54/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 kap. 4 § 1 mom., 30 kap. 5 § 1 mom. och 39 kap. 2 § 1 mom. strafflagen,

sådana dessa lagrum lyder i lag av den 24 augusti 1990 (769/90), som följer:

29 kap.

Om brott mot den offentliga ekonomin

4 §
Skatteförseelse

Den som för att skaffa sig själv eller någon annan ekonomisk vinning av någon annan orsak än betalningsoförmåga eller betalningsförbud som grundar sig på domstolsbeslut underlåter att inom utsatt tid betala

1) förskottsinnehållning eller källskatt

2) för en kalendermånad uträknad omsättningsskatt eller motsvarande skatt på vissa försäkringspremier eller

3) arbetsgivarens socialskyddsavgift

skall, om gärningen inte utgör skattebedrägeri, för skatteförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


30 kap.

Om näringsbrott

5 §
Brott mot företagshemlighet

Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning eller för att skada en annan obehörigen röjer eller utnyttjar någons företagshemlighet som han fått del av

1) på grund av ett anställningsförhållande,

2) medan han varit medlem av en sammanslutnings eller stiftelses förvaltningsråd eller styrelse eller dess verkställande direktör, revisor eller likvidator, eller medan han skött någon därmed jämförbar uppgift,

3) medan han fullgjort ett uppdrag för någon annan eller annars på grund av ett förtroeligt affärsförhållande, eller

4) i samband med saneringsförfarande i ett företag,

skall, om strängare straff för gärningen inte stadgas på något annat ställe i lag, för brott mot företagshemlighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.


39 kap.

Om gäldenärsbrott

2 §
Gäldenärsbedrägeri

Om en gäldenär, för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning, vid ett konkurs- eller utsökningsförfarande eller förfarande för skuldsanering eller företagssanering

1) döljer sin egendom,

2) uppger en förpliktelse som helt eller delvis saknar fog eller grundar sig på en skenrättshandling,

3) ger någon annan falsk eller vilseledande uppgift om en för borgenärerna betydelsefull omständighet, eller

4) underlåter att anmäla en skuld,

skall han för gäldenärsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år.Denna lag träder i kraft den 8 februari 1993.

RP 182/92
LaUB 15/92

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.