175/1993

Given i Helsingfors den 12 februari 1993

Förordning om ändring av förordningen om arbetsministeriet

På föredragning av arbetsministern

upphävs i förordningen den 12 maj 1989 om arbetsministeriet (437/89) 27 § 2 punkten,

ändras 1 § 1 mom. samt 2 och 5 §§,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 13 mars 1992 (238/92), samt

fogas till förordningen nya 5 a och 27 a §§ och före 5 a § en ny mellanrubrik som följer:

1 §

Vid arbetsministeriet finns en administrativ avdelning, en arbetsmiljöavdelning, en arbetarskyddsavdelning, en sysselsättningsavdelning och en avdelning för arbetskraftsservice samt ett planeringssekretariat.


2 §

Under ministeriet lyder arbetarskyddsförvaltningen, distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet, sjömansservicebyrån samt arbetsrådet.

5 §

Arbetsmiljöavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) arbetsförhållanden och arbetstid,

2) system för medbestämmande i arbetslivet och andra arbetsmiljöfrågor till den del dessa inte hör till arbetarskyddsavdelningen,

3) lagstiftning som gäller kollektivavtal,

4) företagssanerings- och konkursförfarande samt lönegaranti, samt

5) internationellt samarbete, forskning, lagstiftning och juridiska frågor inom avdelningens verksamhetsområde.

Arbetarskyddsavdelningen
5 a §

Arbetarskyddsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) arbetarskydd, inspektion av och tillsyn över arbetarskyddet, samarbete inom arbetarskyddet samt övriga uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av arbetarskyddsmyndighet,

2) företagshälsovården till den del den hör till arbetsministeriets uppgifter,

3) inrättningar och sammanslutningar inom arbetarskyddet, samt

4) internationellt samarbete, forskning, lagstiftning och juridiska frågor inom avdelningens verksamhetsområde.

Arbetarskyddsavdelningen är oberoende då den sköter uppgifter som ankommer på arbetarskyddsmyndigheten.

27 a §

Avdelningschefen vid arbetarskyddsavdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 23 §, ärenden som ankommer på arbetsministeriet i dess egenskap av arbetarskyddsmyndighet.

Ställföreträdare för avdelningschefen vid ar-betarskyddsavdelningen är chefen för den verksamhetsenhet som i arbetsordningen förordnas att vid arbetarskyddsavdelningen sköta ärenden som gäller tillsyn över arbetarskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Den som är i tjänst vid arbetarskyddsstyrelsen när denna förordning träder i kraft och som uppfyller de behörighetsvillkor för tjänsten som gäller vid ikraftträdandet kan utan hinder av vad 13 § stadgas om behörighetsvillkor utnämnas till en motsvarande eller närmast motsvarande tjänst vid arbetsministeriet.

Helsingfors den 12 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.