9/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Förordning om ändring av förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 5 januari 1979 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (9/79) 7 § samt

ändras 5, 6 och 8 §§ som följer:

5 §

Innan ett i 4 § nämnt tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter beviljas skall Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen begära utlåtande av den besiktningsplats som ligger på sökandens hemort.

6 §

Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen övervakar den verksamhet som bedrivs av de personer, samfund och inrättningar som beviljats tillstånd att installera och reparera i 4 § nämnda trafikförnödenheter.

Övervakningen sker genom inspektioner som företas minst vartannat år. Inspektionerna genomförs av fordonsbesiktningsmän som har bemyndigats för uppgiften av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen. Den som utför besiktningen skall omgående meddela Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen att inspektionen har genomförts och vilka brister och försummelser som observerats. När enheten för fordonsförvaltningen har fått meddelandet skall den vidta nödvändiga åtgärder.

8 §

Om sökande av ändring i ett beslut som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen fattat med stöd av lagen om trafikförnödenheter eller denna förordning gäller vad som stadgas i lagen om Bilregistercentralen.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1993.

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.