informera om semesterstöd och grunderna för beviljande av det i så stor omfattning som möjligt med beaktande av det undcestödsbelopp som slår till förfogande. När semesterstöd beviljas skall understödstagaren särskilt fästa avseende vid sökandens inkomstnivå, semesterstöd som sökanden har fått tidigare eller från annat håll, samt vid sökandens familjeförhållanden, hälsotillstånd och andra särskilda faktorer som utvisar semesterbehovet.

I en understödd semester skall ingå ett program som stärker semesterfirarens psykiska och fysiska hälsa och familjegemenskapen. Längden av en understödd semester skall i regel vara 5–14 inkvarteringsdygn.

Understödstagaren har rätt att välja de semestermål här i landet där understödda semestrar ordnas.

Understödstagaren skall ordna uppföljningen och statistikföringen av det beviljade semesterstödet så att det är möjligt att utan svårigheter övervaka att villkoren för användningen av understödet iakttas. Ansökningarna om semesterstöd, semesterkorten eller med dessa jämförbara uppgifter skall förvaras på samma sätt som verifikaten. Vid förvaringen av handlingarna skall del beaktas att de uppgifter kunderna lämnat är konfidentiella och att de inte får komma till utomstående.

11 §
Specialunderstöd

Specialunderstödet får endast användas till särskilda kostnader som verksamheten eller projektet medför. Som godtagbara kostnader för byggnadsprojekt betraktas även ränte- och andra finansieringskostnader under byggtiden efter avdrag av motsvarande ränte- och finansieringsintäkter.

Om Specialunderstöd beviljats för täckande av underskott eller om den verksamhet för vilken understöd beviljats är förknippad med försäljning av förnödenheter eller därmed jämförbar förmedlig, avdras säravkastningen från specialkostnaderna.

12 §
Användning av understöden till anskaffningar

Understödstagaren skall i sina anskaffningar av varor eller tjänster eller när han utlämnar byggnadsarbete på entreprenad i tillämpliga delar iaktta de principer för val mellan anbud som anges i författningarna om statens anskaffningar och utlämnande av byggnadsarbete på entreprenad.

13 §
Bokföringsprincip

Som godtagbara kostnader för varje år beaktas de kostnader som enligt bokföringslagen (655/73) och bokföringsförordningen (1575/92) skall bokföras under ifrågavarande räkenskapsperiod.

14 §
Tiden för användning av understöd

Allmänt understöd får användas till utgifter som uppstår under det år understödet beviljas och därpå följande kalenderår.

Specialunderstöd får användas till utgifter som uppstår senast det år understödet beviljas och de därpå följande två kalenderåren.

Begäran om utbetalning av understödet skall tillställas Penningautomatföreningen under understödets användningstid.

15 §
Försäkring

Används specialunderstödet för anskaffning av en byggnad eller lös egendom, är understödstagaren skyldig att se till att egendomen är tillräckligt och ändamålsenligt försäkrad.

Av erhållen försäkringsersättning skall ett belopp som motsvarar understödets andel av utgifterna för anskaffningen av egendomen återbetalas, dock inte till den del försäkringsersättningen används för återanskaffhing av motsvarande egendom.

16 §
Bokföring och revision

Understödstagaren skall föra bok i minst den omfattning som bokföringslagen och bokföringsförordningen förutsätter. Understödstagaren skall ordna sin bokföring så att det ur den är möjligt att följa med hur det beviljade understödet används.

Understödstagaren skall på det sätt stadgarna förutsätter till revisorer välja ojäviga personer vilka har den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med beaktande av arten och omfattningen av understödstagarens verksamhet behövs för fullgörande av uppdraget.

17 §
Redovisning över användningen av bidrag

Understödstagaren skall för varje år, före utgången av april följande år, tillställa Penningautomatföreningen en redovisning över användningen av understödet. Till redovisningen skall fogas resultaträkningen och balansräkningen jämte bilagor, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och annan nödvändig utredning.

18 §
Iakttagande av sysselsättningsvillkor

Vid byggnadsarbeten för vilka understöd har beviljats skall iakttas vad som i beslut av statsrådet bestäms om sysselsättningsvillkor.

19 §
Skyldighet att återbetala understöd

Understödstagaren är skyldig att omedelbart återbetala oanvänt understöd,

1) om understödet inte har använts för det ändamål som nämns i beslutet om understöd under den tid det enligt detta beslut skall användas,

2) om den verksamhet för vilken understödet har beviljats upphör eller förändras så att den inte längre uppfyller villkoren för beviljande av understöd,

3) om det projekt för vilket understöd har beviljats inte kan genomföras, eller

4) om understödets belopp överstiger det maximibelopp eller den maximiandel som avses i 3 § 4 mom. eller i beslutet om understöd.

Understödet skall också omedelbart återbetalas om det har använts för något annat ändamål än det som har nämnts i beslutet om understöd eller, om ändamålet inte närmare specificerats i beslutet om understöd, för något annat ändamål än det som nämnts i ansökan om understöd.

20 §
Upphörande eller ändring av verksamheten

Understödstagaren är skyldig att omedelbart återbetala understöd som beviljats för verksamhetsenhetens anläggningskostnader eller för anskaffning av annan egendom eller för betalning av lån som dessa medfört,

1) om verksamhetsenheten upphör med sin verksamhet eller enhetens verksamhet eller användning ändras så att den inte längre uppfyller villkoren för beviljande av understöd, eller

2) om ägande- eller besittningsrätten till den egendom för vilken understöd beviljats överlåts till någon annan.

Beloppet av det understöd som skall återbetalas utgör en så stor del av egendomens värde som motsvarar understödets andel av anläggnings- eller anskaffningskostnaderna.

Återbetalningsskyldigheten gäller inte sådana mindre överlåtelser av besittningsrätt eller organiseringar av verksamheten som inte inverkar på uppfyllandet av det ändamål för understödet som nämns i understödsbeslutet.

21 §
Anmälan

Understödstagaren är skyldig att omedelbart underrätta social- och hälsovårdsministeriet om en sådan omständighet som enligt 19 eller 20 § i detta beslut eller enligt beslutet om beviljande av understödet kan föranleda skyldighet att återbetala understödet.

Anmälningsskyldigheten gäller även de mindre överlåtelser av besittningsrätt och organiseringar som nämns i 20 § 3 mom.

22 §
Återkrav

Social- och hälsovårdsministeriet kan återkräva understöd,

1) om understödslagaren har underlåtit att återbetala sådant understöd som enligt i 19 eller 20 § skall återbetalas,

2) om Understödstagaren har underlåtit att iaktta de villkor eller andra krav som följer av detta beslut eller beslutet om beviljande av understöd, eller

3) om underslödstagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter och detta har inverkat på beviljandet av understödet eller dess belopp eller villkor.

Understödstagaren kan åläggas att från den tidpunkt understödet lyftes eller grunderna för återbetalning uppstod betala en årlig ränta på högst 16 procent på det understödsbelopp som skall återbetalas.

23 §
Tiden för Återkrav av understöd

Understöd som beviljats för ett byggnadsprojekt eller för anskaffnings-, anläggnings- eller ombyggnadskostnaderna för lokaler eller aktielägenheter kan inte återkrävas på grunder som har uppstått senare än 20 år från utgången av det kalenderår då understödet har betalats eller ändamålet för understödet har ändrats. Beträffande återkrav av understöd som har beviljats för något annat ändamål är den ovan avsedda tiden 10 år.

Beslut om återkrav av understöd skall fattas inom två år räknat från utgången av det kalenderår då social- och hälsovårdsministeriet fick kännedom om att grund för återkrav har uppstått.

24 §
Kvittning

Understöd som skall återkrävas får kvittas mot ett annat penningaulomatunderstöd som beviljats understödstagaren.

25 §
Övriga villkor för understöd

Statsrådet kan uppställa även andra behövliga villkor för de understöd som beviljas.

Social- och hälsovårdsministeriet kan uppställa andra behövliga villkor för understödet när ministeriet beslutar om ett ärende som gäller ändring av underslödsvillkoren för eller återkrav av ett beviljat understöd.

26 §
Ändring av villkor för understöd

Social- och hälsovårdsministeriet kan på understödstagarens ansökan ändra understödets användningssyfte och villkor ifall det inte är fråga om väsentliga ändringar.

27 §
Anordnande av övervakning

Penningautomatföreningen övervakar användningen av understöden i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. I detta syfte har föreningen rätt att granska understödstagarens hela medelsförvaltning och bokföring. Understödstagaren är skyldig att förete alla bokföringsböcker och andra handlingar, dokument och utredningar som behövs för granskningen samt att i övrigt bistå vid granskningen bl.a. genom att tillåta användningen av ADB-system.

28 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 17 februari 1993.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 16 februari 1984 om understöd för semesterverksamhet av Penningautomatföreningens avkastning (180/84), jämte ändringar, samt

statsrådets beslut av den 23 januari 1986 om understöd som beviljas av Penningautomatföreningens avkastning (60/86).

Vad som i 22 och 26 §§ stadgas om social- och hälsovårdsministeriets befogenheter tillämpas även på understöd som har beviljats innan detta beslut träder i kraft.

I övrigt tillämpas på de understöd som beviljats innan detta beslut har trätt i kraft bestämmelserna i de ovan nämnda statsrådsbeslut som skall upphävas.

Helsingfors den 11 februari 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Matti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.