88/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av lagen om allmänna vatten- och avloppsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1977 (982/77) om allmänna vatten- och avloppsverk 12 § samt

fogas till 5 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 11 a § som följer:

5 §

Om kommunens skyldighet att ordna avloppsreglering gäller dessutom EG-rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG), till vilket det hänvisas i bilaga XX till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11 a §

Föreskrifter om kvaliteten på och förbehandling av avfallsvatten som leds in i avlopp som sköts av ett allmänt vatten- och avloppsverk kan utfärdas genom beslut av statsrådet.

Enligt denna paragraf kan endast sådana föreskrifter utfärdas som förutsätts i det direktiv som nämns i 5 § 3 mom.

12 §

Om anslutning till ett allmänt vatten- och avloppsverk samt anslutningsvillkoren ingås avtal mellan verket och den som ansluter sig till detta. Avtalet får inte strida mot de allmänna bestämmelser som avses i 11 §, beslut av statsrådet som avses i 11 a §, föreskrifter som utfärdats enligt 1 kap. 23 b § vattenlagen eller villkor i tillstånd enligt 10 kap. 31 § vattenlagen. Om det inbördes förhållandet mellan verket och den som ansluter sig till detta gäller dessutom vad som stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Denna lag gäller även sådant ledande av avloppsvatten som har påbörjats eller avtalats innan lagen träder i kraft.

RP 234/92
MiUB 10/92
Bilaga XX till EES-avtalet: rådets direktiv (76/464/ETY, 82/176/ETY, 82/883/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY, 86/280/ETY, 87/217/ETY, 88/347/ETY, 90/415/ETY och 91/271/ETY)

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.