122/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1993

Trafikministeriets beslut om mätning av dubbars dubbkraft på bilars dubbdäck

Trafikministeriet har med stöd av 108 § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), sådan den lyder ändrad genom lag av den 6 november 1992 (989/92), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på mätning av dubbars dubbkraft på bilars dubbdäck för typgodkännande. Typgodkännande sökes genom Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning.

2 §
Mätningens förrättare

Mätningen skall utföras vid ett obundet forskningsverk som är utrustat med tillräcklig och lämplig mätutrustning.

3 §
Mätning av dubbars dubbkraft på ett personbilsdubbdäck

1. Dubbens dubbkraft på ett personbilsdubbdäck mäts då dubben är installerad i vinterdäck som representerar två vanliga däcksfabrikat vilka väljs ut av forskningsverket. Av båda fabrikaten mäts däck av däckstorleken 175/70R13 och 185/70R14 eller alternativt storleken 155R13 och 175R14. Däcken skall levereras till forskningsverket installerade på fälg som uppfyller normens fordringar.

2. Mätningen utförs under följande förutsättningar:

a) mätningen av dubbars utstick skall utföras före mätningen av dubbkraften,

b) lufttrycket i däcket skall vara 180 kPa,

c) forskningsverket utför eller övervakar installeringen av dubbarna,

d) mätningen utförs tidigast inom ett och senast inom två dygn efter installeringen av dubbarna,

e) mättemperaturen är 20 ± 2 °C, och

f) på slitbanans båda sidor mäts 10 dubbar i rad om det inte föreligger särskilda skäl att mäta dubbkraften på en större yta.

3. Mätningen utförs på följande sätt:

a) hjulet belastas med en kraft motsvarande 70 % av däckets bärighet,

b) kraften riktas parallelt med den hjulets radie som går genom dubben samt vinkelrätt mot det plan som anger vägytan,

c) mätningen utförs statiskt och så att dubben är intryckt i nivå med slitbanan, mätriktningen är densamma som kraftens riktning, och

d) dubben får inte luta under mätningens gång.

4. Som dubbkraft anses medeltalet av mätresultatet som erhållits i mätningen ovan. Som utstick anses medeltalet av de uppmätta dubbarnas utstick och om utsticket avviker från värdena i 37 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) definieras dubbkraften på följande sätt:

F = Fm * us / um , där
Fm = medeltalet av de uppmätta dubbkrafterna 
us = det tillåtna medeltalet av utsticken
um = det uppmätta medeltalet av utsticken 
4 §
Mätning av dubbars dubbkraft på ett lastbilsdäck

1. Mätningen av dubbkraften av dubben på ett lätt lastbilsdäck och lastbilsdäck utförs på ett eller flera däck. Det lätta lastbilsdäcket skall vara av storleken 185R14C8 och lastbilsdäcket av storleken 295/80R22.5 eller motsvarande. Forskningsverket väljer ut däcken.

2. Hålen för dubbarna borras enligt sökandens anvisningar och forskningsverket installerar dubbarna eller så installerar sökanden dem under verkets övervakning. Utsticken skall vara 1,2 ± 0,1 mm och medeltalet av utsticken skall vara högst 1,2 mm.

3. Luftrycket i däcket skall vara enligt däcktillverkarens föreskrifter för högsta belastning.

4. Förutsättningarna under mätningen skall vara desamma, och mätningen samt eventuell uträkning utförs på samma sätt som stadgas i 3 §.

5 §
Ikraftträdelse

1. Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1993.

2. Typgodkännande som givits innan denna förordning trädde i kraft gäller fortfarande, förutsatt att dubben annars uppfyller de ikraftvarande krav enligt förordningen om fordons konstruktion och utrustning.

Helsingfors den 25 januari 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.