87/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) nya 20 a, 22 a, 23 a och 23 b §§, till 9 kap. en ny 3 a § och till 9 kap. 16 § ett nytt 2 mom., till 10 kap. nya 5 a , 24 c och 24 d §§, till 10 kap. 26 §, sådan den lyder i lag av den 5 april 1991 (629/91), ett nytt 2 mom. och till 10 kap. en ny 31 § samt till 21 kap. en ny 14 § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

Allmänna inskränkningar i nyttjande
20 a §

Utöver vad som stadgas i 19 och 20 §§ är tillstånd av vattendomstolen nödvändigt för utsläpp i sådana vatten som avses i de nämnda paragraferna enligt vad som särskilt föreskrivs i beslut av statsrådet. En föreskrift enligt denna paragraf kan endast gälla sådana utsläpp som avses i de direktiv av Europeiska gemenskaperna (EG) till vilka det hänvisas i bilaga XX i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

I övrigt gäller om tillstånd enligt 1 mom. vad som stadgas om tillstånd enligt 19 §.

22 a §

Som en sådan åtgärd som avses i 22 § anses också en åtgärd varom särskilt bestäms i ett beslut av statsrådet. Om åtgärden orsakar förorening av grundvatten, tillämpas inte 22 § 2 mom. på föroreningen.

En föreskrift enligt denna paragraf kan endast gälla sådana åtgärder som avses i de EG-direktiv till vilka det hänvisas i bilaga XX i EES-avtalet.

23 a §

Genom beslut av statsrådet kan det föreskrivas att ett ämne som är farligt för miljön eller hälsan inte får ledas in i ett vattendrag eller i en bädd eller ett bäcken som avses i 1 kap. 2 § eller att det kan ledas in i dem endast under de förutsättningar och med de begränsingar som nämns i beslutet.

En föreskrift enligt 1 mom. kan endast gälla ämnen som avses i förteckning I i bilagan till EG-rådets direktiv om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (76/464/EEG), till vilket det hänvisas i bilaga XX till EES-avtalet.

Vad som i denna paragraf stadgas om ledande av farliga ämnen in i vattendrag gäller också sådant utsläpp av avloppsslam in i vattendrag som avses i EG-rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG), till vilket det hänvisas i den bilaga som nämns i 2 mom.

23 b §

Genom beslut av statsrådet kan det föreskrivas att ett ämne som är farligt för miljön eller hälsan inte får ledas in i ett allmänt avlopp som avses i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77) eller att det kan ledas in i ett sådant avlopp endast under de förutsättningar och med de begränsningar som nämns i beslutet.

En föreskrift enligt denna paragraf kan endast gälla sådana ämnen som avses i förteckning I i bilagan till det direktiv som nämns i 23 a § 2 mom.

9 kap.

Avledande av vatten för användning såsom vätska och tagande av grundvatten

Avledande av vatten
3 a §

När vatten avleds från vattendrag för ett samhälles behov skall iakttas vad som, för genomförande av de EG-direktiv som nämns i bilaga XX till EES-avtalet, bestäms i beslut av statsrådet om kvaliteten på ytvatten och den övervaknings- och anmälningsskyldighet som ankommer på ägaren av ett verk som framställer dricksvatten.

16 §

För inledande av vatten i marken enligt 1 mom. krävs tillstånd av vattendomstolen. Tillstånd får inte ges, om åtgärden kan orsaka följder som avses i 1 kap. 22 § eller om åtgärden strider mot 1 kap. 22 a §. I övrigt gäller om tillstånd vad som stadgas ovan i 8 §.

10 kap.

Avloppsvatten och andra ämnen, som förorena vattendrag

5 a §

Om föreskrifter om utsläpp som avses i 3 § har utfärdats genom beslut av statsrådet enligt 24 c §, skall beslutet tillämpas utan hinder av 3 och 5 §§.

24 c §

Utan hinder av 24, 24 a eller 24 b §, skall tillstånd enligt 24 § inte ges och skall genom villkor i tillståndet utsläpp och tillståndets giltighetstid begränsas, avloppsvatten behandlas och utsläpp samt dess verkningar kontrolleras åtminstone på det sätt som särskilt bestäms i beslut av statsrådet.

Enligt denna paragraf kan endast sådana begränsningar och åtgärder föreskrivas som nämns i de EG-direktiv till vilka det hänvisas i bilaga XX till EES-avtalet.

24 d §

Utan hinder av 24, 24 a eller 24 b §, skall när förutsättningarna bedöms och villkor ställs för tillstånd enligt 24 § beaktas den plan eller det program som nämns i 2 § 1 mom. 8 a punkten lagen om vatten- och miljöförvaltningen, om detta förutsätts i ett EG-direktiv i bilaga XX till EES-avtalet.

26 §

Enligt denna paragraf får en tidsfrist som har satts ut i ett beslut av statsrådet enligt 24 c § inte förlängas.

31 §

Tillstånd till utsläpp av ett ämne i ett allmänt avlopp som avses i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk skall inhämtas av vattendomstolen eller kommunens miljövårdsnämnd, om detta bestäms särskilt i ett beslut av statsrådet. Genom beslut av statsrådet utfärdas även föreskrifter om de allmänna förutsättningarna för tillstånd och om tillståndsvillkor och kontrollskyldighet. I övrigt gäller i tillämpliga delar om tillstånd vad som stadgas om tillstånd enligt 24 §.

En föreskrift enligt denna paragraf kan endast gälla sådana ämnen som avses i förteckning I i bilagan till det direktiv som nämns i 1 kap. 23 a § 2 mom.

21 kap.

Särskilda stadganden

14 §

Vad som i denna lag stadgas om de EG-direktiv till vilka det hänvisas i bilaga XX till EES-avtalet gäller också beslut enligt artikel 98 i avtalet om en sådan ändring av bilagan vars betydelse och beskaffenhet är jämförbar med tidigare direktiv.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Denna lag gäller även sådant avledande av avloppsvatten som inletts innan denna lag har trätt i kraft. Härvid tillämpas inte 10 kap. 25 a § vattenlagen.

Tillstånd som innan denna lag har trätt ikraft givits enligt 10 kap. 3 eller 24 § vattenlagen kan utan hinder av 24 b och 25 §§ i samma kapitel och utan hinder av vad som föreskrivs i tillståndet justeras på det sätt som bestäms i ett beslut av statsrådet enligt 10 kap. 24 c §.

RP 234/92
MiUB 10/92
Bilaga XX till EES-avtalet: rådets direktiv (75/440/EEG, 76/464/EEG, 78/176/EEG, 79/869/EEG, 80/68/EEG, 82/176/EEG, 82/883/EEG, 83/29/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG, 87/217/EEG, 88/347/EEG, 90/415/EEG och 91/271/EEG)

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.