95/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 69 §, 76 § 1 mom., 80 § 1 mom. och 88 § 1 mom.,

av dessa lagrum 69 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 december 1989 (1240/89) och 76 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 maj 1981 (371/81), som följer:

69 §

Minst hälften av styrelseledamöterna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte handels- och industriministeriet beviljar andelslaget undantag.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara styrelseledamot.

76 §

På firmatecknare tillämpas vad som i 69 § stadgas om styrelseledamöter.


80 §

I stadgarna kan bestämmas att styrelsen får utse någon av ledamöterna att under styrelsens inseende handha de löpande ärendena eller annars en viss del av förvaltningen. Styrelsen kan också i stadgarna bemyndigas att ge sådan behörighet till någon som inte hör till styrelsen. Bemyndigande får likväl inte ges den som är omyndig eller försatt i konkurs och inte heller utan handels- och industriministeriets tillstånd någon som inte är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


88 §

En revisor skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara revisor. En revisor skall ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till andelslagets verksamhet behövs för uppdraget.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Vad denna lag stadgar om den som är försatt i konkurs skall dock inte tillämpas på en sådan styrelseledamot, firmatecknare eller i 80 § lagen om andelslag nämnd handhavare av andelslagets förvaltning som har försatts i konkurs innan denna lag har trätt i kraft.

RP 236/92
EkUB 41/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.