106/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Förordning om ändring av förordningen om statsrådets kansli

På föredragning av statsministern

upphävs i förordningen den 22 februari 1991 om statsrådets kansli (382/91) 4 § 7, 8 och 9 punkten samt 16 § 3 mom.,

ändras 4 § 5 och 6 punkten, 6 § 1 mom., i 15 § det inledande stycket samt 4 och 5 punkten och 17 § samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom. och till förordningen en ny 16 a § som följer:

4 §

Behörighetsvillkor är


5) för informationschefen:

a) högre högskoleexamen och omfattande erfarenhet av informationsverksamhet eller

b) långvarig och omfattande erfarenhet av informationsverksamhet samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

6) för den byråchef som leder översättningsverksamheten juris kandidatexamen samt fullständigt behärskande av vartdera inhemska språket.

Av dem som leder översättningsarbetet och dem som granskar översättningarna krävs högre högskoleexamen. Av den som särskilt granskar krävande juridiska översättningar krävs juris kandidatexamen. Av dem som utför översättningsarbete krävs högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen. Av alla dem som utför uppgifter som nämns i detta moment krävs fullständigt behärskande av vartdera inhemska språket.

6 §

Statsministern utnämner eller anställer tjänstemän som avses i 5 § 4 mom., om deras löner betalas minst enligt löneklass A 24. Understatssekreteraren utnämner eller anställer tjänstemännen i löneklasserna A 23–A 15. I arbetsordningen kan dock bestämmas att översättare, om deras löner betalas högst enligt löneklass A 22, utnämns eller anställs av den byråchef som leder översättningsverksamheten. övriga tjänstemän utnämns eller anställs av understatssekreteraren eller i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen av ett regeringsråd eller en äldre regeringssekreterare som utsetts att handha administrativa uppgifter.


15 §

Understatssekreteraren eller, i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, ett regeringsråd eller en äldre regeringssekreterare som har utsetts att handha uppgifterna i fråga avgör ärenden som angår


4) beviljande av sådana tillstånd som avses i 6 § 2 mom. och 20 § 2 mom. lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51),

5) användningen av anslag som har anvisats för den interna verksamheten vid statsrådets kansli,


16 a §

Ärendena avgörs på föredragning av den tjänsteman som har berett ärendet. Ärenden som nämns i 13–16 §§ kan i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen avgöras utan föredragning.

Särskilda stadganden
17 §

Beslut som har fattats av republikens president och som berör hela statsrådet kontrasigneras av statssekreteraren eller vid förhinder för honom av Understatssekreteraren eller dennes ställföreträdare.


Denna förordning träder i kraft den februari 1993.

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.