38/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Lag om ändring av lagen om riksomfattande personregister för hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 3 §§, 4 § 1 mom. och 5 § 2 mom. lagen den 9 juni 1989 om riksomfattande personregister för hälsovården (556/89),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (115/91), som följer:

2 §

Social- och hälsostyrelsen och läkemedelsverket kan för den statistikföring, planering, forskning och tillsyn som enligt lag eller förordning ankommer på dem ha sådana riksomfattande personregister för hälsovården om vilka stadgas närmare genom förordning.

Läkemedelsverket kan dessutom ha ett narkotikatillsynsregister för övervakning av narkotika enligt narkotikalagen (41/72) och narkotikaförordningen (282/81).

3 §

Hälsovårdsmyndigheterna och hälsovårdsanstalterna samt de som hör till den hälsovårdspersonal och farmaceutiska personal som är underställd social- och hälsostyrelsen är trots sekretesstadgandena skyldiga att ur handlingar och register i deras besittning avgiftsfritt lämna social- och hälsostyrelsen och läkemedelsverket de uppgifter som införs i personregister som avses i denna lag och om vilka stadgas genom förordning.

4 §

Uppgifter som införs i personregister som avses i denna lag skall hållas hemliga. Social- och hälsostyrelsen för sin del och läkemedelsverket för sin del kan dock ge tillstånd till att uppgifter lämnas ut, om detta sker för vetenskaplig forskning som gäller verksamheten inom hälsovården, förebyggande av sjukdomar eller vård eller annan bestämd vetenskaplig forskning i samband därmed och om utlämnandet uppfyller kraven i 19 § 1 mom. 3 punkten personregisterlagen (471/87). Innan tillståndsbeslutet meddelas skall dataombudsmannen ges tillfälle att bli hörd.


5 §

Social- och hälsostyrelsen får dock använda uppgifter ur narkotikatillsynsregistret för övervakning av den hälsovårdspersonal som är underställd social- och hälsostyrelsen. I denna avsikt kan läkemedelsverket utlämna uppgifter ur narkotikatillsynsregistret till social- och hälsostyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 172/92
ShUB 37/92

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.