142/1993

Given i Helsingfors den 29 januari 1993

Lag om ändring av ellagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ellagen av den 16 mars 1979 (319/79) 5 § 2 mom., 9 § 2 mom., 25 § 1 mom., 29, 36, 39 och 58 §§, 61 § 1 mom. och 62 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 2 mom. och 39 § sådana de lyder i lag av den 10 december 1990 (1067/90), 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 13 januari 1989 (59/89) och 36 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 10 december 1990, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 13 januari 1989 och den 10 december 1990, ett nytt 4 mom., till 24 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 13 januari 1989, ett nytt 4 mom., till lagen nya 24 a, 31 a och 37 a §§ samt till 59 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Genom förordning kan stadgas att denna lag inte skall tillämpas till den del det i eller med stöd av någon annan lag stadgas eller bestäms om åtgärder som är nödvändiga för undvikande av sådan fara eller störning som avses i 4 §.

5 §

Lagen tillämpas på elmateriel och elanläggningar som levereras till utlandet till den del Finlands internationella avtalsförpliktelser förutsätter detta.

9 §

Tillstånd kan beviljas enskilda personer, samfund eller inrättningar.

24 §

Vid beviljande av tillstånd skall enligt vad som stadgas genom förordning beaktas de förutsättningar och till tillståndet fogas de villkor som Finlands internationella avtalsförpliktelser förutsätter.

24 a §

Genom förordning kan stadgas att tillstånd för byggande av andra kraftverk än sådana som avses i 24 § samt för konvertering av ett sådant kraftverk eller av ett i 24 § angivet kraftverk till att använda andra bränslen skall sökas hos ministeriet, om Finlands internationella avtalsförpliktelser förutsätter detta.

Tillstånd skall enligt vad som stadgas genom förordning beviljas under de förutsättningar och till tillståndet fogas de villkor som Finlands internationella avtalsförpliktelser förutsätter.

25 §

Anmälan om byggande av genom förordning närmare angivna elanläggningar och andra kraftverk än sådana som avses i 24 och 24 a §§ skall göras till ministeriet, eller också skall anläggningarna och kraftverken tas in i regionplanen.


29 §

För undvikande av fara och störning som avses i 4 § skall elmateriel och elanläggningar besiktigas samt planering, byggande, tillverkning, reparation, underhåll och användning av sådana samt efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser övervakas på det sätt som stadgas nedan.

31 a §

Övervakningen och besiktningen kan på det sätt som ministeriet närmare bestämmer grunda sig på test som har utförts av inhemska eller utländska övervakade testnings- och besiktningsorgan och på de certifieringsmetoder för säkerställande av att kraven uppfylls som dessa tillämpar och på intyg som de har utfärdat.

Ministeriet bestämmer även i vilken utsträckning övervakningen och besiktningen skall grunda sig på sådana metoder och intyg som avses i 1 mom.

Om de rättigheter och skyldigheter som i Finland verksamma övervakade testnings- och besiktningsorgan har och som hänför sig till säkerställandet av att elmateriel och elanläggningar uppfyller fordringarna stadgas genom förordning.

Ministeriet meddelar föreskrifter om vilka förutsättningar de övervakade testnings- och besiktningsorgan som avses i 1 mom. skall uppfylla och hur detta skall konstateras.

36 §

Den som i Finland saluför eller överlåter till någon annan eller exporterar elmateriel av en viss typ eller därmed jämförbara transportabla elanläggningar skall kunna visa att de eller tillverkningen av dem uppfyller kraven enligt 4 § och de krav som ställs med stöd av den. Ministeriet kan bestämma att sådan dokumentering inte behövs för elmateriel eller elanläggningar som är av viss typ eller avsedda för vissa speciella ändamål.

Ministeriet kan även bestämma att sådan elmateriel och sådana elanläggningar av viss typ som avses i 1 mom. inte i Finland får saluföras, överlåtas till någon annan eller tas i bruk förrän de har besiktats och godkänts på behörigt sätt. Godkännandet hör till Elinspektionscentralens uppgifter.

Ministeriet kan även bestämma att tillverkaren eller importören inom en viss tid skall göra en anmälan till Elinspektionscentralen som motsvarar det besiktnings- och godkännandeförfarande som avses i 2 mom.

37 a §

Om det konstateras att elmateriel eller elutrustning av någon viss typ (produkt), som saluförs eller är avsedd att saluföras, inte uppfyller kraven enligt 4 § eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, får Elinspektionscentralen

1) temporärt eller varaktigt förbjuda tillverkning, distribution och marknadsföring av en sådan produkt,

2) kräva att sådana ändringar görs i produkten eller tillverkningsprocessen att produkten uppfyller kraven enligt 4 § och med stöd av den utfärdade bestämmelser och kräva att detta visas med hjälp av test som utförts av ett övervakat testningsorgan eller med hjälp av sådana metoder för säkerställande av att kraven uppfylls som övervakade besiktningsorgan tillämpar,

3) i det fall att de förbud och ändringar som avses i 1 och 2 punkten inte kan anses tillräckliga, förordna att en produkt som försäljaren, tillverkaren eller importören har i sin besittning skall förstöras eller, om detta inte kan anses ändamålsenligt, förordna om andra åtgärder beträffande varan samt

4) ålägga den som säljer, tillverkar eller importerar en produkt att offentligt informera om risker som ansluter sig till produkten eller rätt att själv ge sådan information på försäljarens, tillverkarens eller importörens bekostnad.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller i tillämpliga delar även sådan elmateriel som är avsedd för export.

39 §

För övervakningen av elsäkerheten kan ministeriet fastställa att ett särskilt märke skall användas för att ange att elmateriel eller en därmed jämförbar transportabel elanläggning uppfyller kraven enligt 4 § och de krav som ställs med stöd av den.

Ministeriet bestämmer när och i vilken utsträckning varje enskilt fastställt märke skall användas eller får användas i Finland eller på materiel och anläggningar som skall exporteras. Ministeriet kan även begränsa användningen av märken som påminner om det fastställda märket eller användningen av andra märken i närheten av det fastställda märket.

58 §

Den som utför i denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser avsedda besiktningar har rätt att för övervakningen av att stadgandena och bestämmelserna iakttas få granska en elanläggnings samtliga delar samt elanläggningens eller elmaterielens tillverknings-, byggnads-, reparations-, underhålls-, lager-, försäljnings- och driftsställen samt få för övervakningen och besiktningen behövliga uppgifter om dylika delar, anläggningar och materiel samt, om det är nödvändigt för övervakningen, få en behövlig mängd materiel som provexemplar.

Ett provexemplar som avses i 1 mom. skall, om näringsidkaren kräver det, ersättas enligt gängse pris, om det inte vid granskningen framgår att materielen inte uppfyller kraven i denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser.

59 §

Elinspektionscentralen har utan hinder av 1 mom. rätt att till utländska officiella organ som övervakar elsäkerheten lämna uppgifter som behövs för undvikande av sådan fara som elmateriel eller elanläggningar kan medföra.

61 §

Chefen för polisdistriktet har rätt att på begäran av Elinspektionscentralen förordna om beslagtagande av ovan i 36 § 2 mom. angiven elmateriel som är till salu eller saluförs och som inte på behörigt sätt har besiktats och godkänts.


62 §

Polis- och tullmyndigheten skall vid behov ge handräckning i ärenden som gäller övervakning av efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser. Polismyndigheten skall vid behov ge handräckning även vid verkställigheten av tvångsmedel som avses i 35, 37, 37 a och 60 §§.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Handels- och industriministeriets med stöd av 36 § ellagen utfärdade beslut av den 8 mars 1984 om förhandsbesiktning och övervakning av elmateriel (234/84) jämte senare ändringar är fortfarande i kraft, om inte ministeriet beslutar något annat.

RP 258/92
EkUB 49/92

Helsingfors den 29 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.