16/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om arbetarskyddsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Arbetarskyddsförvaltningens uppgift är att under arbetsministeriets ledning sköta den regionala handledningen och inspektionen av arbetarskyddet.

2 §

Arbetarskyddsförvaltningen skall för att främja arbetarskyddet

1) utveckla säkerheten och sundheten i arbetet,

2) genom inspektioner och undersökningar övervaka att stadgandena och bestämmelserna om arbetarskyddet efterlevs, när denna uppgift bestäms för arbetarskyddsförvaltningen,

3) dra försorg om de åtgärder som behövs för planeringen och utvecklandet av arbetarskyddet,

4) sköta arbetarskyddets rådgivnings-, informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet,

5) ge anvisningar, råd och utlåtanden om tillämpningen av stadgandena och bestämmelserna om arbetarskyddet,

6) ge anvisningar, råd och utbildning i arbetarskyddsfrågor för dem som utför eget arbete, samt planera och utveckla det arbetarskydd som behövs för dem,

7) bedriva nära samarbete med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom arbetarskyddet, samt

8) dessutom utföra de uppgifter som särskilt stadgas för den.

Arbetsministeriet skall i egenskap av arbetarskyddsmyndighet, utöver vad denna lag stadgar och vad som enligt någon annan lag eller enligt en förordning eller ett beslut åligger den, behandla ärenden som gäller arbetsmiljön, arbetarskydd, anställningsförhållanden och skyldigheten att ordna företagshälsovård och som före den 1 mars 1993 har ankommit på arbetarskyddsstyrelsen eller senare genom lag eller förordning stadgas för arbetsministeriet i egenskap av arbetarskyddsmyndighet.

Arbetarskyddsförvaltningen är oberoende då den utför sin övervakningsuppgift.

3 §

För den regionala handledningen och inspektionen av arbetarskyddet indelas landet i arbetarskyddsdistrikt, vilka bestäms av statsrådet. I varje arbetarskyddsdistrikt finns en arbetarskyddsbyrå.

4 §

För behandling av principiella frågor som angår arbetarskyddet, för förenhetligande och främjande av arbetarskyddet samt för utvecklande av samarbetet på området finns i samband med arbetsministeriet en arbetarskyddsdelegation. Sammansättningen av delegationen bestäms av statsrådet för tre år i sänder. Härvid skall beaktas att de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna och andra instanser som är viktiga för utvecklandet av arbetarskyddet skall vara företrädda. Om delegationens uppgifter och sammansättning stadgas närmare genom förordning.

För de uppgifter som nämns i 1 mom. finns i arbetarskyddsdistrikten en arbetarskyddsnämnd, vars sammansättning bestäms av arbetarskyddsdistriktets byrå. I övrigt gäller angående arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsnämnder i tillämpliga delar vad som stadgas om arbetarskyddsdelegationen.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 24 juli 1972 om arbetarskyddsförvaltningen (574/72) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

7 §

Vad som stadgas eller bestäms om arbetarskyddsstyrelsen gäller efter att denna lag har trätt i kraft på motsvarande sätt arbetsministeriet.

De ärenden som är anhängiga vid arbetarskyddsstyrelsen överförs på arbetsministeriet när denna lag träder i kraft. Tillsynsnämnden avgör emellertid de ärenden som är anhängiga där när denna lag träder i kraft.

Innehavarna av tjänster vid arbetarskyddsstyrelsen överförs enligt samtycke till motsvarande lämplig tjänst vid arbetsministeriet eller arbetarskyddets distriktsförvaltning.

RP 328/92
ApUB 14/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.