163/1993

Given i Helsingfors den 12 februari 1993

Förordning om ändring av beskattningsförordningen

På föredragning av finansministern

upphävs i beskattningsförordningen av den 30 december 1959 (530/59) 8 § 4 och 6 punkten, 3 kap., 29 § 4 mom. samt 53 §,

av dessa lagrum 8 § 6 punkten sådan den lyder i förordning av den 21 augusti 1992 (786/92), 3 kap. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 29 december 1988 (1245/88), 29 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 20 september 1991 (1209/91) och 53 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 29 december 1988,

ändras 1 § 2 mom., 2, 4, 22 och 23 §§, 24 § 1 mom. 7 punkten, 25 § 1 mom. 15 och 17 punkten, den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 26 § 1 mom., 26 § 1 mom. 7-9 punkten samt 3 och 4 mom., 29 § 1 mom., den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 29 § 2 mom., 2 mom. 6 a punkten och 3 mom. samt 36 §, 39 § 1 mom. och 44 §,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådat det lyder i förordning av den 22 december 1967 (583/67), 2 och 4 §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 29 december 1988, 22 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 14 mars 1969, den 31 december 1974 och 29 september 1982 (175/69, 1058/74 och 719/82), 23 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 31 december 1974 och den 29 december 1988, 24 § 1 mom. 7 punkten och 25 § 1 mom. 15 och 17 punkten sådana de lyder i nämnda förordning av den 21 augusti 1992, 26 § 1 mom. 7-9 punkten och 3 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 14 mars 1969, den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 26 § 1 mom. och 4 mom. sådana de lyder i förordning av den 28 juni 1985 (522/85), 29 § 1 mom., den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 29 § 2 mom. och 3 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 31 december 1974 och 2 mom. 6 a punkten sådan den lyder i förordning av den 14 maj 1976 (397/76), 36 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 31 december 1974 och 44 § sådan den lyder i förordning av den 13 december 1991 (1443/91), samt

fogas till förordningen nya 29 a, 29 b och 29 c §§ som följer:

1 §

Ett avverkningsår räknas från den 1 juli till den 30 juni följande år och ett renskötselår från den 1 juni till den 31 maj följande år.

2 §

Såsom samfund anses ett sådant samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/92) och såsom sammanslutning en sådan sammanslutning som avses i lagens 4 §.

4 §

Skattebyrån gör hos länsskatteverket en framställning om statsombud och suppleanter för dem.

Länsskatteverket underrättar skattebyrån om de förordnanden som det givit och skattebyrån bringar dem till berörda personers kännedom.

Länsskatteverket skall underrätta kommunernas centralorganisationer om de förordnanden för beskattningsombud och suppleanter för dem som det har givit samt bringa dem till berörda personers och kommunstyrelsers kännedom.

22 §

Skattedeklarationen skall avges och andra uppgifter och utredningar lämnas på en av skattestyrelsen för varje ändamål fastställd blankett, om inte skattestyrelsen bestämmer något annat. I skattedeklarationen skall, om inte skattestyrelsen bestämmer något annat med stöd av 35 § 5 mom. beskattningslagen enligt inkomstslag, inkomstkällor och förmögenhetsgrupper samt i övrigt tillräckligt specificerat antecknas de skattepliktiga inkomsterna och tillgångarna eller, i fråga om inkomster och tillgångar, vilkas storlek eller värde inte kan fastställas exakt, och likaså i fråga om inkomst av skogsbruk och renskötsel de uppgifter och omständigheter som behövs för beräkning av inkomsterna eller tillgångarna. I skattedeklarationen skall även med motsvarande specificering antecknas de avdrag som den skattskyldige önskar räkna sig till godo och som kan beaktas endast under förutsättning att den skattskyldige lämnar en utredning om grunderna för avdraget och avdragets storlek.

Utöver de uppgifter som skattedeklarationsblanketten förutsätter skall den skattskyldige lämna även de övriga kompletterande uppgifter och utredningar som behövs för att den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten skall kunna utredas på grundval av skattedeklarationen.

En skattskyldig som med stöd av inkomstskattelagen har rätt att avdra fastställd förlust skall till sin skattedeklaration foga en utredning om den fastställda förlusten för varje år samt om de poster av varje förlustbelopp som redan har beaktats som avdrag.

På skattebyrån skall skattedeklarationsblanketter och andra för uppfyllande av uppgiftsskyldigheten fastställda skatteblanketter stå att få.

23 §

Den skattskyldige skall i sin skattedeklaration kommunvis ange de fastigheter han äger.

Sådana skattskyldiga vilkas beskattningsbara inkomst fastställs enligt inkomstslag skall separat meddela förvärvsinkomster och kapitalinkomster. I fråga om sådana inkomster som delvis kan vara förvärvsinkomster och delvis kapitalinkomster skall de uppgifter som krävs på skatteblanketten lämnas om de grunder enligt vilka inkomsten kan uppdelas på förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

En skattskyldig eller makar som yrkar att förlust av näringsverksamhet eller jordbruk eller förlust av en beskattningssammanslutnings jordbruk skall dras av från kapitalinkomsterna på det sätt som avses i 59 § inkomstskattelagen, skall när yrkandet framställs uppge vilken andel av förlusten som skall avdras från kapitalinkomsterna.

Den skattskyldige skall i sin skattedeklaration separat meddela sin andel eller sina aktier i sådana näringssammanslutningar och samfund där den skattskyldige ensam eller tillsammans med make, barn, förälder eller någon annan anhörig direkt eller indirekt genom en annan sammanslutning eller ett annat samfund äger minst 50 procent av andelarna eller aktierna eller där det röstetal som aktierna medför är minst 50 procent av det röstetal som samtliga aktier i sammanslutningen medför. Samfundets eller sammanslutningens namn, affärs- och samfundssignum samt hemort skall uppges.

I skattedeklarationen för en person som inte är bosatt i Finland samt för ett utländskt samfund skall antecknas namn på och adress för deras representant i Finland.

24 §

Skattskyldig, som utövar i 1 § 1 mom. bokföringslagen avsett yrke, skall lämna följande uppgifter och utredningar:


7) utredning om arbete som den skattskyldige och maken utfört i yrket samt om deras andelar i yrkesverksamhetens nettoförmögenhet;


25 §

Skattskyldig som driver i 1 § 1 mom. bokföringslagen avsedd rörelse samt i 1 § 3 mom. bokföringslagen avsedd annan bokföringsskyldig skattskyldig än ideellt samfund och stiftelse skall lämna följande uppgifter och utredningar:


15) specifikation över donationer av ett sådant samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen;


17) utredning om arbete inom näringsverksamheten som den skattskyldige och maken utfört samt deras andelar i näringsverksamhetens nettoförmögenhet;


26 §

Aktiebolag, andelslag, sparbank, ömsesidiga försäkringsbolag, föreningar, inrättningar och stiftelser samt öppna bolag, kommanditbolag och partrederier skall i sin skattedeklaration utöver de uppgifter och utredningar som nämns i 25 § till skattebyrån inge följande handlingar och uppgifter:


7) utredning om löner, gratifikationer, tantiem, hyror, räntor samt ersättningar för representations- och resekostnader vilka betalats till en aktieägare som äger minst en tiondedel av bolagets aktiestock eller, om antalet aktieägare i bolaget är högst tio, till var och en av aktieägarna eller till en aktieägares make, barn, föräldrar eller annan anhörig, för nämnda personer betalda försäkringspremier, dem tillhandahållna bostads- och bilförmåner samt andra förmåner och gottgörelser som beviljats dem och dessutom om lån som beviljats dem och om räntor som betalats på dessa lån;

8) uppgifter om namn på, personbeteckning, födelsedatum eller affärs- och samfundssignum samt adress för delägarna eller bolagsmännen i öppna bolag, kommanditbolag och partrederier samt om vars och ens andel i bolaget eller partrederiet och likaså om löner, arvoden, vinstandelar, hyror, räntor och andra förmåner som delägarna erhållit;

9) om fusion av samfund har ägt rum, utredning om de utgifter hos det överlåtande samfundet som skall avdras från det övertagande samfundets inkomster samt, om yrkande framställs om att det överlåtande samfundets förlust skall avdras från det övertagande samfundets inkomst, de uppgifter som förutsätts i 123 § inkomstskattelagen; samt


Yrkar ett samfund eller en sammanslutning att från dess resultat för skatteåret skall avdras sådan fastställd förlust från tidigare skatteår som avses i inkomstskattelagen, skall i skattedeklarationen ingå en försäkran att inte mer än hälften av dess aktier eller andelar under förluståret eller därefter genom annat fång än arv eller testamente bytt ägare eller över hälften av dess medlemmar växlat.

I stället för en sådan utredning som enligt 1 mom. 2 punkten andra meningen skall ingå i skattedeklarationen skall ett samfund, vars aktiekapital har ökats eller nedsatts, för vars del en akties nominella värde har ändrats eller som har löst in egna aktier tillställa hemkommunens skattebyrå ett meddelande om ändringen före utgången av november det kalenderår inom vilket tiden för tecknande av aktier som ingår i nyemissionen har gått ut eller annan ovan nämnd ändring antecknats i handelsregistret. Till meddelandet skall fogas ett protokollsutdrag, av vilket framgår bolagsstämmans beslut i saken, samt en utredning om att ändringen har antecknats i handelsregistret.

29 §

En skattskyldig som bedriver jordbruk skall gårdsbruksenhetsvis föra sådan kassabok över inkomster av och utgifter för jordbruket att av den och av verifikationer som hör till den tillräckligt specificerat framgår vad har uppburits i inkomst av jordbruket samt utgifterna för detta. De anteckningar som anger inkomst- och utgiftsposterna skall, om de inte är självklara eller består av små poster, basera sig på verifikationer. Kassaböcker och verifikationer skall förvaras sex år från skatteårets utgång.

En skattskyldig som bedriver jordbruk skall till sin skattedeklaration foga följande uppgifter och utredningar:


6 a) utredning om jordbruksarbete som den skattskyldige och maken utfört samt deras andelar i jordbrukets nettoförmögenhet;


Skattestyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om kassaböckernas innehåll, form och till dem hörande utredningar.

29 a §

En skattskyldig som bedriver skogsbruk skall till sin skattedeklaration foga en utredning om det arbete som utförts i samband med leveransförsäljning eller i övrigt om arbete som för försäljning har utförts vid upparbetning och transport av virke, om fördelningen av arbetet mellan arbetstagarna samt en uppskattning av värdet av det arbete som olika personer har utfört.

29 b §

En skattskyldig som bedriver skogsbruk och beskattas för kapitalinkomst av skogsbruk i enlighet med 43 § inkomstskattelagen, skall gårdsbruksenhetsvis föra sådan bok (kassabok) över inkomster och utgifter från jordbruket att av den och av verifikationer, intyg och utredningar som fogats till den tillräckligt specificerat framgår vad har uppburits i inkomst av jordbruket samt utgifterna för detta. De anteckningar som anger inkomst- och utgiftsposterna skall, om de inte är självklara eller består av små poster, basera sig på numrerade verifikationer. Kassaböcker och verifikationer, intyg och utredningar som hör till den skall förvaras sex år från skatteårets utgång.

Kassaboken för skogsbruket skall innehålla följande separata utredningar:

1) en utredning om värdet av virke som använts inom jordbruk eller näringsverksamhet eller tagits i privat bruk,

2) en utredning om skogsbrukets årliga utgifter specificerade enligt utgifter som föranleds av arbetstagarnas avlöningar, resekostnader för skogsbruket samt övriga årliga utgifter,

3) en utredning om huruvida en utgiftsreservering och en utgiftsreservering för skogsskadeområden (skadereservering) gjorts och använts,

4) en lägenhetsvis specificerad utredning om grunden för skogsavdrag och användningen av skogsavdraget,

5) en utredning om anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och anordningar, byggnader och anläggningar samt för skogsdiken och skogsvägar, om avskrivningar som verkställts från anskaffningsutgifterna samt om utgiftsresten,

6) en utredning om hur utgifterna för byggande av en skogsväg fördelas mellan skogsbruk och annan användning av vägen.

För det skogsavdrag som nämns i 55 § inkomstskattelagen skall den skattskyldige till sin kassabok vid rotförsäljning foga köparens och vid leveransförsäljning skogsvårdsföreningens eller skogsnämndens utredning eller en annan tillförlitlig utredning om att inkomsten av virkesförsäljningen hänför sig till en sådan fastighet eller ett sådant område som berättigar till skogsavdrag.

För den skadereservering som avses i 111 § 2 mom. inkomstskattelagen skall den skattskyldige till sin kassabok foga skogsvårdsföreningens eller skogsnämndens utredning eller en annan tillförlitlig utredning om det beräknade beloppet av kostnaderna för förnyelse av den förstörda skogen.

I fråga om utgifterna för byggande av en skogsväg skall den skattskyldige till sin kassabok foga skogsvårdsföreningens eller skogsnämndens utredning eller en annan tillförlitlig utredning om hur utgifterna för byggandet av vägen fördelas mellan skogsbruk och annan användning.

Skattestyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om kassaböckernas innehåll, form och till dem hörande utredningar.

29 c §

En skattskyldig som bedriver skogsbruk och beskattas för en uppskattad nettoinkomst av skogsbruk enligt 11 § inkomstskattelagen för gårdsbruk skall till sin skattedeklaration foga en sådan förteckning över skulder av skogsbruk i vilken nämns fordringsägarnas namn och adress, för varje fordringsägares del en utredning om skuldbeloppet samt om den ränta som för beskattningsåret betalats på skulden och om index- och kursförluster på grund av skulden.

För att vid beskattningen få räkna sig till godo det i 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk nämnda förnyelse- eller plantbeståndsavdraget och den i 14 a § nämnda skattefriheten skall den skattskyldige till skogsnämnden göra en anmälan om grundande och säkerställande av plantbestånd på en blankett som skogsnämnderna har uppgjort för ändamålet eller med användande av något annat av skogsnämnden godkänt datamedium, senast den 31 oktober under skatteåret. Till anmälan skall fogas uppgifter om objektets läge eller en karta i skalan 1:5 000 - 1:20 000 som baserar sig på grundkartan och beskriver objektets läge.

36 §

En motiverad ansökan om förlängning av tiden för inlämnande av skattedeklaration eller handlingar som skall fogas till den skall riktas till skattebyrån i den skattskyldiges hemkommun före utgången av den för inlämnande av skattedeklaration eller, då det är fråga om handlingar som skall fogas till den, den för inlämnande av dem stadgade eller föreskrivna tiden. Om beskattningen enligt 63 § beskattningslagen skall verkställas någon annanstans än i den skattskyldiges hemkommun, skall ansökan om förlängning av tiden riktas till skattebyrån i skattedistriktet i fråga.

39 §

Beskattningsmaterialet skall beredas vid skattebyrån. Under skatteberedningen skall av den skattskyldige vid behov krävas eller på annat sätt anskaffas de kompletterande uppgifter och utredningar som kan behövas för beskattningen. I ett ärende som skattenämnden skall behandla skall skattebyrån för nämnden utarbeta ett noggrant förslag till verkställande av beskattningen. Av beskattningshandlingarna skall även framgå de personer som enligt 3 § beskattningslagen ansvarar för skattens hela belopp.


44 §

De offentliga beskattningsuppgifterna skall för varje kommun innehålla för beskattningen och för statistiska ändamål behövliga uppgifter om de skattskyldiga, deras beskattningsbara inkomst och förmögenhet, den debiterade inkomstskatten till staten, förmögenhetsskatten, skatteförhöjning och statsskattens sammanlagda belopp. Beskattningsbar kapitalinkomst och beskattningsbar förvärvsinkomst samt den inkomstskatt till staten som skall betalas för vardera antecknas separat. En sammanslutnings beskattningsbara inkomst och sammanslutningens inkomstskatt antecknas likaså separat.

De offentliga uppgifterna skall även innehålla uppgifter om den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen och på grund av skatteförhöjning påförda skattören samt deras sammanlagda belopp, den debiterade kommunalskatten, folkpensions- och sjukförsäkringspremien och kyrkoskatten samt det sammanlagda beloppet av nämnda skatter och premier. När kommunalskatten enligt 62 § 1 mom. beskattningslagen skall betalas till staten, skall detta antecknas i de offentliga beskattningsuppgifterna.

De offentliga beskattningsuppgifterna skall dessutom innehålla uppgifter om de förskott som skall användas för betalning av de skatter och premier som nämns i 1 och 2 mom., om det belopp som vid skatteuppbörden skall betalas eller återbäras och om de personer som ansvarar för skattens hela belopp.


Denna förordning träder i kraft den 18 februari 1993.

Helsingfors den 12 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.