14/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om särbehandling av asylansökningar som gjorts av vissa medborgare i det forna Jugoslavien

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas med de undantag som nämns nedan på sådana medborgare i det forna Jugoslavien som har anlänt till Finland före den 22 juli 1992 och har ansökt om asyl i Finland före nämnda datum. Lagen tillämpas dock inte på utlänningar vilkas asylansökningar avgjorts innan denna lag trädde i kraft eller som har återtagit sina asylansökningar.

Om det är fråga om andra ärenden än behandling av en asylansökan eller av första ansökan om uppehållstillstånd, skall utlänningslagen (378/91) tillämpas på utlänningar som avses i denna lag.

2 §
Förfarande i ärenden som gäller asyl och uppehållstillstånd

En asylansökan som har inlämnats av en utlänning som avses i denna lag skall tills vidare lämnas utan prövning. Den lokala polisen utreder asylärendet endast för att klarlägga sökandens identitet och för att fastställa om sökanden omfattas av denna lag.

Beslutet om att lämna asylansökan utan prövning fattas av den lokala polisen som samtidigt beviljar sökanden uppehållstillstånd enligt 3 §.

En ansökan om asyl och uppehållstillstånd behandlas dock enligt utlänningslagen, om sökanden av orsak som nämns i 3 § 2 mom. inte beviljas uppehållstillstånd, om sökanden inte beviljas ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd av vägande humanitära skäl eller om polisen framställer att utlänningen skall utvisas. I de nämnda fallen tar polisen och inrikesministeriet på eget initiativ upp frågan om asyl till behandling.

3 §
Beviljande av uppehållstillstånd

En utlänning som avses i denna lag beviljas uppehållstillstånd av vägande humanitära skäl av den lokala polisen. Tillståndet beviljas för ett år räknat från dagen för beviljandet.

En utlänning som i Finland eller något annat nordiskt land har gjort sig skyldig till ett brott för vilket stadgas strängare straff än fängelse i sex månader eller som upprepade gånger har gjort sig skyldig till brott beviljas dock inte uppehållstillstånd med stöd av denna lag. En ansökan om asyl och uppehållstillstånd som en sådan utlänning har gjort behandlas på det sätt som stadgas i utlänningslagen. Om en utlänning misstänks för brott, uppskjuter polisen beslutsfattandet enligt denna lag tills ärendet har avgjorts i första rättsinstans.

Inrikesministeriet meddelar polisen anvisningar om hur en utlänning som avses i denna lag eventuellt beviljas nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd efter att ha hört andra för utlänningsärenden centrala ministerier.

4 §
Beviljande av arbetstillstånd

En utlänning som avses i denna lag och som får uppehållstillstånd beviljas arbetstillstånd av den lokala polisen utan att utlåtande av arbetsmyndigheten inhämtas. Arbetstillståndet beviljas utan begränsningar branschvis för samma tid som uppehållstillståndet.

5 §
Ändringssökande

Ändring i beslut enligt denna lag får inte sökas genom besvär.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 20 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 294/92
FvUB 17/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.