10/1993

Utfärdat i Helsingfors den 8 januari 1993

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om villkor gällande tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter

Trafikministeriet har

upphävt 19 § 4 och 5 mom. i sitt beslut av den 21 augusti 1992 om villkor gällande tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter (817/92) samt

ändrat 10 § 1 mom., 11, 15, 16 och 18 §§, 19 § 2 och 3 mom. samt 20 § som följer:

10 §
Apparatur och direktiv

1. Den som utför montering och reparation av taxametrar skall ha sådan teknisk apparatur som har godkänts av taxametertillverkaren eller dennes representant eller av ett besiktningsställe som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen har bemyndigat för kontrolluppgifter.


11 §
Personal

Den som är ansvarig för monterings-, justerings- och reparationsarbetet skall ha sådan utbidning eller praktik som, på basis av en utredning, presterad av taxametertillverkaren, importören eller ett besiktningsställe som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen bemyndigat för kontrolluppgifter, måste anses som tillräcklig.

15 §
Personal

Den som är ansvarig för monterings- och reparationsarbetet skall ha sådan utbildning eller praktik som, på basis av en utredning, presterad av färdskrivartillverkaren, importören eller ett besiktningsställe som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen bemyndigat för kontrolluppgifter, måste anses som tillräcklig.

16 §
Apparatur och utrustning

Beroende på tillståndsklass skall den som ansöker om tillstånd att montera och reparera färdskrivare ha följande utrustning:

Apparatur och utrustning: Tillstånd:
a) sådan testapparatur för kontroll av färdskrivare och dess klocka som har godkänts av färdskrivartillverkaren eller som ett besiktningsställe, vilket Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen har bemyndigat för kontrolluppgifter, konstaterat vara tillräcklig A
b) verktyg och tillbehör som behövs för plombering av färdskrivarens hölje A
c) tekniska uppgifter om färdskrivaren samt om montering, justering och reparation av denna A
d) vägvarvtalsräknare A och B
e) behövliga monteringsverktyg A och B
f) däcktrycksmätare A och B
g) sekundmeter A och B
h) plomberingstång A och B
18 §
Begränsningar i verksamheten

Innehavare av A-tillstånd är inte berättigad att utföra färdskrivarmonteringar, -reparationer, -justeringar och -kontroller med plombering i sådana fordon som är i tillståndshavarens ägo eller besittning eller sådana fordon vilkas användning tillståndshavaren annars står för. Begränsningen gäller inte bilar som ägs av bilaffärer eller bilimportörer och som är till salu eller vilka som bäst utrustas för en kund.

19 §
Beviljande av tillstånd

2. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen har rätt att av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från de villkor för beviljande av tillstånd som nämns i detta beslut, under förutsättning att monterings- och reparationsarbetet oberoende av förekommande brister kan utföras på ett behörigt sätt.

3. Då tillståndsbelagd verksamhet upphör skall Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen meddelas om detta.

20 §
Indragning av tillstånd

Om det konstateras att tillståndshavaren inte längre fyller i tillståndet nämnda villkor eller att verksamheten inte annars idkas enligt givna författningar och föreskrifter, kan Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen efter att ha hört åtminstone tillståndshavaren dra in tillståndet för viss tid eller helt och hållet.


Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1993.

Helsingfors den 8 januari 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.