149/1993

Utfärdat i Helsingfors den 3 februari 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd uppbärs 500 mark i handläggningsavgift vid ändringssökande.

När en extraordinär ändringsansökan avslås, är handläggningsavgiften 250 mark.

För intyg som på begäran utfärdas som ett separat dokument eller skrivs in i ett dokument som visats upp för en myndighet uppbärs en avgift om 50 mark.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds övriga, i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda avskrifter och utdrag ur protokoll eller expeditioner och avsändandet av dem, samt

2) beställda utredningar och utlåtanden.

3 §
Avgiftsfria prestationer

Den handläggningsavgift som avses i 1 § uppbärs dock inte

1) i ärenden i vilka expeditionen och åtgärderna i lag har stadgats vara befriade från stämpelskatt eller avgifter,

2) i ärenden som gäller beviljande av krediter som åsyftar stabilisering eller betalningslättnader för krediter, eller

3) i fråga om beslut som meddelas med stöd av växtskyddslagen eller lagen om djursjukdomar eller beslut i ärenden som ansluter sig till miljövård eller skydd av arbetsmiljön och är viktiga med avseende på det allmänna intresset.

Handläggningsavgiften uppbärs inte heller om ändringsansökan inte prövas eller om den förfaller eller ärendet på grund av inte ens delvis avgjorda materiella frågor återförvisas till en lägre myndighet för avgörande eller överförs till behörig myndighet. Handläggningsavgiften uppbärs inte heller om en extraordinär ändringsansökan godkänns.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 10 februari 1993 och gäller till och med den 31 december 1994.

Den avgift som avses i detta beslut uppbärs i sådana ärenden i vilka en ändringsansökan har anhängiggjorts eller en beställning har anlänt till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd efter att detta beslut trätt i kraft.

Helsingfors den 3 februari 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Avdelningschef
Timo Kotkasaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.