8/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av lagen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1978 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (570/78) 4 § och 5 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

4 §

Förutsätter installering eller reparation av trafikförnödenhet speciell teknisk sakkunskap eller särskilda utrymmen, anordningar, verktyg eller mätningsapparater, kan genom förordning stadgas att sådan i förordningen nämnd förnödenhet får installeras eller repareras endast av en person, sammanslutning eller inrättning som erhållit tillstånd av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen. Tillstånd skall beviljas den som har tillräckliga förutsättningar att på behörigt sätt utföra arbetet. Tillstånd kan återkallas, om innehavaren av tillståndet inte längre uppfyller förutsättningarna för erhållande av tillstånd eller om installations- eller reparationsarbete inte har utförts på behörigt sätt.

Trafikministeriet meddelar vid behov föreskrifter om vilka förutsättningar den person, det samfund eller verk som ansöker om tillstånd skall uppfylla.

5 §

En polisman och av enheten för fordonsförvaltningen till uppgiften befullmäktigad fordonsbesiktare har rätt att få tillträde till tillverknings-, lager-, försäljnings-, installerings- och reparationsplats hos den som idkar import eller tillverkning av eller handel med eller installering eller reparation av trafikförnödenheter, att verkställa granskning där och att för undersökning ta prover av trafikförnödenheter samt att få tillgång till behövliga handlingar och uppgifter om en trafikförnödenhets egenskaper och om godkännandet av den. Trafikministeriet och enheten för fordonsförvaltningen har rätt att för den tid undersökningen pågår förbjuda import, tillverkning och överlåtelse av misstänklig trafikförnödenhet. Undersökningen skall utföras i skyndsam ordning.


8 a §

Ett av trafikministeriet och enheten för fordonsförvaltningen med stöd av 5 § 1 mom. utfärdat förbud mot import, tillverkning och överlåtelse av misstänklig trafikförnödenhet skall iakttas trots besvär.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 1993.

De tillstånd som meddelats med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, om inte något annat följer av tillståndsbeslutet.

RP 261/92
TrUB 9/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.