1712/1992

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1992

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantbrukets forskningscentrals prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Offentligrättsliga prestationer

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka lantbrukets forskningscentral uppbär en avgift som den fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) inspektioner av mjölkkyltankar och transporttankar (mjölkbilar),

2) inspektioner av bilar för livsmedelstransport (ATP) samt

3) typ- och godkännandeinspektioner av maskiner med stöd av lagen om skydd i arbete och lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, som lantbrukets forskningscentral prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är

1) beställda forskningsuppgifter,

2) analys- och rådgivningstjänster, sakkunnig- och konsultationstjänster,

3) provnings-, testnings- och inspektionsverksamhet,

4) elitplantproduktion,

5) sjukhus-, laboratorie- och reproduktionstjänster i fråga om hästar samt hästskötseltjänster,

6) informationstjänst,

7) utbildnings- och kursverksamhet,

8) publiceringsverksamhet samt

9) andra specialtjänster och prestationer som kunderna beställer.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till och med den 31 december 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1992

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Överinspektör
Kari Liskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.