51/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Lag om ändring av 6 och 8 §§ lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/78) 6 § 3-b punkten och 8 § 5 mom.,

sådana de lyder i lag av den 29 juli 1988 (724/88), som följer:

6 §
Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden

Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden är:


3 b) överföringar till anställning på deltid, permitteringar och uppsägningar som verkställs av produktionsorsaker eller ekonomiska skäl samt utländnings- och omplaceringsavgöranden i samband därmed, medräknat ovan nämnda personalarrangemang som verkställs i samband med saneringsförfarandet för företaget;


8 §
Fullgörande av förhandlingsskyldighet

Vad som stadgas i 2 och 3 mom. tillämpas inte när företaget är i likvidation eller konkurs. Om företaget är föremål för förfarande enligt lagen om företagssanering (47/93), iakttas i stället för den tid om tre månader som nämns i 2 mom. en tid om en månad. I fråga om de överföringar till anställning på deltid, permitteringar och uppsägningar samt utbildnings- och omplaceringsavgöranden i samband därmed som avses i 41 a § 1 mom. 1 punkten lagen om arbetsavtal iakttas dock en tid om sju dagar.


Denna lag träder i kraft den 8 februari 1993.

RP 182/92
LaUB 15/92

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.