55/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Förordning om företagssanering

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 69 § 3 mom. och 80 § lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/93):

1 §
Gäldenärens ansökan

Till gäldenärens ansökan om inledande av saneringsförfarande skall fogas

1) handelsregisterutdrag eller, då det är fråga om en gäldenär som inte skall antecknas i handelsregistret, en kopia av näringsanmälan,

2) kopia av bolagsordningen eller bolagsavtalet samt, om gäldenärens verksamhet förutsätter en av myndighet beviljad koncession, en utredning över koncessionen,

3) en utredning av ägandeförhållandena, om gäldenären är en sammanslutning,

4) kopia av de senaste bokslutshandlingarna samt, om det har förflutit över fyra månader från utgången av den föregående räkenskapsperioden, ett mellanbokslut, som inte får vara äldre än tre månader,

5) en utredning ur vilken framgår det faktiska verksamhetsområdet samt antalet driftställen, var dessa är belägna samt antalet arbetstagare samt även gäldenärens omsättning, värdet av tillgångarna samt det totala skuldbeloppet och skulderna specificerade på basis av säkerheterna,

6) en borgenärsförteckning ur vilken framgår varje enskild borgenärs namn och adress, beloppet av hans fordran samt eventuella säkerheter som ställts för den samt namn och adress för borgensmännen och dem som ställt säkerhet,

7) en förteckning över tillgångar som är av betydelse,

8) en utredning om gäldenärens ekonomiska ställning som gjorts av en revisor som godkänts av Centralhandelskammaren eller, om gäldenären enligt lag inte behöver ha en sådan revisor, av en handelskammare,

9) upplysning om huruvida en konkursansökan som rör gäldenären är anhängig vid någon annan domstol, samt

10) annan nödvändig utredning.

Om gäldenären idkar lantbruk, fiskerinäring eller renskötsel,

1) skall till ansökan, om gäldenären inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (655/73) för sin verksamhet, i stället för den i 1 mom. 4 och 5 punkten nämnda utredningen fogas en utredning om den senast verkställda beskattningen samt en kopia av den senaste skattedeklarationen jämte bilagor,

2) kan till ansökan i stället för den i 1 mom. 8 punkten nämnda utredningen av en revisor fogas en utredning av en planerare vid en landsbygdscentral, som är förtrogen med ekonomisk rådgivning, om det inte är fråga om en sammanslutning som enligt lag bör ha en revisor.

Den utredning som nämns i 1 mom. 8 punkten skall innehålla ett utlåtande om det bokslut eller mellanbokslut som fogats till ansökan och om de omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av gäldenärens ekonomiska ställning på basis av bokslutet, samt i behövlig omfattning uppgifter om andra omständigheter som kan ha betydelse vid bedömningen av förutsättningar för inledande av ett saneringsförfarande som avses i 6 och 7 §§ lagen om företagssanering (47/93).

2 §
En borgenärs eller sannolik borgenärs ansökan

Till en borgenärs eller sannolik borgenärs ansökan om inledande av saneringsförfarande skall fogas

1) handelsregisterutdrag rörande gäldenären,

2) då gäldenären är en sammanslutning som är skyldig att tillställa patent- och registerstyrelsen sin bokslutsinformation, en kopia av gäldenärens senaste bokslutshandlingar som står att tillgå,

3) en utredning om de i 1 § 1 mom. 3 och 5 punkten nämnda omständigheterna, om sökanden har kännedom om dem,

4) en utredning om borgenärens fordran och om sökandens förhållande till gäldenären, samt

5) en utredning om grunderna för ansökan.

3 §
Gemensam ansökan av gäldenären och borgenärerna

Till en gemensam ansökan som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om företagssanering och som görs av gäldenären och borgenärerna skall fogas

1) en utredning enligt 1 § över gäldenären, med undantag av den utredning som avses i 1 § 1 mom. 8 punkten och 1 § 2 mom. 2 punkten, samt

2) en utredning över de fordringar som de borgenärer som är sökanden har och om borgenärernas förhållande till gäldenären.

4 §
Kungörelser

Ett beslut om att saneringsförfarande har inletts skall av domstolen kungöras utan dröjsmål i Officiella tidningen, om det inte i beslutet har bestämts att kungörelse inte skall ske. I kungörelsen skall nämnas

1) gäldenärens firma och tidigare firma, gäldenärens hemort och adress samt personbeteckning, affärs- och samfundssignum och handelsregisternummer,

2) de omständigheter som nämns i 71 § 1 och 2 mom. lagen om företagssanering,

3) utredarens fullständiga namn, hemort och postadress samt andra uppgifter som står till buds om hur utredaren kan kontaktas, samt

4) domstolen och de uppgifter som identifierar ärendet.

Domstolen kan dessutom bestämma att utredaren skall publicera den i 1 mom. nämnda kungörelsen i en eller flera dagstidningar.

Om det med beaktande av gäldenärens verksamhet och den eventuella borgenärskretsen är skäl att publicera den kungörelse som anges i 1 mom. även utomlands, skall domstolen bestämma att utredaren skall svara för detta i behövlig omfattning och på lämpligt sätt.

5 §
Anmälan till handelsregistret samt meddelanden till utsökningsmyndigheterna och den underrätt som är gäldenärens allmänna forum

Domstolen skall utan dröjsmål göra anmälan om att saneringsförfarande börjar eller upphör till

1) patent- och registerstyrelsen för anteckning i handelsregistret,

2) utsökningsmyndigheterna på gäldenärens hemort och de orter där gäldenärens fastigheter är belägna, samt

3) den underrätt inom vars domkrets gäldenärens allmänna forum finns, om denna är en annan än den domstol som är behörig i saneringsärendet.

I anmälan skall nämnas

1) gäldenärens firma, hemort och adress samt personbeteckning, affärs- och samfundssignum och handelsregisternummer,

2) tidpunkten då saneringsförfarandet inletts eller upphört samt uppgifter som indentifierar ärendet,

3) utredarens eller utredarnas namn, hemort och postadress samt, när det är fråga om anmälan som skall göras till handelsregistermyndigheten, eventuella förordnanden om hur uppgifterna skall fördelas mellan utredarna,

4) beträffande anmälan till handelsregistermyndigheten de begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt som är i kraft under saneringsförfarandet och gäller företagande av rättshandlingar, samt

5) då fråga är om att saneringsförfarandet upphör huruvida grunden för detta är att ett saneringsprogram fastställts, gäldenären försatts i konkurs eller någon annan omständighet.

Handelsregistermyndigheten skall även informeras om ett under saneringsförfarandet fattat beslut som innebär ändringar i de begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt som avses i 2 mom. 4 punkten eller som innebär att en utredare förordnas eller befrias från sitt uppdrag eller som gäller fördelning av uppgifterna mellan utredarna.

Anmälan kan göras per post eller med en telekopieringsapparat. Anmälan till utsökningsmyndigheterna och den underrätt som är gäldenärens allmänna forum kan även göras per telefon eller elektronisk post. Anmälan som gjorts på annat sätt än per post skall dock utan oskäligt dröjsmål också sändas per post i original.

6 §
Anteckning i handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen skall utan dröjsmål anteckna i handelsregistret att saneringsförfarandet inletts och upphört. Av anteckningen skall framgå den domstol som givit utslaget, tidpunkten när förfarandet inletts eller upphört samt utredarens namn, hemort och adress samt andra tillgängliga uppgifter om hur utredaren kan kontaktas.

I handelsregistret skall också antecknas de begränsningar i gäldenärens bestämmanderätt som är i kraft under saneringsförfarandet och gäller företagande av rättshandlingar. Ifråga om begränsningar enligt 29 § lagen om företagssanering görs anteckningen med en hänvisning till nämnda stadgande och ifråga om begränsningar som påförts med stöd av 30 § nämnda lag i enlighet med den individualisering som framgår av domstolens utslag.

7 §
Om att ge utredaren i uppdrag att handha anmälningarna

Domstolen kan ge utredaren i uppdrag att göra de anmälningar som avses i 5 §. Till anmälan skall då fogas en kopia av den handling som visar att domstolen förordnat ifrågavarande person till utredare.

8 §
Andra anmälningar och registreringsåtgärder

Om gäldenären har sådan egendom för vilken det finns ett särskilt inskrivningssystem, skall anteckning om att saneringsförfarandet inletts och upphört göras

1) ifråga om fastighet eller arrende- eller annan inskriven rätt som gäller fastighet i lagfarts- och inteckningsregistret,

2) ifråga om sådan lös egendom som kan intecknas med stöd av någon annan lag än lagen om företagsinteckning (634/84) i ifrågavarande register över inteckningar,

3) ifråga om värdeandelar i värdeandelskonto, samt

4) ifråga om patent, registrerat varumärke, mönsterrätt, nyttighetsmodellrätt och kretsmönster för integrerade kretsar i ifrågavarande register.

Utredaren skall utan dröjsmål göra en anmälan om att saneringsförfarandet inletts och upphört till den behöriga registerföraren som utan dröjsmål skall sköta om att anteckning om saken görs i registret.

Om en utredare inte har förordnats, skall domstolen sköta om de anmälningar eller andra åtgärder som de anteckningar som avses i denna paragraf förutsätter.

9 §
Kungörelse och anmälningar om interimistiska förbud

Vad 4-6 §§ stadgar om kungörelse och anmälan samt anteckning i handelsregistret gäller i tillämpliga delar interimistiska förbud enligt 22 § lagen om företagssanering.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 1993.

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.