145/1993

Given i Helsingfors den 29 januari 1993

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73) 1 § 2 mom., 9 § 2 mom., 15 § 4 mom., och 23 §, av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 16 januari 1987 (29/87) samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 januari 1987, nya 3 och 4 mom., till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen nya 15 a-15 e §§ som följer:

1 §

En arbetarskyddsmyndighet har rätt att förrätta inspektioner som gäller arbetarskyddet på arbetsställen och andra för övervakningen nödvändiga objekt och rätt att vid behov anlita sakkunniga för undersökningar av arbetarskyddet på de ställen som är föremål för inspektion.

Om den som förrättar inspektion av arbetarskyddet används i denna lag benämningen förrättare av inspektion och om sakkunnig som avses i denna paragraf förrättare av undersökning.

Med produkt avses i denna lag en maskin, ett redskap eller en teknisk anordning eller ett tekniskt föremål samt en kemikalie eller ett föremål eller en anordning som innehåller en kemikalie.

4 §

En förrättare av inspektion eller undersökning har även rätt att få tillträde till platser där produkter som är avsedda att föras ut på marknaden eller överlämnas för begagnande tillverkas eller förvaras, samt rätt att ta prover av produkterna. Om inspektion eller undersökning gäller annars vad som stadgas i 3 § och i 1 mom. i denna paragraf.


9 §

Arbetar flera än en arbetsgivares arbetstagare på samma arbetsställe skall arbetsgivarna sinsemellan samarbeta i syfte att främja arbetarskyddet, varvid de även har rätt att överenskomma om tillsättande av en gemensam arbetarskyddschef. På ett sådant arbetsställe skall huvudentreprenören eller en arbetsgivare i motsvarande ställning vidta lämpliga åtgärder i syfte att ordna samarbetet.

15 §

Om inte något annat följer av 15 a-15 e §§, kan förfarande enligt denna paragraf tillgripas även mot den som utan att vara arbetsgivare, i någon lag som rör arbetarskyddet har förpliktats att iaktta stadgandena rörande arbetarskyddet.

15 a §

Observeras vid inspektion eller annars att en produkt inte uppfyller de krav som ställts på den, kan arbetsministeriet meddela förbud mot att den förs ut på marknaden eller överlämnas för begagnande tills bristfälligheten avhjälpts. I stället för förbud kan arbetsministeriet utfärda begränsningar eller uppställa villkor för att produkten får föras ut på marknaden eller överlämnas för begagnande.

Om det finns grundad anledning att misstänka att en produkt strider mot bestämmelserna, kan arbetsministeriet tills vidare förbjuda att produkten förs ut på marknaden eller överlämnas för begagnande, tills det utretts att produkten uppfyller kraven.

Om ärendet inte tål uppskov, kan förrättaren av inspektion meddela ett sådant temporärt förbud som avses i 1 och 2 mom. Ärendet skall då i brådskande ordning hänskjutas till arbetsministeriet.

15 b §

Trots att en produkt är märkt eller god-känd på behörigt sätt kan arbetsministeriet meddela ett förbud enligt 15 a § eller utfärda begränsningar eller uppställa villkor för att produkten förs ut på marknaden eller överlämnas för begagnande, om det på goda grunder kan visas att produkten medför fara för arbetstagare.

15 c §

Arbetsministeriet kan i de fall som avses i 15 a § 1 och 2 mom. och 15 b § ålägga en tillverkare, importör, försäljare eller någon annan som fört ut produkten på marknaden eller överlämnat den för begagnande att dra bort produkten från marknaden eller ta den ur bruk. Den som fört ut produkten på marknaden eller överlämnat den för begagnande svarar för de kostnader denna åtgärd medför.

15 d §

Om arbetsministeriet har meddelat förbud eller utfärdat begränsning eller uppställt villkor enligt 15 a eller 15 b § eller utfärdat förordnande enligt 15 c §, kan ministeriet förplikta den som för ut produkten på marknaden eller överlämnat den för begagnande att på lämpligt sätt informera om åtgärden samt om produktinnehavarens rättigheter.

15 e §

Arbetsministeriet kan ålägga den som fört ut produkten på marknaden eller överlämnat den för begagnande att vidta de åtgärder som nämns i 15 a-15 d §§ vid vite eller en åtgärd som avses i 15 c § vid äventyr att det som lämnats ogjort utförs på den försumliges bekostnad.

23 §

En produkts tillverkare, importör, installationsaffär eller försäljare kan åläggas att göra anmälan om produkten till arbetarskyddsmyndigheten. Angående ibruktagandet av arbetsmetod, med vilken fara till liv eller hälsa kan vara förenad, kan vederbörande åläggas skyldighet att göra likadan anmälan.

För att säkerställa en säker användning av en produkt eller arbetsmetod som avses i 1 mom. kan behörig arbetarskyddsmyndighet bestämma att installations-, ibruktagnings- och underhållsinspektioner eller andra behövliga inspektioner i anslutning till användningen skall förrättas, om det inte särskilt har bestämts att en sådan inspektion skall verkställas.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 113/92
ApUB 6/92
Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv (67/548/EEG, 88/379/EEG, 89/392/EEG och 89/686/EEG)
Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv (89/391/EEG)

Helsingfors den 29 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.