92/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) 2 kap. 1 §, 8 kap. 4 § 1 mom. och 10 kap. 3 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 9 augusti 1985 (701/85) och 8 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

2 kap.

Aktiebolags bildande

1 §

Aktiebolag kan bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare).

Minst hälften av stiftarna skall vara bosatta eller, om det är fråga om juridiska personer, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte handels- och industriministeriet medger undantag.

En juridisk person har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om den har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om den har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara stiftare.

8 kap.

Bolagets ledning

4 §

Minst hälften av styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte handels- och industriministeriet beviljar bolaget undantag.


10 kap.

Revision och särskild granskning

3 §

Minst en revisor skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller vara ett sådant samfund som avses i 3 mom. Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara revisor.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 236/92
EkUB 41/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.