6/1993

Utfärdat i Helsingfors den 7 januari 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ordnande av ömsesidiga fiskerifrågor mellan Finland och Estland år 1993

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2, 4, 5 och 7 §§ förordningen om verställighet och tillämpning av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske av den 29 december 1988 (1330/88) och med beaktande av vad som avtalats med Estland vid notväxel den 9 januari 1992 angående temporär tillämpning av vissa bestämmelser i avtal mellan Finland och Sovjetunionen beslutat:

Estnisk fiskerätt
1 §

Estniska fiskefartyg får under år 1993 i enlighet med 2 § förordningen om verkställighet och tillämpning av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske (1330/88), nedan kallad fiskeriavtalsförordningen, bedriva fiske av vassbuk, strömming och lax i Finlands fiskezon inom ett område i nordöstra Östersjön, som är beläget ytterom en tänkt gräns 12 sjömil utanför gränsen för Finlands territorialvatten och västerom meridianen 22°57,02'.

2 §

Estniska fiskefartyg får sammanlagt fiska högst 3 000 ton vassbuk och strömming och 10 ton lax. Mängden som bifångst erhållen torsk begränsas inte.

3 §

Samtidigt får högst 30 estniska fartyg, assisterande fartyg och moderfartyg medräknade, bedriva fiske av vassbuk och strömming och högst 15 fartyg bedriva fiske av lax i Finlands fiskezon. Fartygen skall vara antecknade i den av jord- och skogsbruksministeriet upprätthållna fartygsförteckningen.

4 §

För fiskeredskapen gäller de regler som fastställts för fisket i Östersjön.

Estniska fiskefartyg får bedriva fiske under hela året med undantag för de tider under vilka fiske enligt i Finland gällande fiskeföreskrifter är förbjudet.

I övrigt skall i Finland gällande fiskeföreskrifter iakttas.

Finländsk fiskerätt
5 §

Finska fiskefartyg får under år 1993 i enlighet med 4 § fiskeriavtalsförordningen bedriva fiske av strömming, vassbuk, lax och öring inom de havsområden i Östersjön, som står under estnisk jurisdiktion och är belägna ytterom en tänkt gräns 12 sjömil utanför gränsen för Estlands territorialvatten samt västerom meridianen 22°57,02' och norr om latitud 58°.

6 §

Finska fiskefartyg får fiska sammanlagt högst 3 000 ton strömming och vassbuk samt högst 10 ton lax och öring. Mängden torsk som erhålls i form av bifångst begränsas inte.

7 §

Samtidigt får högst 30 finska fiskefartyg bedriva fiske av strömming och vassbuk och högst 15 fartyg bedriva fiske av lax och öring inom de havsområden, som står under estnisk jurisdiktion. Fartygen skall vara antecknade i den av jord- och skogsbruksministeriets upprätthållna fartygsförteckningen.

I fartygsförteckningen kan endast i fiskefartygsregistret antecknade fartyg, som bedriver yrkesmässigt fiske, upptas.

8 §

Finska fiskefartyg får bedriva fiske inom havsområden, som står under estnisk jurisdiktion, under hela året med undantag för de förbudstider som fastställts i fiskeföreskrifterna för Östersjön.

För fiskeredskapen gäller de regler som fastställts för fisket i Östersjön.

I övrigt skall i Estland gällande fiskeföreskrifter iakttas.

Gemensamma föreskrifter
9 §

Fiskefartyg får bedriva fiske inom det andra landets fiskezon först efter att fartyget antecknats i vederbörande lands förteckning över fiskefartyg och skriftlig bekräftelse av anteckningen givits.

10 §

Finska och estniska fiskefartyg kan vid fiske inom det andra avtalslandets fiskezon använda egna nationella fiskedagböcker.

11 §

Innan fartygen ankommer till det andra landets fiskezon skall de på engelska göra fiskeanmälan till ifrågavarande kustradiostation. Anmälan skall innehålla uppgifter om fartygets igenkänningstecken, namn, radioanropssignal, position, ankomsttid och uppgifter om storleken på fångst ombord från tidigare.

Innan fartygen lämnar det andra landets fiskezon skall de utöver ovan i 1 momentet nämnda uppgifter även uppge den i det andra landets fiskezon erhållna fångstens storlek fördelad på fångade fiskarter.

De estniska fartygen skall göra ovan avsedda fiskeanmälningar till antingen kustradiostationen i Helsingfors eller den i Mariehamn, och de finska fartygen till antingen radiostationen Viimsi Alfa eller stationen Kärdla 1, eller om man inte får kontakt med dem, via kustradiostationen i Helsingfors till telex-nummer 173 289 ERKS SU.

12 §

Kustradiostationerna i Helsingfors och i Mariehamn skall förmedla av estniska fiskefartyg erhållna fiskerapporter till jord- och skogsbruksministeriet samt i Skärgårdshavets kustbevakning.

13 §

Detta beslut träder i kraft den 11 januari 1993 och tillämpas fram till utgången av år 1993.

Helsingfors den 7 januari 1993

Minister
Ole Norrback

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.