17/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73) 10 § 3 mom. och 27 §, samt

ändras 13 § 2 mom., 16 § 2 mom., 18 och 20 §§, 21 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten samt 23 a §,

av dessa lagrum 18 och 23 a §§ sådana de lyder i lag av den 16 januari 1987 (29/87), som följer:

13 §

Arbetsgivaren skall meddela arbetarskyddschefens, arbetarskyddsfullmäktiges och vicefullmäktiges namn och adresser till distriktsmyndigheten för arbetarskyddet skriftligen eller såsom arbetsministeriet bestämmer.

16 §

Ett förbud enligt 1 mom. skall omedelbart iakttas, och förrättaren av inspektionen skall ofördröjligen hänskjuta saken till distriktsmyndigheten för arbetarskyddet för avgörande. Distriktsmyndigheten skall behandla ärendet i brådskande ordning.

18 §

I beslut som en distriktsmyndighet för arbetarskyddet har meddelat i egenskap av arbetarskyddsmyndighet får ändring sökas genom besvär hos länsrätten. I beslut av länsrätten i egenskap av besvärsmyndighet får den som anser att beslutet kränker hans rätt söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd. Tillstånd kan meddelas endast om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är av vikt att saken prövas av högsta förvaltningsdomstolen.

I beslut av arbetsministeriet i egenskap av arbetarskyddsmyndighet får den som anser att beslutet kränker hans rätt söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsärenden skall i länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen behandlas i brådskande ordning.

20 §

En arbetarskyddsmyndighet kan för förhindrande av tredska som äventyrar arbetets säkerhet och hälsosamhet bestämma att dess beslut skall iakttas trots att ändring har sökts.

21 §

Den som med anlitande av flera arbetstagare än tio börjar eller ämnar börja låta utföra ett arbete som är avsett att pågå längre tid än en månad är skyldig att i god tid innan arbetet inleds eller, då detta inte är möjligt, senast inom en vecka från arbetets påbörjande, till arbetarskyddsmyndigheten göra anmälan om arbetets art, om tiden när arbetet inleds och om det ungefärliga antalet arbetstagare. Finner arbetarskyddsmyndigheten det nödvändigt, skall anmälan kompletteras med ritningar över arbetslokalerna och övriga utrymmen som är avsedda för arbetstagarnas bruk samt med uppgifter om sådana maskiner och andra tekniska anordningar samt ämnen, vilka är avsedda att tas i bruk och vilkas användning är förbunden med en väsentlig risk för olycksfall eller yrkessjukdom.

Ovan i 1 mom. avsedd anmälningsplikt gäller likväl ej:


2) arbete i branscher vilka arbetsministeriet anser det vara ändamålsenligt att befria från anmälningsskyldigheten.

23 a §

Gör den arbetstagare som saken gäller eller arbetarskyddsfullmäktige inom en månad efter det inspektionen förrättades skriftlig anmärkning till arbetarskyddsmyndigheten om att denna inte vidtagit åtgärder som avses i 15 eller 16 §, fastän i lagen nämnt skäl därtill föreligger skall, om inspektionen inte skall förrättas utanför Finland, utan dröjsmål förrättas ny inspektion.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut som är i kraft när denna lag träder i kraft gäller fortfarande, om inte något annat bestäms särskilt i behörig ordning.

RP 328/92
ApUB 14/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.