1708/1992

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1992

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1993

Skattestyrelsen har med stöd av 11 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lag av den 17 december 1982 (946/82) och med stöd av 6 § 2 mom. lagen den 30 december 1992 om skatteskalorna för 1993 (1538/92) bestämt:

1 §

På lön, pension och andra i 5 § lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som utbetalas under tiden 1.1.-31.3.1993 verkställs förskottsinnehållningen enligt de förskottsinnehållningsprocent som var i kraft den 31 december 1992 eller de av skattebyrån för år 1993 förordnade innehållningsprocent. Beloppet av förskottsinnehållningen beräknas emellertid så att man inte beaktar år 1992 betalda prestationer och på dem verkställda förskottsinnehållningar.

Avvikande från 1 mom. verkställs förskottsinnehållning på lön från början av år 1993 till slutet av mars enligt årets 1992 skattegrunder så att de personliga innehållningsprocentsatserna som förordnats för att användas vid förskottsinnehållning på lön nedsätts med 1 procentenhet.

Förskottsinnehållning på pension verkställs avvikande från 1 mom. från början av år 1993 till slutet av mars enligt årets 1992 skattegrunder så att förskottsinnehållningsprocent på pension höjs med 1 procentenhet, om den personliga innehållningsprocenten överstiger 10 procent och med 2 procentenheter, om den personliga innehållningsprocenten överstiger 25 procent.

Även innehållningsprocenten på det ändrade skattekortet som skattebyrån gett med stöd av 16 § lagen om förskottsuppbörd nedsätts och höjs på det sätt som nämnts ovan, om ändringen har beräknats enligt årets 1992 skattegrunder.

Förskottsinnehållning på andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning verkställs från början av år 1993 till slutet av mars oförändrad enligt årets 1992 skattegrunder.

2 §

På löner som utbetalas den 1 april eller senare år 1993 tillämpas de innehållningsprocent som fastställts för år 1993. Om det på skattekortet finns ett förordnande, enligt vilket innehållningsprocenten stiger medan inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort), beaktas vid beräkningen av förskottsinnehållningsbelopp efter 1.4.1993 även lönerna som utbetalats under tiden 1.1.-31.3.1993. I annat fall 1.4.1993 beaktas lönerna som utbetalats under tiden 1.1.-31.3.1993 och förskottsinnehållningarna på dem inte vid beräkningen av förskottsinnehållningsbelopp.

3 §

Avvikande från 1 § 2, 3 och 4 mom. höjs eller nedsätts den personliga innehållningsprocenten på skattekortet inte 1.1.-31.3.1993:

1) om ändring av förskottsinnehållningsprocenten har beviljats år 1993,

2) om innehållningsprocenten baserar sig på ett belopp som skall betalas eller är ett annat schablonmässigt procenttal som baserar sig på skattestyrelsens beslut (1705/92).

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 31 december 1992

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.