48/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras rubriken för 13 kap. och 15 kap. 5 § 3 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) samt

fogas till 13 kap. nya 2 a och 18 a §§ som följer:

13 kap.

Likvidation, sanering och upplösning

2 a §

Är bolagets ekonomiska ställning sådan att bolagsstämman enligt 2 § borde fatta beslut om likvidation, föreligger denna skyldighet inte, om bolaget är föremål för förfarande enligt lagen om företagssanering (47/93) eller om ansökan om inledande av sådant förfarande görs senast när beslutet om likvidation borde fattas och ansökan leder till att saneringsförfarande inleds genom underrättens beslut.

Ett bolag skall träda i likvidation, om inte en sådan enligt 2 § 2 mom. uppgjord balansräkning som bolagets revisorer granskat och som gäller situationen vid den tidpunkt saneringsförfarandet upphörde visar att bolagets eget kapital utgör minst hälften av aktiekapitalet. Styrelsen skall härvid sammankalla en bolagsstämma senast inom två månader från det saneringsförfarandet upphörde för att fatta beslut om att bolaget skall träda i likvidation. Om bolagsstämman inte fattar ett sådant beslut, tillämpas 2 § 1 mom.

18 a §

Ansökan om inledande av förfarande enligt lagen om företagssanering kan i fråga om bolaget göras genom beslut av bolagsstämman. Även styrelsen kan göra ansökan, om den anser att det är nödvändigt på grund av att ärendet brådskar. Styrelsen skall härvid utan dröjsmål sammankalla bolagsstämman för att behandla frågan om fortsättande av ansökan.

15 kap.

Skadeståndsskyldighet

5 §

Försätts bolaget i konkurs på ansökan som har gjorts inom två år från det på bolagsstämman fattades beslut om att bevilja ansvarsfrihet eller att avstå från att väcka talan, får konkursboet föra talan utan hinder av detta beslut. Detsamma gäller på motsvarande sätt en utredare, om saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering har inletts i bolaget inom ovan nämnda tid.


Denna lag träder i kraft den 8 februari 1993.

RP 182/92
LaUB 15/92

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.