84/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 6 kap. konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/78) rubriken för 6 kap. samt 1 och 2 §§, 3 § 1 mom., 4, 5 och 7-9 §§,

av dessa lagrum 6 kap. 1 och 5 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 28 maj 1982 (390/82) samt 2 §, 3 § 1 mom. och 8 § sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 6 kap. en ny 1 a § som följer:

6 kap.

Hem- och postförsäljning

1 §

Vid hem- och postförsäljning har konsumenten rätt att inom nedan i 3 och 6 §§ stadgad tid frånträda anbud om köp av en konsumtionsnyttighet eller antagande svar på näringsidkarens anbud.

Stadgandena i detta kapitel tillämpas inte

1) på avtal om konsumentkrediter,

2) på avtal om köp eller arrende av fast egendom,

3) på avtal om värdepapper enligt värdepappersmarknadslagen (495/89),

4) på försäkringsavtal.

Genom förordning kan stadgas att stadgandena i detta kapitel inte tillämpas om priset för konsumtionsnyttigheten är mindre än ett genom förordningen fastställt belopp.

1 a §

Med hemförsäljning avses utbud av en konsumtionsnyttighet till konsumenten per telefon eller personligen på annan plats än näringsidkarens driftställe. Såsom hemförsäljning betraktas dock inte vid tillämpningen av denna lag utbud av konsumtionsnyttigheter

1) på en sådan plats där konsumtionsnyttigheter allmänt bjuds ut,

2) på en plats dit näringsidkaren genom annonsering inbjuder konsumenter för att skaffa konsumtionsnyttigheter utan att han sköter om transporten av konsumenterna och som inte är en privatbostad,

3) på en plats dit näringsidkaren kommer på konsumentens uttryckliga begäran. Om konsumenten erbjuds någon annan konsumtionsnyttighet än den hans begäran gällde, betraktas utbud av en sådan nyttighet dock som hemförsäljning.

Med postförsäljning avses utbud av en vara för beställning på basis av en broschyr, en katalog eller en annons som tillställs köparen.

2 §

Näringsidkaren eller dennes ombud skall vid hemförsäljning till konsumenten överlämna en särskild handling (hemförsäljningshandling), som skall dateras och varav näringsidkarens namn och adress, konsumtionsnyttigheten, dess pris samt övriga avtalsvillkor skall framgå. I handlingen skall konsumentens rättigheter enligt 1 och 2-5 §§ omnämnas och den skall innehålla anvisningar för utövningen av dessa rättigheter. Hemförsäljningshandlingen skall följa ett formulär som har fastställts av handels- och industriministeriet eller som på en näringsidkares ansökan särskilt har godkänts av konsumentverket.

Vid köp av en vara skall hemförsäljningshandlingen överlämnas till konsumenten senast då konsumenten tar emot varan eller det första varupartiet. I samband med avtal som gäller andra konsumtionsnyttigheter skall handlingen överlämnas till konsumenten senast då han gör ett anbud eller ger ett antagande svar på näringsidkarens anbud eller, om anbudet framförts till konsumenten per telefon, utan dröjsmål efter telefonsamtalet.

Har hemförsäljningshandlingen inte överlämnats till konsumenten på behörigt sätt, kan näringsidkaren inte åberopa konsumentens anbud eller svar.

3 §

Vid hemförsäljning skall om frånträdande av anbud eller svar till näringsidkaren sändas en skriftlig anmälan inom sju dagar efter det hemförsäljningshandlingen mottogs eller, i fråga om köp av en vara, inom sju dagar efter att varan eller det första varupartiet mottogs, om varan eller varupartiet mottogs senare än handlingen.


4 §

Har konsumenten vid hemförsäljning mottagit varan, det första varupartiet eller någon annan sådan prestation av näringsidkaren som kan återlämnas, kan konsumenten frånträda sitt anbud eller svar endast om han håller varan eller prestationen tillgänglig för näringsidkaren i väsentligen oförändrat och oförminskat skick på en plats, till vilken näringsidkaren har levererat den eller där näringsidkaren utan olägenhet kan avhämta den. Konsumenten skall underrätta näringsidkaren om den plats där varan eller prestationen kan avhämtas.

Har varan eller prestationen förstörts, försämrats eller minskats utan konsumentens förskyllan, medför detta inte förlust av rätten till frånträdande. Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning som har förorsakats av att förpackningen har brutits, varan eller prestationen har undersökts eller av annan sådan orsak.

5 §

Vid hemförsäljning skall näringsidkaren utan dröjsmål, efter att han har mottagit anmälan om frånträdande, återställa vad som har betalts av priset. Konsumenten har rätt att till dess hålla inne varan eller någon annan av näringsidkaren avlämnad prestation som kan hållas inne.

Konsumentens ansvar för varans eller prestationens förvaring för näringsidkarens räkning upphör senast två månader efter att varan eller prestationen har mottagits. Avhämtar näringsidkaren inte varan eller prestationen inom denna tid, tillfaller den konsumenten utan vederlag, om detta inte är uppenbart oskäligt för näringsidkaren.

Har konsumenten, då han frånträder köpet, återställt varan eller prestationen till näringsidkaren, skall denne ersätta konsumenten för kostnaderna för återställandet.

7 §

Konsumentverket kan, i enlighet med vad som stadgas genom förordning, på ansökan bevilja näringsidkare tillstånd att bedriva sådan hemförsäljning och postförsäljning, i fråga om vilken konsumentens rätt att åberopa stadgandena i detta kapitel är begränsad, om en sådan begränsning med beaktande av de lokala förhållandena samt konsumtionsnyttighetens särskilda art eller framställningssätt, bör anses behövlig med hänsyn till konsumenternas intresse.

8 §

Har en näringsidkare, som enligt 5 eller 6 § är skyldig att återställa betalning, inte återställt vad som har betalts av priset inom 30 dagar från det att anmälan om frånträdande kom honom till handa, skall han dessutom betala konsumenten en tiondedel av priset för konsumtionsnyttigheten. Sådan skyldighet har näringsidkaren dock inte om varan eller prestationen med stöd av 5 § 2 mom. tillfaller konsumenten utan vederlag. Näringsidkaren är inte skyldig att betala dröjsmålsränta på en betalning som skall återställas.

Kan inte annan utredning företes om den tidpunkt då anmälan om frånträdande kom näringsidkaren till handa, anses anmälan ha kommit honom till handa sjunde dagen efter det den avsändes.

9 §

Villkor som begränsar de rättigheter som tillkommer konsumenter enligt detta kapitel är utan verkan.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 218/92
EkUB 43/92
StoUB 6/92
Bilaga XIX till EES-avtalet: rådets direktiv (85/577/EEG)

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.