151/1993

Given i Helsingfors den 29 januari 1993

Lag om ändring av 9 § luftvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82) 9 § 1 mom. 4 och 5 punkten och 2 mom.,

sådana de lyder i lag av den 14 augusti 1989 (749/89), samt

fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda lag av den 14 augusti 1989, en ny 6 punkt som följer:

9 §

Statsrådet kan meddela sådana allmänna anvisningar och föreskrifter som behövs för att förebygga förorening av luften och som gäller


4) märkningar som behövs för identifiering av ämnen, fabrikat eller produkter,

5) begränsning av tomgångskörning med motorfordon på andra ställen än på vägar som avses i vägtrafiklagstiftningen samt

6) förbränningsförhållanden i avfallsförbränningsanläggningars förbränningsugnar och pannor samt de åtgärder som skall vidtas när den reningsutrustning och de avskiljare som begränsar utsläppen från avfallsförbränningsanläggningars förbränningsugnar och pannor har råkat i olag.

Anvisningarna kan även vara olika för skilda områden eller, när det gäller frågor som avses i 1 mom. 2 punkten, olika för skilda verksamhetsområden inom industrin. De föreskrifter som meddelas om de i 1 mom. 1, 2 och 6

punkten nämnda omständigheterna skall vara enhetliga för hela landet. Om de frågor som avses i 1 mom. 3 och 5 punkten kan även meddelas föreskrifter som är olika för skilda områden. En förutsättning för att olika föreskrifter skall kunna meddelas i frågor som nämns i 1 mom. 3 punkten är dock att de skilda områdenas ekonomiska ställning inte nämnvärt påverkas av föreskrifterna.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 307/92
MiUB 15/92

Helsingfors den 29 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.