150/1993

Utfärdat i Helsingfors den 3 februari 1993

Miljöministeriets beslut om fördelningsgrunderna för understöd som beviljas för reparation av bostadsbyggnader och bostäder

Sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet har miljöministeriet beslutat:

1 §

Ur reservationsanslag under moment 35.45.56 (Understöd för reparationsverksamhet) i 1993 års statsbudget kan för bostadsbyggnader eller bostäder, som används som bostäder hela året, på det sätt som detta beslut föreskriver beviljas understöd för

1) planering av grundliga förbättringar,

2) reparationer som är nödvändiga för att olägenheter för hälsan skall kunna avlägsnas,

3) reparation på sociala grunder speciellt för åldringar och handikappade,

4) reparation av unga personers hyresbostäder på eget initiativ,

5) installerande av hiss i befintliga våningshus, samt

6) vissa reparationsåtgärder i bostadsaktiebolag.

De i 1-4 och 6 punkten avsedda understöden beviljas inte åt kommuner, samkommuner eller samfund i vilka kommunerna har beslutanderätt.

2 §

Understödet för planering av grundliga förbättringar uppgår till högst 20 mark per kvadratmeter i bostadsbyggnaden eller bostaden.

En förutsättning för beviljande av planeringsunderstöd är att de uppskattade kostnaderna för den grundliga förbättringen är minst 1 000 mark per kvadratmeter.

För separat bedömning av en bostadsbyggnads skick beviljas i understöd högst 3 mark per kvadratmeter i bostadsbyggnaden, dock högst 5 000 mark per bostadssamfund eller fastighet.

3 §

Understödet för reparationer som är nödvändiga för att sanitära olägenheter skall kunna avlägsnas uppgår till högst 20 procent av de godkända kostnaderna för reparationerna, dock högst 7 500 mark per bostad.

En förutsättning för beviljande av understödet är att en kommunal myndighet harkonstaterat en sanitär olägenhet i bostadsbyggnaden eller bostaden och har bedömt reparationsåtgärden som ändamålsenlig.

4 §

Det maximala belopp som kan beviljas i understöd för reparation av åldringars och handikappades bostadsbyggnader och bostäder uppgår till 40 procent av de godkända kostnaderna. I understöd kan dock beviljas högst 30 000 mark per bostadsbyggnad eller bostad. Om arten eller svårighetsgraden av en handikappad persons handikapp eller uppskjutandet av förflyttningen av en handikappad eller en åldring till långvarig anstaltsvård förutsätter att bostaden eller bostadsbyggnaden repareras, kan maximibeloppet av understödet dock uppgå till högst 60 procent av de godkända reparationskostnaderna. I så fall kan understödets maximibelopp vara högst 50 000 mark per bostadsbyggnad eller bostad.

Understöd kan beviljas om till hushållet hör minst en i bostaden stadigvarande bosatt person som är 65 år eller äldre eller handikappad och om det kan anses vara socialt ändamålsenligt och ekonomiskt nödvändigt att bevilja understöd.

Av särskilda skäl kan understöd också beviljas för reparation av bostadsbyggnader och bostäder för hushåll som befinner sig i en liknande social situation.

Vid beviljandet av understöd bör speciellt beaktas behovet av reparationen i frontmannaveteranernas bostadsbyggnader och bostäder.

5 §

Då understöd beviljas för ett sådant ändamål som avses i 4 § är en förutsättning att de fasta inkomsterna per månad för ett hushåll i bostadsbyggnaden eller bostaden inte överskrider följande, till personantalet bundna inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster 4 100 5 100 5 700 6 300 mk

Till inkomster räknas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 3 a § förordningen om bostadsbidrag.

Maximibeloppet för inkomsterna höjs med 600 mark för varje ytterligare invånare. Om till hushållet hör flera än en inkomsttagare avdras från månadsinkomsterna för varje förtjänande person, utom den som förtjänar mest, 3 500 mark.

Från månadsinkomsterna avdras ytterligare 2 000 mark för varje till hushållet hörande barn som inte har fyllt aderton år före utgången av det kalenderår, under vilket understöd som avses i detta beslut söks.

Av särskilda skäl kan understödet beviljas även om hushållets inkomster med ett ringa belopp överstiger de inkomstgränser som avses i denna paragraf.

6 §

Maximibeloppet av understöd som beviljas för reparation av unga personers hyresbostäder på eget initiativ är 20 procent av materialkostnaderna för de godkända reparationerna per bostadsbyggnad eller bostad. Understöd kan dock beviljas till ett belopp av högst 15 000 mark per bostadsbyggnad eller bostad.

Understöd kan beviljas samfund för reparation av hyresbostäder som är avsedda som bostad för unga personer, då samfundets syfte är att stöda och främja unga personers boende i hyresbostad, samt unga personer gemensamt som förbättrar en hyresbostad som de besitter. Med ung person avses i detta beslut en person under 30 år. Om flera än en person bor stadigvarande i bostaden skall alla vara under 30 år.

7 §

Understöd för installerande av hissar beviljas i första hand till statligt belånade hus.

Understödets storlek är högst 30 procent av de godkända byggnads- och installeringskostnaderna.

8 §

Bostadsaktiebolag kan beviljas understöd för finansiering av följande reparationer:

1) reparation och förbättring av en byggnads klimatskärm till den del det är fråga om fuktighetsisolering, värmeisolering och täthet. Till en klimatskärm hör enligt detta beslut yttertak, vindsbjälklag, bottenbjälklag, ytterväggar, fönster och ytterdörrar,

2) förbättring av värme- och luftkonditioneringssystemet,

3) byggande eller förbättring av vatten- och avloppsanordningar, samt

4) reparation och förnyande av en fastighets elsystem.

Bostadsaktiebolag beviljas understöd till ett belopp av högst 10 procent av de godkända reparationskostnaderna. Understöd för reparation av en kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull byggnad kan dock av särskilda skäl beviljas till ett belopp av högst 20 procent av de godkända reparationskostnaderna.

Då medel anvisas för reparation av hus som ägs av bostadsaktiebolag kan sådana kommuner prioriteras där det råder en hög arbetslöshet inom byggnadsbranschen, där den statligtbelånade produktionen av bostäder av bolagsform är mindre än i andra motsvarande kommuner och där bostadsaktiebolagsbeståndet är i ett mera brådskande behov av reparation än i genomsnitt. Vid beviljande av understöd prioriteras de sökande vilkas reparationsprojekt är störst. Ytterligare kan man prioritera ett bostadsaktiebolag vars bostadsbyggnad är kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull.

9 §

Har för planering av reparationer beviljats understöd i enlighet med 1 § 1 mom. 1 punkten kan samma planeringskostnader inte inkluderas i reparationskostnaderna för åtgärder som avses i 2-6 punkten.

De i 1 § 1 mom. 2-6 punkten avsedda understöden kan inte beviljas för samma reparation.

Det sammanlagda beloppet för understöd som beviljas med stöd av detta beslut samt lån och understöd som beviljats ur statsmedel för samma ändamål samt lån för vilka gottgörelse beviljas ur statsmedel får uppgå till högst 90 procent av reparationskostnaderna.

10 §

Då understöd beviljas skall den sannolika användningstiden för den bostadsbyggnad eller bostad som skall repareras samt reparationsåtgärdens ändamålsenlighet beaktas.

11 §

De i 1 § 1 mom. 1-4 och 6 punkten avsedda reparationsunderstöden beviljas av den kommun på vars område den bostadsbyggnad eller bostad som skall repareras är belägen. Bostadsstyrelsen anslår medel för ändamålet.

De i 1 § 1 mom. 5 punkten avsedda understöden beviljas av bostadsstyrelsen.

12 §

Reparationsarbetena får inte påbörjas förrän beslutet om beviljande av understöd har givits eller den tekniska ändamålsenligheten hos reparationsåtgärderna har godkänts, om inte särskilda skäl föranleder annat.

13 §

Länsstyrelsen betalar enligt de anvisningar bostadsstyrelsen meddelat av kommunen beviljat reparationsunderstöd till det statliga postgirokonto som kommunen använder och från vilket det betalas till understödstagaren.

Reparationsunderstöd som beviljats av bostadsstyrelsen betalas till understödstagaren av bostadsstyrelsen.

14 §

Kommunen skall årligen till bostadsstyrelsen inlämna en redovisning om användningen av de medel som anvisats den för beviljande av reparationsunderstöd.

15 §

En bostadsbyggnad eller bostad som används som hyresbostad och som mottagit reparationsunderstöd i enlighet med 4 eller 6 § i detta beslut skall användas som hyresbostad för hushåll som avses i 4 § och på motsvarande sätt som i 6 § avsedd hyresbostad för unga personer fem år efter det att understödets första rat lyfts. Bostaden anses vara i sådan användning som avses i 6 § när personen har varit en sådan ung person som avses i 6 § 2 mom. vid inflyttningen. På motsvarande sätt skall en bostadsbyggnad eller bostad som används som ägarbostad och som mottagit reparationsunderstöd användas som understödstagarens egen bostad i fem år efter det att understödets första rat har lyfts. Kommunen kan av särskilda skäl bevilja befrielse från detta villkor.

Vad som i 1 mom. sägs om användning av en ägarbostad för eget bruk tillämpas inte, om bidragstagaren dör eller stadigvarande vårdas på anstalt.

16 §

Om en sökande har gett felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter för att få understöd, och om detta har påverkat beviljandet av understödet, eller om understödet annars har beviljats under felaktiga förutsättningar eller grundlöst, beslutar den som beviljat understödet om att understödet eller ifrågavarande del därav skall återbetalas. På det belopp som skall återbetalas skall från den dag då understödet lyftes betalas en årlig ränta som är tre procentenheter högre än Finlands Banks vid tidpunkten i fråga gällande grundränta.

Om bruksändamålet för den egendom som understödet gäller har ändrats och befrielse enligt 15 § inte har beviljats, eller då egendomen överlåts eller på annat sätt övergår i någon annans ägo eller besittning under den i 15 § förutsatta användningstiden, skall den del av egendomens värde som motsvarar understödet, dock högst beloppet av det beviljade understödet, inom sex månader från den ovan avsedda ändringen i omständigheterna återbetalas till staten, såvida den som beviljat understödet inte beslutar annat av särskild anledning. Om egendomen är försäkrad och drabbas av skadaräknas det belopp som skall återbetalas på motsvarande sätt av försäkringsersättningen eller annan ersättning som då erhålls.

Understödstagaren skall underrätta den som beviljat understödet om ovan avsedd ändring i omständigheterna och om skada som drabbat egendom för vilken understödet betalats omedelbart efter det inträffade, dock senast inom en månad. Vad som sagts om understödstagaren gäller på motsvarande sätt understödstagarens dödsbo.

Då en understödstagare inte har gjort den enligt 1 och 2 mom. ovan fastställda återbetalningen av understödet eller betalat räntan till staten på förfallodagen, eller inom utsatt tid meddelat de ändrade omständigheterna eller skadan och uraktlåtenheten att fullgöra anmälningsförpliktelsen har förorsakat att den i 2 mom. ovan avsedda återbetalningstiden har överskridits, skall han till staten betala en årlig dröjsmålsränta om 16 procent på det belopp som skall återbetalas från förfallodagen, eller i fall av skada från den dag då skadan inträffade.

17 §

Bostadsstyrelsen meddelar noggrannare föreskrifter om ansökningstid och ansökningsförfarande beträffande understödet och vid behov närmare anvisningar om övrig verkställighet av detta beslut. De i 1 § 1 mom. 5 och 6 punkten avsedda understöden kan beviljas utan allmänt ansökningsförfarande. Vid beviljande, användning och utbetalning av understöd som avses i detta beslut samt vid tillsynen över användningen av det skall annars följas i tillämpliga delar statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65).

18 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1993.

Detta beslut tillämpas även på understöd som ges ur under tidigare år för reparationsverksamhet anvisade, icke utnyttjade an-slag.

Helsingfors den 3 februari 1993

Minister
Pirjo Rusanen

Tf. överinspektör
Riitta Kimari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.