1715/1992

Rättelser till förordningen.

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1992

Trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon

Trafikministeriet har med stöd av 108 § vägtrafiklagen (267/81) av den 3 april 1981, sådan den lyder ändrad i lagen den 6 november 1992 (989/92), meddelat:

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §
Tillämpning av beslutet

Kraven i detta beslut tillämpas på

a) fordon som används för specialtransporter, utöver vad som bestäms i förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92)

b) specialtransporter på väg, utöver vad som bestäms i förordningen om användning av fordon på väg (1257/92)

c) användning av militärfordon på väg, utöver vad som bestäms i militärfordonsförordningen (560/92)

2 kap.

Definitioner

2 §
Specialtransport

En specialtransport är en transport med ett fordon eller en fordonskombination utan last eller med en odelad last där minst ett mått eller en massa som i förordningen om användning av fordon på väg allmänt tillåts på väg överskrids, eller där fordonet lastats avvikande från stadgandena i 45 § i nämnda förordning.

3 §
Odelat föremål

1. Ett odelat föremål som transporteras som specialtransport är

a) en last som inte kan delas utan oskäliga kostnader eller på grund av fara för att den skall skadas eller som på grund av sin konstruktion måste transporteras som en enhet bestående av flera delar,

b) en helhet bestående av en apparat eller maskin som är packad på ett speciellt transportunderrede för kombinerad transport, och

c) en container som transporteras till eller från utlandet som är över 2,6 m hög, tom eller lastad på avgångsorten.

2. Om transporten av containern kräver en höjd på över 4,4 meter eller om på väg allmänt tillåten längd eller massa överskrids, anses containern som nämns i 1 mom. c-punkten vara ett odelat föremål bara om den används för transport av ett odelat föremål eller om den transporteras tom.

4 §
Specialtransportfordon och -kombination

1. Ett specialtransportfordon är

a) en släpvagn som kopplas till en bil i kategori N2 och N3 och är byggd och utrustad för transport av odelade föremål,

b) en traktorsläpvagn avsedd att kopplas till en traktor och är avsedd för transport av en båt som kan anses som ett odelat föremål,

c) en bil i kategori N3 som är byggd och utrustad för transport av ett bestämt motorredskap som kan anses som ett odelat föremål, och

d) en släpvagn som kopplas till en bil i kategori M1 eller N1 och är byggd och utrustad för transport av ett segelflygplan eller en båt.

2. En specialtransportkombination är en kombination bestående av i 1 mom. nämnda bil eller traktor och släpvagn eller en kombination av en bil i kategori N2 eller N3 och släpfordon som kan anses utgöra en specialtransport.

3 kap.

Bestämmelser gällande specialtransporter, specialtransportfordon och -kombinationer

5 §
Lyktor och reflektorer

1. Nödvändiga igenkännings- och varningslyktor samt reflektorer skall finnas på följande:

a) ett fordon eller en fordonskombination som skall anses utgöra en specialtransport,

b) ett specialtransportfordon, och

c) fordon eller fordonskombinationer lastade med odelad last som är bredare än fordonet eller längre än fordonskombinationen.

2. Lyktorna och reflektorerna får vid behov fästas vid lasten.

6 §
Varningslykta på dragbil för specialtransportsläpvagn

En dragbil för en specialtransportsläpvagn eller ett överlångt eller överbrett annat motordrivet fordon skall ha minst en varningslykta av typ som avses i 83 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning och som avger blinkande brungult ljus.

7 §
Specialtransportbils styrinrättning

Styrinrättningen på en specialtransportbil med minst fyra axlar eller på en dragbil med minst fyra axlar som är avsedd för specialtransportsläpvagn behöver inte uppfylla bestämmelsen i 39 § 4 mom. förordningen om fordons konstruktion och utrustning.

8 §
Dragbils massor vid specialtransport

För en dragbil till en specialtransportsläpvagn eller motsvarande släpfordon får, inom de gränser som fordonets tillverkare ställt, godkännas förhöjda massor på axel och boggi samt totalmassor vid en hastighet av 80 km/h samt ytterligare de motsvarande förhöjda massor på axel och boggi samt totalmassor som motsvarar sänkt körhastighet inom de gränser som tillverkaren ställt.

9 §
Specialtransportsläpvagnens massor

1. Som massa på axel för en separat axel eller boggiaxel på en specialtransportsläpvagn får för en hastighet av 80 km/h, förutsatt att axeln har parhjul, godkännas en massa på 13 ton och förutsatt att axeln har åtta däck, 20 ton.

2. Som totalmassa för en specialtransportsläpvagn får godkännas den konstruktiva totalmassa som släpvagnens tillverkare har meddelat för en hastighet av högst 80 km/h.

3. För en specialtransportsläpvagn får ytterligare godkännas de förhöjda massor på axel och boggi samt totalmassor som motsvarar massan i 2 mom. och som motsvarar sänkt körhastighet inom de gränser som tillverkarna av släpvagnen och dess axlar ställt.

10 §
Däck på specialtransportfordon

Om bärigheten hos däcken på ett specialtransportfordon inte motsvarar massan på ifrågavarande axel, får fordonet dock köras på väg med en hastighet som inte överstiger den reducerade hastighet som däcktillverkaren tillåter och som beror på massan på axeln.

11 §
Bromsar på specialtransportsläpvagnen

1. Bromsarna på en specialtransportsläpvagn som är avsedd för transport av ett odelat föremål med övermassa behöver inte uppfylla följande bestämmelser i trafikministeriets beslut (631/90) om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar:

a) bestämmelserna i 27 § 2 mom. om tryckluftbehållarens volym,

b) bestämmelserna i 60 § om bromskopplingar och bromsledningar, och

c) bestämmelserna om bromsarnas prestanda i 7 kap. förutsatt att släpvagnens och kombinationens bromsar uppfyller bestämmelserna i 2-4 mom. i denna paragraf.

2. Den beräknade bromskraften (B) hos släpvagnen skall då den beräknas i förhållande till den tillåtna hastigheten (V) uppgå till värden enligt de i följande tabell:

V (km/h) 25 40 60
B (% av den kraft som släpvagnens massa orsakar) 26 32 40

3. Släpvagnens parkeringsbroms skall uppfylla kravet i 1 mom. i 78 § i beslutet som nämns i 1 mom.

4. Förlusttiden som uppmäts i släpvagnens bromssystem får vara högst 0,8 s och lossningstiden högst 1,1 s.

12 §
Specialtransportsläpvagnens konstruktion

1. En specialtransportsläpvagn får

a) vara bredare än dragbilen,

b) vara till bredden inställbar och

c) vid behov vara en efter behov sammansatt helhet bestående av en dolly och flera släpvagnar.

2. Draganordningarna på en specialtransportsläpvagn som byggts för transporter vars massa överskrider de värden som allmänt är tillåtna på väg får godkännas på bas av ett intyg från släpvagnstillverkaren eller tillverkaren av draganordningen.

3. En specialtransportsläpvagn behöver inte vara försedd med stänkskärmar eller -skydd om dessa på grund av släpvagnens konstruktion som hänför sig till användningen inte är ändamålsenliga.

13 §
Släpanordning som specialtransport

1. För annat släpfordon än det som nämns i 30 § förordningen om användningen av på väg och som anses som specialtransport gäller i tillämpliga delar beträffande märkning, utrustning, konstruktion, koppling och transport detta besluts bestämmelser om specialtransportsläpvagnar.

2. Kopplingsanordningarna och kopplingen till dragbilen av en släpanordning som anses som specialtransport och har en massa på över 20 ton skall vara godkända vid besiktningsplats.

14 §
Specialtransport med fordonskombinationer

1. Som påhängsvagn för specialtransport kan godkännas även ett separat släpfordon med en eller flera axlar som kopplas till dragbilen så att det transporterade föremålet eller föremålen bildar släpvagnens ram och nämnda fordon utgör släpvagnens axelkonstruktion.

2. Om avståndet mellan bilens vändskiva eller dragkoppling eller mellanvagnens vändskiva och släpvagnens bakre axel är större än 15 m skall släpvagnens axelkonstruktion vara tvångsstyrd eller kunna styras separat. I dragbilens förarutrymme skall finnas en varningslampa som visar att släpvagnens axel styrs.

3. Då släpvagnen har egen förare skall denna ha kontakt med dragbilens förare per telefon eller radiotelefon.

4. Då en specialtransportsläpvagn kopplas till dragbilen med hjälp av en mellanvagn bör minst en tredjedel av den last som belastar mellanvagnen belasta dragbilen.

15 §
Undantag från förordningen om användning av fordon på väg

En fordonskombination som anses som specialtransport behöver inte uppfylla följande bestämmelser i förordningen om användning av fordon på väg:

a) den tillåtna totalmassan på bil som avses i 21 § 2 mom. och på kombination i 23 § 3 mom. i förordningen och som bestäms utgående från avståndet mellan de yttersta axlarna.

b) krav på vändbarhet som avses i 26 § i förordningen, och

c) kravet på massafördelning som avses i 32 § 2 mom. i förordningen.

16 §
Användning av specialtransportfordon eller specialtransportkombination i andra transporter

Ett specialtransportfordon eller en specialtransportkombination får inte godkännas för transport av annat än odelade föremål om inte fordonet eller fordonskombinationen i fråga uppfyller de bestämmelser i förordningen om fordons konstruktion och utrustning och förordningen om användning av fordon på väg som gäller fordon och kombinationer.

4 kap.

Lastning av specialtransporter

17 §
Massa på drivande axlar

En specialtransport skall lastas på så sätt eller man skall använda ett sådant eller sådana dragfordon att minst 20 % av fordonets eller kombinationens totalmassa belastar de drivande axlarna då totalmassan överskrider 60 ton. Om totalmassan överskrider 150 ton skall minst 15 % av den belasta de drivande axlarna.

18 §
Transport av flera föremål vid samma transport

1. Flera odelade föremål får transporteras på samma gång bara om de transporterade föremålen separat skulle orsaka att tillåten längd, bredd eller höjd överskreds. Annat allmänt tillåtet gränsvärde som bestämts i förordningen om användningen av fordon på väg får inte överskridas genom att placera de transporterade föremålen på, efter eller bredvid varandra. Om lastningen kan utföras på olika sätt som var för sig orsakar överskridande av olika gränsvärden, skall i första hand bestämmelserna gällande bredd och i andra hand bestämmelserna gällande höjd följas.

2. Tilläggsutrustning till odelat föremål eller motsvarande föremål vars sammanlagda massa är högst 15 % av det odelade föremålets massa, får transporteras i samma transport.

3. Då en kombination av lastbil och egentlig släpvagn används för specialtransport så att minst ett massavärde som allmänt tillåts på väg i förordningen om användningen av fordon på väg överskrids, får tilläggsutrustning eller motsvarande föremål som hör till den odelade lasten som transporteras i släpvagnen användas som tilläggsmassa på dragbilen. Om behovet av tilläggsmassa är större än 15 % av massan på det odelade föremål som transporteras i släpvagnen får inte den del som överskrider 15 % utgöra nyttolast.

5 kap.

Markering av specialtransport och användning av varningsbil

19 §
Igenkänningslyktor och -reflektorer framtill vid bred transport

1. Då ett fordon, en fordonskombination eller en last som är bredare än vad som allmänt är tillåtet på väg, framförs, skall framtill eller omedelbart bakom förarhytten på fordonet, bilen som utför transporten eller dragbilen, monteras signalstänger som anger lastens bredd och lätt böjs eller förskjuts om de träffar ett hinder. På stängerna skall fästas framåtriktade lyktor som placeras så att de anger transportens största bredd, avger brungult ljus och som fungerar samtidigt som de bakre positionslyktorna. Lampans effekt i varje lykta skall vara minst 15 W och högst 21 W. Om lastens bredd överstiger 3,0 m skall ytterst placeras två lyktor ovanför varandra. Ytterligare skall på stängerna placeras vita reflektorer av ca 100 mm bredd och ca 200 mm höjd framåtriktade och så att de motsvarar transportens bredd.

2. Om avståndet mellan bilens främre positionsljus och de ovannämnda lyktorna och reflektorerna är större än en meter, skall på bilen eller lasten monteras nödvändiga tilläggslyktor med högst en meters mellanrum. Om bredden på lasten är större än 3,5 m, får lyktorna och reflektorerna fästas vid lasten och då behöver inte signalstänger monteras. Lyktorna och reflektorerna skall vara på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,5 m.

3. Om bredden på lasten är större än fyra meter skall framåtriktade skyltar monteras som är minst 0,3 m höga och minst en meter breda och försedda med turvis röda och gula ränder och som motsvarar bredden på transporten. De gula ränderna skall vara reflekterande. Bredden på de alternerande ränderna skall vara 0,2 - 0,3 m. De reflekterande ränderna skall ha motsvarande reflexegenskaper som de som krävs i bestämmelserna om trafikstyrningsanordningar.

20 §
Igenkänningslyktor och reflektorer baktill vid bred transport

1. Då ett fordon, en fordonskombination eller en last som är bredare än vad som allmänt är tillåtet på väg, framförs, skall baktill på fordonet, bilen som utför transporten eller kombinationens släpvagn, fästas bakåtriktade lyktor som placeras så att de anger transportens största bredd, avger rött ljus och fungerar samtidigt som de bakre positionslyktorna samt på motsvarande sätt placerade röda reflektorer. Lampans effekt i varje lykta skall vara minst 15 W och högst 21 W. Om specialtransporten består av en fordonskombination skall släpvagnens eller släpfordonets reflektorer vara triangelformade. På andra fordon får inte användas triangelformade reflektorer.

2. Om bredden på specialtransporten är större än 3,0 m skall baktill ytterst placeras två lyktor ovanför varandra. Om avståndet mellan fordonets egna bakre positionslyktor och reflektorer och ovannämnda lyktor och reflektorer är större än en meter skall på fordonet eller lasten monteras, med ett mellanrum av högst en meter, nödvändiga tilläggslyktor. Lyktorna och reflektorerna skall vara på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,5 m.

3. Om bredden på transporten är större än fyra meter skall baktill monteras skyltar med ränder motsvarande den största bredden och kraven i 19 § 3 mom. I detta fall skall de röda ränderna skall vara reflekterande i stället för de gula.

21 §
Igenkänningslyktor och reflektorer vid lång transport

1. Om en del av lasten framtill skjuter ut över fordonets gränslinje eller baktill skjuter ut mera än en meter över gränslinjen skall lastens yttersta del markeras enligt 49 § förordningen om användningen av fordon på väg.

2. Om föremålet eller föremålen som transporteras i kombination utgör släpvagnens ram eller om lasten framtill skjuter ut över 1 m och baktill över 2 m över fordonets gränslinje, skall för markering användas sidolyktor som avses i 232 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning. De får på ett ändamålsenligt sätt fastas vid lastens nedre del med 2-6 m mellanrum. Den främre och den bakre lyktan får vara på ett avstånd av högst 1,0 m från lastens yttersta gränslinjer. Lyktorna skall vara på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,5 m.

22 §
Användning av varningsbil och varningslykta på specialtransport

1. Som varningsbil skall användas en person- eller paketbil, på motorväg bakom och på annan väg framför specialtransporten då transportens mått är som följer:

a) bredden är större än 3,5 m,

b) bredden är över 3 m då transportens längd är över 22 m, eller

c) längden är över 30 m.

2. Varningsbilar skall användas både framför och bakom en specialtransport då transportens mått är som följer:

a) bredden är över 4,0 m då längden är över 22 m,

b) bredden är över 3 m då längden är över 30 m eller

c) längden är över 40 m.

3. Framför specialtransporten skall användas två varningsbilar och bakom en då transportens mått är som följer:

a) bredden är över 5 m,

b) bredden är över 4 m då längden är över 35 m,

c) bredden är över 3,5 m då längden är över 40 m eller

d) bredden är över 3 m då längden är över 45 m.

4. Om specialtransportens bredd är över sju meter skall minst fyra varningsbilar användas. En eller flera av dessa får vara polisbilar med utryckningsutrustning.

5. Då specialtransporten utförs skall varningsbilen vara utrustad med en varningslykta som avses i 83 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning och som avger blinkande orangegult ljus. På ett specialtransportfordon skall en varningslykta användas då varningsbil enligt 1-4 mom. skall användas eller om transporten körs avvikande från trafikregler. Specialtransportfordonets varningslykta behöver inte synas bakåt om en varningsbil används bakom transporten.

6. Förare av varningsbilarna och specialtransporten skall ha kontakt med varandra per radiotelefon.

7. För att varna trafiken får flera varningsbilar användas också vid andra transporter som avses i 1-4 mom. än de minimiantal som avses i dessa moment.

23 §
Varningsskyltar vid specialtransport

1. På varningsbilen som förs framför en specialtransport som är bredare än 3,5 m skall användas en framåtriktad varningsskylt vars mått är minst 1 x 0,5 m och som har texten "LEVEÄ KULJETUS" uppdelad på två rader. Baktill får en motsvarande bakåtriktad varningsskylt som är fäst vid fordonet eller lasten användas.

2. Bak på specialtransporten och på varningsbilen skall användas en skylt med mått enligt 1 mom. och texten "PITKÄ KULJETUS" om specialtransportens mått är som följer:

a) bredden är större än tre meter men mindre än 3,5 m och längden är större än 22 m, eller

b) bredden är högst tre meter och längden över 30 m.

3. Om varningsbil används vid specialtransport enbart på grund av höjden, får på varningsbilen användas en varningsskylt med texten "KORKEA KULJETUS" uppdelad på två rader.

4. På transportfordonet eller lasten behöver inte fästas en bakåt synlig skylt om en varningsbil används bakom transporten. En framåtriktad varningsskylts text får synas även bakåt och en bakåtriktad skylts text även framåt.

5. Den varningsskylt som används på varningsbilen skall vara godkänd av vägverket och vid skymning eller mörker upplyst inifrån. Den varningskylt som används på specialtransportfordonet eller på lasten får vara belyst utifrån eller reflekterande.

6. Varningsskyltar för specialtransport får användas bara om transportens mått det förutsätter. Annars skall de avlägsnas eller övertäckas.

7. På varningsbil för specialtransport får förutom varningstavla som krävs enligt denna paragraf användas även annan varningstavla med textmarkeringar gällande transporten än vad som nämns i denna paragraf.

6 kap.

Utförande av specialtransport

24 §
Körhastighet vid specialtransport

1. Den högsta tillåtna hastigheten för en specialtransport är 60 km/h under följande förutsättningar:

a) transportens bredd är större än 3,5 m,

b) massan på en axel som är försedd med fyra däck överskrider 13 ton, eller

c) massan på en axel som är försedd med åtta däck överskrider 20 ton.

2. Den högsta tillåtna hastigheten för en specialtransport är 40 km/h under följande förutsättningar:

a) massan på en fordonsaxel som är försedd med fyra däck överskrider 15 ton, eller

b) massan på en axel som är försedd med åtta däck överskrider 23 ton.

25 §
Specialtransports väjningsskyldighet

Vid behov skall en specialtransport ge mötande trafik förkörsrätt vid smala vägavsnitt om inte annat anvisas av trafikledare eller trafikstyrningsanordningar.

26 §
Trafikdirigering vid specialtransport

1. Om bredden på transporten är större än fyra meter och längden större än 30 m skall en trafikdirigerare eller en polis följa med i varje varningsbil. Om transportens bredd är större än fem meter men dock högst sex meter och längden högst 30 m, får antalet trafikdirigerare vara ett mindre än minimiantalet varningsbilar.

2. Trafikdirigeraren skall användas för att stoppa och dirigera den övriga trafiken, om transporten på vägen utförs avvikande från trafikreglerna. Trafikdirigeraren får vara chaufför i varningsbilen.

3. En trafikdirigerare skall ha en väl synlig klädsel som är försedd med reflektorer. För att stoppa trafik skall ett trafikmärke i miniatyr användas som motsvarar trafikmärke nr 311 i 16 § vägtrafikförordningen.

4. Om flera trafikdirigerare används vid transporten, skall en av dem utses till ledande trafikdirigerare före transporten börjar. Polisen eller den ledande trafikdirigeraren skall bestämma om varningsbilarnas avstånd och plats under transporten.

5. Trafikdirigerarna skall ha kontakt med varandra och med föraren av specialtransportfordonet med hjälp av radiotelefon.

6. Trafikdirigerare vid specialtransport får under specialtransporten vid behov stoppa, styra och ge order åt andra som rör sig på väg.

27 §
Grupp av specialtransporter

1. Specialtransporter får transporteras i en grupp bestående av flera fordon i rad. Varje fordon skall markeras med lyktor och reflektorer på samma sätt som en enskild specialtransport.

2. Vid transport i rad skall användas minst en varningsbil framför raden och en bakom. Minimiantalet varningsbilar bestäms av den största transportenhetens bredd eller längd. Framför och bakom varje enskild transport i gruppen som är bredare än sex meter skall köra en separat varningsbil.

3. I varje varningsbil skall finnas minst en trafikdirigerare.

4. Utförandet av transporten i grupp får inte oskäligt störa den övriga trafiken.

28 §
Iakttagande av hinder som begränsar transporten

1. Vid specialtransport skall särskilt iakttas el- och telefonledningar samt körledningar för elektrifierad järnväg som är bredvid eller ovanför vägen. Vid behov skall man komma överens med ägarna till nämnda anordningar om tillfälligt avlägsnande av dem.

2. En trafidirigeringsanordning som tillfälligt avlägsnats i samband med en transport skall omedelbart efter transporten sättas tillbaka.

7 kap.

Tillåtna mått och massor vid specialtransporter

29 §
Tillåtna mått vid specialtransport

1. Vid transporter som avses i 2-4 § får de största måtten vara som följer:

a) största höjd från marken 4,4 m
b) största bredd vid andra än containertransporter 4,0 m
c) största längd på kombination av lastbil och påhängsvagn eller släpfordon vid andra än containertransporter 30 m
d) största längd på kombination av lastbil och en egentlig släpvagn som är godkänd för specialtransport 27 m
e) största längd vid transport av segelflygplan, segelbåt med mast eller annan båt med släpvagn till person- eller paketbil 20 m

2. Då en båt eller en lantbruksmaskin transporteras med en traktorsläpvagn får största höjd och bredd vara enligt bestämmelserna i 1 mom. a- och b-punkten. Vid dessa transporter får längden på kombinationen av traktor och släpfordon inte överskrida den längd som bestäms i 1 mom. e-punkten. Då stolpar transporteras med en traktorsläpvagn får endast transporten vara av ovannämnd längd.

3. Vid transport av en olastad traktor, ett motorredskap, en maskin eller apparat med en lastbil som avses i 4 § 1 mom. c-punkten får höjden på transporten vara högst 4,4 m, bredden högst 3,2 m och längden högst 16 m.

4. Då ett motorredskap framförs med egen maskin och då ett odelat föremål transporteras med lastbil i andra fall än de som avses i denna paragrafs 3 mom., får transportens höjd och bredd vara högst så som nämns i 1 mom. a- och b-punkten och längden högst 14 m.

5. Då ett odelat föremål transporteras med en annan kombination av lastbil och egentlig släpvagn än den som avses i 1 mom. d-punkten får transportens höjd och bredd vara högst så som nämns i 1 mom. a- och b-punkten och längden högst 22 m.

6. Vid transporter som avses ovan i 1-5 mom. får lasten avvikande från bestämmelserna i 45 § 2 mom. förordningen om fordons konstruktion och utrustning överskrida fordonets gränslinjer som följer:

a) framtill högst två meter,

b) baktill högst tre meter, och

c) på en fordonskombination baktill på släpvagnen högst sex meter, dock vid transporter som avses i 1 mom. e-punkten och 2 mom. högst fyra meter.

30 §
Tillåtna massor

Vid transporter som avses ovan i 29 § får inte massa på axel eller boggi eller totalmassan överskrida de värden som allmänt tillåts på väg i förordningen om användning av fordon på väg.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

31 §
Undantag från mått- och massabegränsningar

1. Vägverket kan bevilja ett tillstånd för transport på allmän väg för en specialtransport för ett sådant fordon eller en sådan kombination eller en sådan last som avviker från de mått som bestäms i 29 § 1 mom. och för motorredskap i nämnda paragrafs 4 mom. och från de på väg allmänt tillåtna massorna på axel eller boggi eller från fordonets total- eller kombinationsmassor som bestäms i förordningen om användning av fordon på väg.

2. Vägverket kan med väghållarens medgivande bevilja ett i 1 mom. nämnt tillstånd för en specialtransport som förutom på allmän väg sker även på annan väg.

3. Polisen kan inom sitt distrikt med väghållarens medgivande bevilja ett tilstånd som avses i 1 mom.

4. För ett sådant fordon eller en sådan kombination som inte har registrerats eller anmälts för registrering får tillsånd som avses i denna paragraf beviljas enbart för tillfällig förflyttning utan last.

32 §
Skada på väganordningar

Om en specialtransport som förs på väg orsakar skada på väg, trafikstyrningsanordningar, vägmärkningar, plogningsmärken eller andra väganordningar skall den som utför transporten eller tillståndsinnehavaren ersätta skadan.

33 §
Ändringssökande

1. I fråga om sökande av ändring i ett beslut som en förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av detta beslut gäller vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

2. Ett beslut eller en bestämmelse som meddelats med stöd av detta beslut skall iakttas även om beslutet eller bestämmelsen inte vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annorlunda.

3. Tillstånd som utfärdats med stöd av fordonsförordningen (233/82) gällande specialtransporter är i kraft till den tidpunkt möjligtvis har meddelats i dem om inte 279 § 4 mom. förordningen om fordons konstruktion och utrustning föranleder annat.

34 §
Ikraftträdelse

1. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Ett fordon eller en fordonskombination som godkänts för specialtransport och tagits i bruk innan detta beslut har trätt i kraft får fortfarande användas för specialtransporter förutsatt att fordonet eller fordonskombinationen uppfyller de bestämmelser som gällde när detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 17 december 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Överingenjör
Esko Kärki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.