11/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom. lagen den 20 juni 1974 om transport av farliga ämnen på väg (510/74) samt

fogas till lagen en ny 16 a § som följer:

6 §

Om avgifterna för tillsynsmyndigheternas förrättningar samt för dessas expeditioner och utlåtanden och av dem utfärdade intyg gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).


16 a §

Om körtillstånd för transport av farliga ämnen stadgas genom förordning.

När det krävs att föraren skall ha körtillstånd, kan en part överföra ett ärende som gäller ändring, förnyelse, återkallande och beviljande av körtillstånd till Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen för avgörande.

Ärendet skall överföras till enheten för fordonsförvaltningen inom 30 dagar från den dag då parten fick kännedom om körtillståndsgivarens ståndpunkt i ärendet.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 1993.

RP 261/92
TrUB 9/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.