30/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 15 kap. 2 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 kap. 2 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1969 (5/69), ett nytt 2 mom. som följer:

15 kap.

Om rättegångsombud

2 §

Vad som i denna eller någon annan lag stadgas om en advokats rätt att vara rättegångsombud eller -biträde tillämpas även på den som har rätt att bedriva advokatverksamhet i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 56/92
LaUB 7/92
Bilaga VII till EES-avtalet: rådets direktiv (77/249/ETY)

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.