157/1993

Utfärdat i Helsingfors den 5 februari 1993

Handels- och industriministeriets beslut om tekniska kontrollcentralens avgiftsbelagda åtgärder och grunderna för avgifter

Handels- och industriministeriet har med stöd av 9 § lagen den 20 januari 1984 om tekniska kontrollcentralen (65/84) och 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga åtgärder

Med tekniska kontrollcentralens avgiftsfria offentligrättsliga åtgärder avses följande uppdrag som utförs för upprätthållande och befrämjande av tekniska säkerhet och tillförlitlighet:

1) lagstadgade undersökningar och utredningar av olyckor och skador samt säkerhetsundersökning;

2) besiktningar som ansluter sig till allmän tillsyn på myndighetens initiativ;

3) utvecklande och upprätthållande av informationregister som befrämjar säkerhet och tillförlitlighet; samt

4) undersökningar, utredningar och utlåtanden med anslutning till samarbetsöverenskommelser med stater och internationella organisationer, om åtgärder på grundval av ömsesidighet är avgiftsfria för tekniska kontrollcentralen.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga åtgärder

Avgiftsbelagda offentligrättsliga åtgärdsgrupper i vilka tekniska kontrollcentralen bestämmer avgiften enligt åtgärdens självkostnadsvärde är:

Tillstånd och godkännande

Tryckkärl

Farliga kemikalier

Explosiva varor

Gruvverksamhet och byggnadscement

Mätningsredskap

Ädelmetallarbeten

Besiktningsverksamhet

Tryckkärl

Farliga kemikalier

Explosiva varor

Gruvverksamhet och byggnadscement

Mätningsredskap (justering)

Ädelmetallarbeten

Skjutvapen

Certifiering

3 §
Övriga avgiftsbelagda åtgärder

Följande åtgärder prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) besiktnings-, provnings-, kalibrerings-, certifierings- och motsvarande åtgärder gjorda på begäran av kunder vilkas efterfrågan inte grundar sig på lag eller förordning;

2) forskning- och andra tjänster som baserar sig på uppdrag;

3) utbildningsevenemang och utbildningstjänster arrangerat av tekniska kontrollcentralen utfärdade på uppdrag av uppdragsgivare; samt

4) informationstjänster.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1993 och gäller till slutet av året 1996.

Helsingfors den 5 februari 1993

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Vik. äldre regeringssekreterare
Jorma Immonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.